Senast kontrollerat: 01/02/2023

EU-regler för vägtransportarbetare

Som yrkesförare måste du följa vissa EU-regler om körtider och viloperioder och hur du registrerar dem. Reglerna gäller om du kör en lastbil på mer än 3,5 ton eller en buss med minst tio säten (inklusive förarsätet). Du måste följa reglerna om du kör långa sträckor eller gör inrikes eller utrikes godstransporter, oavsett var ditt fordon är registrerat och om du är egenföretagare eller anställd.

EU-reglerna om körtider en gäller dock inte för alla typer av transporter. Du hittar undantagen här nedanför.

Undantag

EU-reglerna om körtider gäller inte för

 • reguljär persontrafik i högst fem mil
 • de flesta fordon på högst 7,5 ton som transporterar till exempel material och utrustning för förarens yrkesmässiga användning inom 10 mil från hans eller hennes bas
 • fordon med en tillåten maxhastighet på 40 km/h
 • försvarets, civilförsvarets och brandförsvarets fordon
 • vägassistansfordon som befinner sig högst 10 mil från stationen
 • specialfordon som används för humanitärt bistånd, nödsituationer, räddningsinsatser eller medicinska ändamål
 • fordon som används av ordningsmakten
 • fordon som provkörs på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift
 • fordon eller en kombination av fordon på högst 7,5 ton som används för icke-kommersiell godstransport
 • nyttofordon med rättslig status som veteranfordon i det EU-land där de körs, om de används för icke-kommersiell transport av passagerare eller gods
 • fordon eller en kombination av fordon på mellan 2,5 och 3,5 ton som transporterar gods för företagets eller förarens egen räkning (om transportarbete inte är huvudverksamheten)
 • vissa EU-länder har nationella undantag en .

Exempel från verkligheten

Yrkesfolk som transporterar tung utrustning och tunga produkter

Matthias driver en plantskola och ett trädgårdsföretag i Tyskland. Han är känd för sina stora träd. För att kunna leverera och plantera dem transporterar han träden och en grävmaskin på en lastbil med släpvagn som ofta överstiger 3,5 ton. Men eftersom lastbilen och släpvagnen tillsammans väger under 7,5 ton och Matthias bara kör till sina egna kunder inom en radie på 10 mil från plantskolan behöver han inte följa EU:s körtidsregler.

Inte bara i EU-länder

Yrkesförare måste följa EU-reglerna i alla EU-länder och i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I de flesta andra europeiska länder och vissa centralasiatiska länder en fr måste förarna följa reglerna i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter en (AETR). De flesta AETR-regler är anpassade till EU-reglerna, men det finns några undantag.

Skillnader mellan AETR och EU-reglerna

AETR skiljer sig från EU-reglerna när det gäller

 • undantaget för fordon som transporterar hantverksvaror
 • förarens återvändande till sitt företag eller sin bostadsort
 • möjligheten att ta två på varandra följande reducerade veckoviloperioder
 • avbruten veckovila.

Hur länge får jag köra?

Du får köra

Kom ihåg att arbetstiden omfattar all vägtransportverksamhet, t.ex. då du

Om du är förare med eget företag är din arbetstid den tid då du befinner dig på din arbetsplats/vid ditt fordon, står till kundens förfogande eller utför transporter.

Hur länge ska jag vila?

Du måste ta rast eller vila dig i minst

Varning

Undantagsvis får du arbeta upp till 60 timmar i veckan, men i genomsnitt får du inte arbeta mer än 48 timmar i veckan under en 4-månadersperiod.

Exempel från verkligheten

Köra ombord på en färja eller ett tåg under din viloperiod

Efter en lång resa till Grekland tänkte Jack börja sin normala veckovila ombord på färjan tillbaka till Irland. I Cherbourg är färjan fyra timmar försenad, men det är inget problem för han kan ändå starta sin veckovila. Efter 4 timmars väntetid kan han köra ombord på färjan och när han kommer fram till Dublin (cirka 19 timmar senare) kan han köra av färjan och få sina sista 22 vilotimmar där. Det är tillåtet att avbryta en normal dygnsvila eller en reducerad veckovila två gånger i totalt en timme för att ta en färja eller ett tåg, förutsatt att föraren har en sovhytt, sovbrits eller liggplats. En normal veckovila får också avbrytas förutsatt att resan enligt tidtabell ska ta minst 8 timmar och föraren har en sovhytt.

Minst var fjärde vecka måste du återvända till den plats där arbetsgivaren är etablerad eller där du bor och ta en normal veckovila (eller en längre viloperiod för att kompensera för en reducerad veckovila).

Varning

Om ni är 2 eller flera förare (multi-bemanning) kan du ta din dygnsvila inom en 30-timmarsperiod (i stället för 24 timmar) och du kan ta 45 minuter långa raster (varje gång du har kört i 4,5 timmar) i fordonet.

För att de här undantagen ska gälla ska det vara 2 eller flera förare i fordonet från och med den andra timmen.

Vad är en normal veckovila?

Du har rätt till en sammanhängande normal veckovila på minst 45 timmar. Du får inte tillbringa den tiden i fordonet, utan du ska ha tillgång till lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Din veckovila kan minskas en gång varannan vecka, men får aldrig vara kortare än 24 timmar. Om veckovilan reduceras måste du få kompensation i form av en motsvarande viloperiod som läggs till en annan viloperiod på minst 9 timmar före slutet på den tredje påföljande veckan. 

Vid internationella godstransporter får du ta två på varandra följande reducerade veckoviloperioder utomlands, men bara om

Vad gäller för bussresor utomlands?

Om du kör passagerare på en utlandsresa i minst 24 timmar i sträck får du arbeta i upp till 12 dagar i rad, förutsatt att du hade haft 45 timmars normal veckovila precis före resan, och du tar två veckoviloperioder efter varandra när du kommer hem (minst 69 timmar). Den här regeln kallas också ”12-dagarsregeln” och gäller bara om du har en digital eller smart färdskrivare i bussen. Mellan kl. 22.00 och 06.00 måste du ha en andra förare eller så måste du ta en rast på 45 minuter var tredje timme, och inte efter 4,5 timmar.

Använd alltid färdskrivare

Om körtidsreglerna gäller för dig måste du registrera alla resor med din färdskrivare. Din arbetsgivare måste spara uppgifterna i minst ett år och ge dig en kopia om du ber om det. Myndigheterna kan kontrollera färdskrivaren när som helst och var som helst vid en vägkontroll eller i företagets lokaler.

Varning

Om du inte registrerar dina körtider korrekt kan de berörda länderna utdöma påföljder eller inleda rättsliga förfaranden mot dig. I så fall får du skriftlig dokumentation som du måste förvara i fordonet.

Är du en utstationerad förare?

Om du under begränsade perioder arbetar som förare i andra EU-länder än det EU-land där din arbetsgivare är etablerad är du en utstationerad förare.

Vad gör en utsänd förare?

 • Cabotagetransporter: inrikestransporter i ett annat EU-land (inte det land där din arbetsgivare är etablerad).
 • Tredjelandstransporter: transporter mellan två länder som inte är det EU-land där din arbetsgivare är etablerad.
 • Transporter utan last i samband med cabotage- eller tredjelandstransporter.
 • Alla delar som är cabotage- eller tredjelandstransporter vid kombinerade transporter.

Om du är en utstationerad förare gäller särskilda regler för dig när det gäller administrativa krav och den lön du har rätt till.

Vad räknas inte som utstationerat arbete?

 • Bilaterala transporter som går till utlandet men som startar eller slutar i det land där din arbetsgivare är etablerad.
 • Begränsad extra lastning/lossning i länder som du åker igenom under en bilateral transport.
 • Transitering, dvs. att du kör igenom länder utan att göra någon lastning/lossning.
 • Transporter utan last i samband med bilaterala transporter.
 • Alla delar som är bilaterala transporter vid kombinerade transporter.

Administrativa skyldigheter under utstationeringen

Vid en vägkontroll ska du kunna visa upp

Din arbetsgivare ska se till att du har all nödvändig dokumentation. Läs mer om utstationerade arbetstagare.

Vad är minimilönen för utstationerade förare?

Din arbetsgivare ska se till att din lön överensstämmer med de nationella reglerna för förare i det EU-land som du är utstationerad i. Det betyder att din arbetsgivare måste justera din lön om lönerna är högre i ditt utstationeringsland. Lönerna varierar mellan de olika EU-länderna eftersom de beror på den nationella lagstiftningen. Du hittar nationell information nedan.

Välj land:

 • Frankrikefren
 • Tysklanddeen
 • Grekland*gr
 • Ungernhuen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Lettlandlven
 • Litauenlten
 • Luxemburg*lu
 • Malta*mt
 • Nederländernanldeennl
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumänien*ro
 • Slovakiensken
 • Sloveniensien
 • Spanienesen
 • Sverigesesv

* Information saknas.

Läs mer

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Ditt Europa – Rådgivning

Hos Ditt Europa – Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Fler rådgivningstjänster

Dela denna sida: