Развиване на бизнес
Последна проверка: 07/04/2022

Управление на трансгранично наследяване

Ако член на семейството ви или ваш близък почине и вие сте негов наследник, по принцип можете да уредите наследяването с помощта на:

По принцип органът, който се занимава с процедурата по наследяване, ще прилага правото на държавата от ЕС, в която е живял починалият, освен ако той не е направил избор на приложимо право, така че правото на държавата, чийто гражданин е, да се прилага по отношение на наследяването.

Възможност наследниците да избират съда

Ако свързан с наследяване въпрос трябва да бъде решен по съдебен ред, вие като наследник по принцип ще трябва да се обърнете към съдилищата в държавата от ЕС, в която е живял починалият.

Ако починалият обаче е избрал правото на държавата, чийто гражданин е, да се прилага по отношение на процедурата по неговото наследяване и ако става въпрос за държава от ЕС, вие и останалите наследници или засегнати страни можете да се споразумеете да отнесете въпроса до съдилищата на съответната държава от ЕС.

Всички засегнати страни трябва да се съгласят с избора на съд.

Приемане на наследство или отказ от него

Националното право, което се прилага по отношение на наследяването, може да ви позволи да декларирате пред съда дали приемате наследството или се отказвате от него.

Според правилата на ЕС можете да направите такава декларация пред съд в държавата от ЕС, в която живеете, дори ако съдът, който се занимава с процедурата по наследяване, се намира в друга държава от ЕС.

Последици от съдебни решения, произнесени в друга държава от ЕС

Съдебно решение във връзка с наследяване, произнесено в една държава от ЕС, ще бъде признато в другите държави от Съюза без никаква специална процедура.

Ако обаче страната по наследяването, която се намира в другата държава от ЕС, не приеме доброволно съдебното решение, можете да поискате това решение да бъде обявено за изпълняемо, така че след това полицията или съдебен изпълнител да могат да се намесят, за да бъде изпълнено то.

Другата страна може да обжалва признаването или изпълняемостта на решението само поради следните причини:

Предупреждение

За решения, произнесени от съдилища в Дания и Ирландия, не се прилагат тези опростени правила, когато се налага да бъдат признати или приложени в друга държава от ЕС.

Eвропейско удостоверение за наследство

Ако сте наследник, може да се наложи да докажете пред орган или банка в друга държава от ЕС, че имате право на собственост върху активите на починалия, които се намират там.

Може да се наложи също така изпълнителят на завещанието и управителят на наследството да докажат статута си, за да упражнят своите права в друга държава от ЕС.

Лична история

Пьотр от Полша умира в Германия, докато работи там като командирован работник от една година.

Неговата съпруга и наследник Гоша живее в Полша и след смъртта му трябва да получи достъп до неговата банкова сметка в Германия, за да плати сметките и наема за последния месец.

Банката обаче изисква официален документ, доказващ, че тя е наследник на Пьотр и има право на достъп до неговата сметка. По този начин административните пречки правят понасянето на скръбта още по-тежко.

Компетентният орган в държавата от ЕС, в която се извършва процедурата по наследяване, може да ви предостави национален документ, удостоверяващ статута ви на наследник, изпълнител на завещание или управител на наследство.

Друга възможност е да поискате този орган да ви предостави европейско удостоверение за наследство.

Предимството на европейското удостоверение за наследство е, че неговите последици са едни и същи в целия ЕС независимо от това в коя държава е издадено. От друга страна, даден национален документ ще има различни последици в зависимост от държавата от ЕС, в която е издаден. Това може да забави признаването на правата ви в друга държава от ЕС.

Освен това европейското удостоверение за наследство се признава в другите държави от ЕС без специална процедура.

Можете да получите европейско удостоверение за наследство от съд в държавата от ЕС, който може да взема решения във връзка с наследството, или от друг компетентен орган — например нотариус — в същата държава. Можете да обжалвате отказ за издаване на европейско удостоверение за наследство.

Органът, който издава европейското удостоверение за наследство, ще задържи оригинала и ще издаде заверени копия на наследника, изпълнителя на завещанието или управителя на наследството, валидни за период от 6 месеца, който може да бъде удължен.

Издаващият орган може да измени или оттегли европейското удостоверение за наследство, ако се окаже, че в него има неточности.

Лична история

Пьотр умира в Германия, където е живял и работил временно. Централно място в живота му обаче е заемала Полша, където живеят съпругата му Гоша, неговото семейство и приятелите му. Затова полските органи са отговорни за процедурата по наследяването на Пьотр.

Съпругата му Гоша получава европейско удостоверение за наследство от полски съд. Тя може да го използва, за да докаже пред банката на Пьотр в Германия, че има право на достъп до сметката му там, и с парите на покойния си съпруг да плати сметките и наема за последния месец.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: