Senast kontrollerat: 23/11/2022

Din sjukförsäkring

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för din social- och sjukförsäkring utan vad du sysslar med och var du bor. Sätt dig därför in i vilket lands socialförsäkring du omfattas av och läs mer om din socialförsäkring utomlands.

Om du vill kontrollera vad du har för rättigheter innan du söker vård kan du kontakta en nationell kontaktpunkt.

Särskilda villkor gäller för sjukförsäkringen i följande fall:

Du arbetar i ett land men bor i ett annat

Om du arbetar i ett EU-land (eller i Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien) och bor i ett annat har du rätt att få vård i båda länderna på samma villkor som de personer som är försäkrade i dessa länder.

Du ska anmäla dig i landet där du arbetar och be att få ett S1-intyg (tidigare E106) från försäkringskassan där. Intyget ger dig rätt till vård i landet där du bor.

Dina anhöriga har också rätt till vård enligt din försäkring om de bor i ett EU-land. Men om du är gränsarbetare och bor i ett EU-land och arbetar i Danmark, Finland, Irland, Island, Kroatien, Norge, Storbritannien eller Sverige kan dina anhöriga bara få vård där i vissa fall, t.ex. nödvändig vård under sin vistelse i landet.

Vård av sjukt barn

Om du som gränsarbetare stannar hemma för att ta hand om ditt sjuka barn ska du höra med din försäkringskassa vad som gäller. Det är möjligt att du inte har rätt till några förmåner om barnet är försäkrat tillsammans med din partner i landet där ni bor.

Du är utsänd utomlands för arbeta en kortare tid (högst två år)

Om du blivit utsänd för att arbeta en kortare tid (högst två år) kan du fortsätta att vara försäkrad i ditt hemland – landet där du jobbade före utstationeringen.

Om du flyttar till det land där du är utstationerad ska du be om ett S1-intyg (tidigare E106) från försäkringskassan i ditt hemland. Det ger dig och din familj rätt till sjukvård under utlandsvistelsen.

Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

Du arbetar i flera länder

Om du arbetar i mer än ett EU-land, men utför minst 25 procent av ditt arbete (arbetstid och/eller inkomst) i ditt bostadsland omfattas du vanligtvis av sjukförsäkringen i det landet.

Särskilda regler gäller dock i situationer där du arbetar för arbetsgivare eller är egenföretagare i andra länder än ditt bostadsland. Läs mer om din socialförsäkring utomlands

Du studerar, forskar eller praktiserar utomlands

Om du beger dig till ett annat EU-land för att studera, forska eller praktisera måste du ha en heltäckande sjukförsäkring i ditt värdland.

 • Om du inte är anställd kan det europeiska sjukförsäkringskortetLänk öppnas på ny sida (EU-kortet) vara ett alternativ.
 • Om du är anställd i värdlandet måste du anmäla dig till det lokala sjukförsäkringssystemet.

  Varning

  Forskarstuderande jämställs ibland med inhemska arbetstagare och måste då anmäla sig till det lokala sjukförsäkringssystemet eller skaffa sig en privat sjukförsäkring.

 • Om ditt hemuniversitet skickar ut dig till ett universitet eller forskningsinstitut i ett annat EU-land för en begränsad period (mindre än två år) fortsätter du att omfattas av din vanliga sjukförsäkring under den tid du är utsänd. Beställ EU-kortetLänk öppnas på ny sida eller, om du flyttar till det land du utstationeras till, ett S1-intyg (tidigare E106) innan du åker.

Hör med försäkringskassan eller den nationella kontaktpunkten i ditt hemland om hemlandet står för kostnaden för din vård utomlands under hela din vistelse. Om försäkringskassan täcker din vistelse är pappersarbetet enklare om du har ett giltigt EU-kort.

En del länder ersätter dock bara vårdkostnader i ett annat EU-land under en begränsad tid. Så är ofta fallet för vuxenstuderande (äldre än 28 eller 30 år) och för anställda som fortbildar sig utomlands. Om det här gäller för dig måste du anmäla dig till det allmänna sjukförsäkringssystemet i ditt värdland eller skaffa dig en privat sjukförsäkring.

Du är pensionär

Sjukförsäkring i ditt bostadsland

 • Om du får pension från landet där du bor, omfattas du och din familj av det landets sjukförsäkringssystem – oavsett om du också får pension från andra länder.
 • Om du inte får pension eller någon annan inkomst från landet där du bor, kan du och din familj få vård i bostadslandet om du har rätt till vård i det land som betalar ut din pension.
  – Be om ett S1-intyg (tidigare E106) från försäkringskassan i det land som betalar ut din pension.
  – Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa. Intyget styrker din rätt till sjukvård i landet där du bor.
   

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilket system du omfattas av

Nicolas har bott och arbetat i Frankrike större delen av sitt yrkesverksamma liv – utom några år i ungdomen då han jobbade som servitör i Italien.

När Nicolas går i pension flyttar han till Italien. Hans pension kommer därför att bestå av två delar: en italiensk pension för åren han arbetade i Italien och en fransk pension för arbetsåren i Frankrike.

Eftersom Nicolas bor i Italien OCH får allmän pension därifrån, omfattas han av det italienska sjukförsäkringssystemet. Han kan därför inte längre vara med i det franska systemet.

Sjukförsäkring i landet där du arbetade

Du och din familj har i princip bara fullständig rätt till sjukvård i landet där ni bor. Men om landet som betalar din pension finns i listan nedan har du och dina anhöriga rätt till vård i både landet som betalar din pension och landet där ni bor:

 
 

Österrike

Tyskland

Nederländerna

Belgien

Grekland

Polen

Bulgarien

Ungern

Slovenien

Cypern

Island

Spanien

Tjeckien

Liechtenstein

Sverige

Frankrike

Luxemburg

Schweiz

Varning

Om det land som betalar din pension inte finns med i listan har du bara rätt till komplett sjukförsäkring i det land där du bor.

Du är pensionerad gränsarbetare

Om du i ditt senaste jobb arbetade i ett land och bodde i ett annat (och du gick i pension på grund av ålder eller invaliditet) gäller följande:

Fortsatt behandling

Om du påbörjade en medicinsk behandling i landet där du arbetade får du fortsätta den även efter pensioneringen.

Det gäller också dina anhöriga om behandlingen inleddes i något av följande länder:

 
 

Österrike

Grekland

Nederländerna

Belgien

Ungern

Polen

Bulgarien

Italien

Portugal

Cypern

Lettland

Rumänien

Tjeckien

Liechtenstein

Slovakien

Estland

Litauen

Slovenien

Frankrike

Luxemburg

Spanien

Tyskland

Malta

Schweiz

För att kunna fortsätta en behandling som påbörjades i landet där du arbetade måste du lämna in ett S3-intyg till försäkringskassan i det landet.

Sjukvård i det tidigare arbetslandet och det nuvarande bostadslandet

Om du var gränsarbetare i minst två av de fem åren före pensioneringen har du rätt till hälso- och sjukvård både i ditt bostadsland och i landet där du arbetade.

Både du och dina anhöriga har rätt till vård i det land där du tidigare arbetade om både det landet och ditt nuvarande bostadsland finns med i följande lista:

 
 

Österrike

Tyskland

Spanien

Belgien

Luxemburg

Frankrike

Portugal

Om du reser till ditt tidigare arbetsland för att få vård och myndigheterna i det landet inte längre ansvarar för dina vårdkostnader måste du lämna in ett S3-intyg till dem. Du kan få ett S3-intyg från din försäkringskassa.

Du söker jobb

Om du får arbetslöshetsförmåner från ett EU-land och flyttar till ett annat för att söka jobb där ska du skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) till dig själv och dina familjemedlemmar före flytten. Med kortet har du och din familj rätt till nödvändig medicinsk vård (t.ex. akutvård) under den tid som du får arbetslöshetsförmåner.

Om du inte är försäkrad i något EU-land och flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb, bestämmer socialförsäkringsinstitutionerna vilket system du ska omfattas av. Du måste förmodligen skaffa dig en sjukförsäkring i det nya landet.

Läs mer om din socialförsäkring utomlands

Sjukvårdssystemen skiljer sig åt

EU-länderna bestämmer själva vem som ska ha rätt till förmåner och vård.

För att undvika problem och missförstånd kan du läsa mer om socialförsäkringssystemet i ditt värdland eller vända dig till den nationella kontaktpunkten.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller i det nya landet

Susanne tillbringade sitt yrkesverksamma liv i Tyskland och flyttade till Spanien efter pensioneringen. När hon blev sjuk anlitade hon ett privat hemvårdsföretag, eftersom det inte finns någon offentlig hemvårdsförsäkring i Spanien.

Hennes tyska hemvårdsförsäkring betalade en del av kostnaden, men Susanne fick betala mycket mer än vad hon skulle ha fått göra i Tyskland. Det berodde på skillnaderna mellan det tyska och det spanska förmånssystemet.

Skillnader i bedömningen av arbetsförmåga

Om du ansöker om invaliditetspension eller invaliditetsförmåner kan varje land som du har arbetat i vilja undersöka dig. Ett land kan göra bedömningen att du är oförmögen att arbeta, medan ett annat kan komma fram till motsatsen.

Läs mer om invaliditetspensioner i Europa

Se också:

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: