Последна проверка: 23/11/2022

Вашата здравна осигуровка

Коя страна от ЕС ще отговаря за социалното и здравното ви осигуряване зависи от икономическото ви положение и мястото ви на пребиваване, а не от вашето гражданство. Уверете се, че сте наясно в коя система за социална сигурност ще трябва да се осигурявате. Научете повече за социалното осигуряване в чужбина.

Ако не сте сигурен и искате да проверите какви са правата ви, преди да се лекувате, свържете се с национален орган за контакт.

За здравното осигуряване важат специални условия:

Ако работите в една страна, а живеете в друга

Ако работите в една страна от ЕС (както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария или Обединеното кралство) и живеете в друга, имате право на медицинско лечение и в двете страни при същите условия като лицата, осигурени в тези страни.

Не забравяйте да се регистрирате в страната, в която работите, и да получите формуляр S1 (предишен формуляр E106) от вашата здравноосигурителна институция. Този формуляр ви дава право на здравно обслужване в страната, в която живеете.

В зависимост от осигуровката ви членовете на вашето семейство също имат право на медицинско лечение, ако живеят в страна от ЕС. Ако обаче сте трансграничен работник и живеете в една страна от ЕС, а работите в Дания, Ирландия, Хърватия, Финландия, Швеция, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство, вашето семейство има право на здравно обслужване в тези страни само в ограничени ситуации, като например за спешно лечение по време на вашия престой.

Грижи за болни деца

Ако сте трансграничен работник, проверете във вашата здравноосигурителна институция дали имате право на отпуск, за да се грижите за болното си дете. Ако детето ви се осигурява заедно с вашия партньор в страната, в която живеете, може да нямате право на обезщетение.

Ако сте командирован за кратък срок в чужбина (по-малко от 2 години)

Като краткосрочно командирован в чужбина работник (по-малко от 2 години), можете да останете осигурен във вашата страна (страната, от която сте командирован).

Ако се премествате в страната, в която сте командирован, поискайте формуляр S1 (предишен формуляр E106) от вашата здравноосигурителна институция във вашата страна. Това ще даде право на вас и вашето семейство на здравно обслужване по време на престоя ви в чужбина.

Когато пристигнете в страната, в която ще работите, предайте вашия формуляр S1 на местната здравноосигурителна институция.

Ако работите в повече от една страна

Ако работите в повече от една страна от ЕС, но извършвате поне 25 % от професионалната си дейност (от гледна точка на работното време или на доходите) в страната, в която живеете, обикновено ще бъдете осигурен в страната, в която живеете.

Въпреки това се прилагат специални правила в случаите, в които работите за работодатели или сте самостоятелно заето лице извън страната, в която живеете. Научете повече за социалната сигурност в чужбина.

Ако сте студент, изследовател или стажант в чужбина

Ако отивате в друга страна от ЕС, за да учите, да извършвате изследователска работа, на стаж или професионално обучение, трябва да имате пълна здравна осигуровка в приемащата страна.

 • Ако не работите, евентуално може да използвате Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК)Отваряне като външна връзка, ако имате право на това.
 • Ако работите в приемащата страна, ще трябва да се включите в местна схема за здравно осигуряване.

  Предупреждение

  Възможно е някои докторанти да бъдат сметнати за пребиваващи в държавата работници и да бъдат задължени да се присъединят към местната система за здравно осигуряване или да сключат частна здравна застраховка.

 • Ако сте изпратен временно (за по-малко от 2 години) в университет или научноизследователски институт в друга страна от ЕС от вашия университет или изследователски институт, по време на командировката си оставате здравно осигурен в страната, от която идвате. Преди да заминете, трябва да кандидатствате за ЕЗОКОтваряне като външна връзка или, ако се премествате в страната, в която сте командирован, за формуляр S1 (предишен формуляр E106).

Проверете в здравната каса или в националния орган за контакт във вашата страна по произход дали те ще покрият разходите ви за здравно обслужване в чужбина за пълния период на вашия престой. В случай, че го направят, административните процедури могат да бъдат опростени, ако имате валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Някои национални здравноосигурителни институции обаче покриват разходите за здравни услуги в друга страна от ЕС само за ограничен период от време. Често такъв е случаят при по-възрастни студенти (над 28 или 30 години) и работници, които се обучават в чужбина. Ако вашият случай е такъв, ще трябва да се регистрирате в местна схема за здравно осигуряване в приемащата страна или да сключите частна здравна застраховка.

Ако сте пенсионер

Здравно осигуряване в страната, в която живеете

 • Ако получавате пенсия от страната, в която живеете, вие и вашето семейство сте обхванати от системата за здравно осигуряване на тази страна — дори ако получавате пенсии от други държави.
 • Ако не получавате пенсия или друг доход от страната, в която живеете, вие и вашето семейство ще получавате медицинско обслужване в страната, в която живеете, ако имате право на медицинско обслужване в страната, която плаща пенсията ви.
  - Поискайте формуляр S1 (предишен формуляр E106) от вашата здравноосигурителна институция в страната, която ви плаща пенсия.
  - Когато пристигнете в новата ви страна на пребиваване, регистрирайте формуляра S1 в съответната здравноосигурителна институция. Този документ определя правото ви на пълно здравно осигуряване във вашата страна на пребиваване.
   

Лична история

Уверете се, че знаете коя здравна система покрива вашите разходи

Никола е живял и работил във Франция почти през целия си професионален живот, с изключение на няколко години като по-млад, през които е работил като сервитьор в Италия.

Когато се пенсионира, Никола се мести в Италия. Пенсията му се състои от две части: „италианска“ пенсия, отразяваща годините, през които е работил в Италия, и „френска“ пенсия за годините, през които е работил във Франция.

Тъй като Никола живее в Италия И получава пенсия за старост от Италия, страната ще покрива неговите здравни разходи. Той вече не е обхванат от френската система.

Здравно осигуряване в страната, в която сте работили

По принцип вие и вашето семейство имате пълно право на медицинско лечение само в страната, в която живеете. Ако обаче страната, която ви плаща пенсия, е една от изброените по-долу, вие и членовете на вашето семейство имате право на медицинско обслужване както в страната, която плаща вашата пенсия, така и в страната, в която понастоящем живеете:

 
 

Австрия

Германия

Нидерландия

Белгия

Гърция

Полша

България

Унгария

Словения

Кипър

Исландия

Испания

Чехия

Лихтенщайн

Швеция

Франция

Люксембург

Швейцария

Предупреждение

Ако страната, която ви плаща пенсия, не е включена в горепосочения списък, ще имате право на пълно здравно осигуряване само в страната, в която живеете.

Ако сте пенсиониран трансграничен работник

Ако последната ви работа е била като трансграничен работник — т.е. сте живели в една страна, а сте пътували до друга, за да работите — и сте се пенсионирали поради старост или инвалидност, за вас важи следното:

Продължаване на лечение

Можете да продължите да получавате лечение, което е започнало в страната, в която сте работили, дори след като се пенсионирате.

Това важи и за лицата на ваша издръжка, ако лечението им е започнало в:

 
 

Австрия

Гърция

Нидерландия

Белгия

Унгария

Полша

България

Италия

Португалия

Кипър

Латвия

Румъния

Чехия

Лихтенщайн

Словакия

Естония

Литва

Словения

Франция

Люксембург

Испания

Германия

Малта

Швейцария

За да продължите да получавате лечение, започнало в страната, в която сте работили преди, трябва да изпратите формуляр S3 на здравноосигурителните органи в тази страна.

Осигуряване в страната, в която сте работили преди, и в страната, в която живеете

Ако сте работили като трансграничен работник поне 2 години през последните 5 години преди пенсионирането си, имате право на здравни грижи както в страната, в която живеете, така и в страната, в която сте работили.

Вие и лицата на ваша издръжка имате право на здравно обслужване в страната, в която сте работили преди, ако тази страна и страната, в която живеете в момента, са в тази група:

 
 

Австрия

Германия

Испания

Белгия

Люксембург

Франция

Португалия

Ако пътувате до страната, в която сте работили преди, за да получавате лечение там, и органите в тази страна вече не отговарят за покриването на разходите ви за здравно обслужване, трябва да им представите формуляр S3. Можете да получите формуляр S3 от вашата здравноосигурителна институция.

Ако търсите работа

Ако получавате обезщетения за безработица от една страна от ЕС и решите да се преместите в друга страна от Съюза, за да търсите работа, трябва да поискате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) за вас и за членовете на вашето семейство, преди да се преместите в чужбина. Имайте предвид обаче, че ЕЗОК ще осигури достъп на вас и вашето семейство само до необходимо медицинско лечение (напр. спешно лечение) докато получавате обезщетенията за безработица.

Ако не сте осигурен в никоя от страните от ЕС и решите да се преместите в друга страна от Съюза, за да търсите работа, институциите за социално осигуряване ще решат по коя система ще бъдете осигурен и най-вероятно ще трябва да си направите здравна осигуровка в страната, в която отивате.

Научете повече за социалното осигуряване в чужбина.

Между националните здравни системи в Европа има значителни различия

Страните от ЕС могат да определят собствени правила относно правото на обезщетения и здравно обслужване.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, осведомете се за системата за социална сигурност в приемащата страна или се свържете с вашия национален орган за контакт.

Лична история

Запознайте се със системата за социална сигурност в новата ви страна на пребиваване

Сузане винаги е работила в Германия, а след пенсионирането си се премества в Испания. Когато се разболява, тя сключва договор за грижи у дома с частна компания, защото в Испания такива обществени услуги не се предлагат.

Част от разходите са покрити от нейната немска осигуровка за грижи у дома, но делът от разходите, който Сузане трябва да заплати сама, е много по-голям от дела, който би платила, ако бе останала в Германия. Това се дължи на различията между системите за обезщетения в Германия и Испания.

Различия при оценяването на степента на неработоспособност

Ако искате пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да ви бъде направен отделен преглед там. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.

Научете повече за пенсиите за инвалидност в Европа.

Вж. още:

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: