Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/10/2017

Din sjukförsäkring

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för din social- och sjukförsäkring utan vad du sysslar med och var du bor. Sätt dig därför in i vilket lands socialförsäkring du omfattas av och läs mer om din socialförsäkring utomlands.

Om du vill kontrollera vad du har för rättigheter innan du söker vård kan du kontakta en nationell kontaktpunkt för hälso- och sjukvård. Varje EU-land har minst en kontaktpunkt som kan informera dig om du har rätt till ersättning och vilka maxbelopp som gäller.

Särskilda villkor gäller för sjukförsäkringen i följande fall:

Du arbetar i ett land men bor i ett annat

Om du arbetar i ett EU-land men bor i ett annat har du rätt att få vård på båda sidor om gränsen.

Du ska först anmäla dig i landet där du arbetar och be att få ett S1-intyg (tidigare E 106) från försäkringskassan. Intyget ger dig och dina anhöriga rätt till vård i landet där ni bor.

Dina anhöriga har samma rättigheter som du, om du arbetar och är försäkrad i de flesta EU-länder.

Om du arbetar och är försäkrad i Danmark, Finland, Irland, Island, Kroatien, Norge, Storbritannien eller Sverige kan dina anhöriga bara få vård i landet där du arbetar om ett av följande villkor är uppfyllt:

 • Vården är nödvändig av medicinska skäl under deras vistelse i landet med hänsyn till typ av behandling och vistelsens förväntade längd.
 • Det finns en överenskommelse mellan de berörda länderna/myndigheterna.
 • De har fått förhandstillstånd i form av ett S2-intyg (tidigare E 112) från försäkringskassan i landet där du arbetar.

Vård av sjukt barn

Om du som gränsarbetare stannar hemma för att ta hand om ditt sjuka barn bör du ta reda på om du har rätt till några förmåner. Det är möjligt att du inte har sådana rättigheter om barnet är försäkrat tillsammans med din partner i landet där ni bor.

Du är utsänd utomlands för att arbeta en kortare tid (högst 2 år)

Om du blivit utsänd för att arbeta en kortare tid (högst två år) kan du fortsätta att vara försäkrad i ditt hemland – landet där du jobbade före utstationeringen, som då ansvarar för dina sociala förmåner.

Be din försäkringskassa om ett S1-intyg (tidigare E 106). Det ger dig och din familj rätt till sjukvård under vistelsen.

Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

Du är utsänd statsanställd

Om du är statsanställd och har skickats utomlands har du rätt till vård i landet där du bor.

Be om ett S1-intyg (tidigare E 106) från försäkringskassan i landet där du är anställd. Det ger dig och din familj rätt till sjukvård under vistelsen.

Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

Du studerar, forskar eller praktiserar utomlands

Om du beger dig till ett annat EU-land för att studera, forska eller praktisera måste du ha en heltäckande sjukförsäkring i ditt värdland.

 • Om du inte är anställd kan det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vara ett alternativ.
 • Om du är anställd i värdlandet måste du anmäla dig till det lokala sjukförsäkringssystemet.

  Forskarstuderande jämställs ibland med inhemska arbetstagare och måste då anmäla sig till det lokala sjukförsäkringssystemet eller skaffa sig en privat försäkring.

 • Om ditt hemuniversitet skickar ut dig till ett universitet eller forskningsinstitut i ett annat EU-land för en begränsad period fortsätter du att omfattas av din vanliga sjukförsäkring under den tid du är utsänd. Beställ EU-kortet eller ett S1-intyg (tidigare E 106) innan du åker.

Hör med försäkringskassan eller den nationella kontaktpunkten i ditt hemland om hemlandet står för kostnaden för din vård utomlands under hela din vistelse. Om försäkringskassan täcker din vistelse är pappersarbetet enklare om du har ett giltigt EU-kort.

En del länder ersätter dock bara vårdkostnader utomlands under en begränsad tid. Så är ofta fallet för vuxenstuderande (äldre än 28 eller 30 år) och för anställda som fortbildar sig utomlands. Om det här gäller för dig måste du anmäla dig till det allmänna sjukförsäkringssystemet i ditt värdland eller skaffa dig en privat sjukförsäkring.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka regler som gäller

Wim som är belgisk medborgare flyttade till Nederländerna för att läsa på universitetet. Han hade med sig ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort. Wim tänkte jobba deltid parallellt med studierna. Men i Nederländerna måste alla som har jobb betala den nationella grundsjukförsäkringen, även om man redan har ett giltigt EU-kort. Det kostar cirka 1 100 euro per år. Att jobba deltid visade sig därför löna sig sämre än vad Wim hade räknat med.

Du är pensionär

Sjukförsäkring i ditt bostadsland

 • Om du får pension från landet där du bor, omfattas du och din familj av det landets sjukförsäkringssystem – oavsett om du också får pension från andra länder.
 • Om du inte får pension eller någon annan inkomst från landet där du bor, omfattas du av sjukförsäkringen i det land där du har varit försäkrad längst.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller i det nya landet

Nicolas har bott och arbetat i Frankrike större delen av sitt yrkesverksamma liv – utom några år i ungdomen då han jobbade som servitör i Italien.

När Nicolas går i pension flyttar han till Italien. Hans pension kommer därför att bestå av två delar: en italiensk pension för åren han arbetade i Italien och en fransk pension för arbetsåren i Frankrike.

Eftersom Nicolas bor i Italien OCH får allmän pension därifrån, omfattas han av det italienska sjukförsäkringssystemet. Han kan därför inte längre vara med i det franska systemet.

Be om ett S1-intyg (tidigare E 106) från din försäkringskassa.

Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa.

Intyget styrker din rätt till sjukvård i landet där du bor.

Sjukförsäkring i landet där du arbetade

Du och din familj har i princip bara fullständig rätt till sjukvård i landet där ni bor. Men om landet som betalar din pension finns i listan nedan har du och dina anhöriga rätt till komplett sjukförsäkring i både landet som betalar din pension och landet där ni bor:

 

Österrike

Tyskland

Nederländerna

Belgien

Grekland

Polen

Bulgarien

Ungern

Slovenien

Cypern

Island

Spanien

Tjeckien

Liechtenstein

Sverige

Frankrike

Luxemburg

Schweiz

Om du har betalat sociala avgifter i ett land som inte finns med i listan har du bara rätt till komplett sjukförsäkring i landet där du bor.

Du är före detta gränsarbetare

Om du i ditt senaste jobb arbetade i ett land och bodde i ett annat gäller följande:

Fortsatt behandling

Om du påbörjade en medicinsk behandling i landet där du arbetade får du fortsätta den även efter pensioneringen.

Det gäller också dina anhöriga om behandlingen inleddes i något av följande länder:

 

Österrike

Grekland

Nederländerna

Belgien

Ungern

Polen

Bulgarien

Italien

Portugal

Cypern

Lettland

Rumänien

Tjeckien

Liechtenstein

Slovakien

Estland

Litauen

Slovenien

Frankrike

Luxemburg

Spanien

Tyskland

Malta

Schweiz

För att kunna fortsätta en behandling som började i landet där du arbetade måste du lämna in ett S3-intyg till sjukvårdsmyndigheterna i det landet.

Sjukvård i det tidigare arbetslandet och det nuvarande bostadslandet

Om du var gränsarbetare i minst två av de fem åren före pensionen har du rätt till hälso- och sjukvård både i ditt bostadsland och i landet där du arbetade.

Både du och dina anhöriga har rätt till vård i det land där du tidigare arbetade om både det landet och ditt nuvarande bostadsland finns med i följande lista:

 

Österrike

Tyskland

Spanien

Belgien

Luxemburg

Frankrike

Portugal

Om du reser till ditt tidigare arbetsland för att få vård och myndigheterna i det landet inte längre ansvarar för dina vårdkostnader måste du lämna in ett S3-intyg till dem. Du kan få ett S3-intyg från din försäkringskassa.

Sjukvårdssystemen skiljer sig åt

EU-länderna bestämmer själva vem som ska ha rätt till förmåner och tjänster. Om du till exempel ansöker om läkarvård i ditt nuvarande bostadsland kan du förmodligen inte få samma vård till samma pris som i ditt ursprungsland.

För att undvika problem och missförstånd kan du läsa mer om socialförsäkringssystemet i ditt värdland eller vända dig till den nationella kontaktpunkten.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller i det nya landet

Susanne tillbringade sitt yrkesverksamma liv i Tyskland och flyttade till Spanien efter pensionen. När hon blev sjuk anlitade hon ett privat hemvårdsföretag, eftersom det inte finns någon offentlig hemvårdsförsäkring i Spanien.

Hennes tyska hemvårdsförsäkring betalade en del av kostnaden, men Susanne fick betala mycket mer än vad hon skulle ha fått göra i Tyskland. Det berodde på skillnaderna mellan det tyska och det spanska förmånssystemet.

Skillnader i bedömningen av arbetsförmåga

Om du ansöker om invaliditetspension eller invaliditetsförmåner kan varje land som du har arbetat i vilja undersöka dig. Ett land kan göra bedömningen att du är oförmögen att arbeta, medan ett annat kan komma fram till motsatsen.

Läs mer om invaliditetspensioner i Europa

Se också:

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd