Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 16/04/2018

Командировани работници

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие имате статус на командирован работник и се ползвате със специални права и условия на труд.

Условия на труд

Докато сте командирован в друга страна от ЕС, за вас важат редът и условията на заетост в приемащата страна. Те се отнасят до:

 • минималните ставки на заплащане: вашата заплата не може да бъде по-ниска от минималната заплата в съответната държава или от заплатата, определена със задължителни колективни трудови договори във вашия сектор на заетост, ако такива са в сила в приемащата държава
 • максималната продължителност на работното време и минималната продължителност на почивката
 • здравословните и безопасни условия на труд
 • условията за наемане на работници чрез агенции за временна заетост
 • условията на труд за бременни жени и млади хора
 • равното третиране на мъжете и жените и другите правила за предотвратяване на дискриминация.

Вашият работодател може също така да заплати вашите разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която сте командирован, ако това е предвидено в законодателството на вашата страна. Тези надбавки ще трябва да бъдат платени в допълнение към нормалната ви заплата.

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Изберете държава:

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

 • не се нуждаете от разрешително за работа , освен ако не сте служител, командирован от Хърватия в Австрия, където за работата в определени сектори са в сила ограничения
 • няма да е необходимо вашите професионални квалификации да бъдат признавани; за някои професии обаче може да се нуждаете от писмена декларация — научете повече за признаването на професионалните квалификации
 • няма да ви се наложи да се занимавате с пенсионни институции там — когато се пенсионирате, институциите в приемащата страна няма да бъдат включени в процедурата.

Данък върху дохода

Ако сте командирован за по-малко от 6 месеца, не би следвало да сте задължен да плащате данък върху дохода си във приемащата страна.

Няма важащи в целия ЕС закони, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС — научете повече за данъка върху дохода.

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

Като командирован работник ще продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна за максимум 2 години. Научете какви формалности трябва да уредите.

Ако работите в чужбина повече от 2 години, ще трябва да започнете да се осигурявате в системата за социална сигурност на страната, в която работите. В някои специфични случаи можете да запазите социалното си осигуряване за повече от 2 години.

Предварителна декларация

Може също така да се наложи вашият работодател да попълни предварително уведомление за органите в приемащата страна, в което да посочи местоработата ви в нея, продължителността на командировката ви, данни за контакт и др.

Уверете се, че вашият работодател се е погрижил за това, за да не бъдете глобен в другата страна.

За повече подробности се свържете с бюрото за връзка за командировани работници или с единичното звено за контакт в страната, в която отивате.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети