Последна проверка: 16/09/2022

Отговорности, свързани с ОЕЕО

Съгласно европейското и националното законодателство, ако произвеждате, разпространявате или продавате електрическо и електронно оборудване, като например компютри, хладилници, мобилни телефони, трябва да допринасяте за неговото обезвреждане и третиране по подходящ начин. Това означава, че трябва:

Отпадъците, генерирани от такива продукти, се наричат ОЕЕО — отпадъци от електрическо и електронно оборудване. В директивата относно ОЕЕО en hr  ще намерите примерен списък на оборудването, което попада в обхвата на съответните закони.

Регистрация пред компетентните национални органи

Трябва да регистрирате вашето предприятие пред органите, които отговарят за управлението на ОЕЕО, във всяка страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), в която продавате продукти. Координати за връзка с националните регистри ще намерите на уебсайта на Европейската мрежа на регистрите за ОЕЕО en .

Подаване на доклад

След като започнете да продавате продукти с маркировка за ОЕЕО на пазара на ЕС, трябва редовно да подавате доклад до националните органи с данни за видовете и количествата оборудване, което сте произвели, разпространили или продали.

Можете да научите от националните регистри какъв е форматът за регистрация и докладване.

Управление на отпадъците от ЕЕО

Трябва да допринасяте за подходящото обезвреждане на оборудването, което произвеждате, разпространявате или продавате, след като потребителят го изхвърли. Можете да изберете дали да се присъедините към колективна схема за спазване на изискванията относно ОЕЕО или да създадете своя собствена схема.

Присъединяване към съществуваща схема за изпълнение на изискванията или създаване на индивидуална схема

Колективни схеми за спазване на изискванията

В повечето страни от ЕС има колективни схеми за изпълнение на изискванията, създадени от частния сектор или от държавата. Схемите дават възможност на производителите, дистрибуторите и продавачите съвместно да изпълняват своите задължения за управление на отпадъците. За участие в тях се заплаща членски внос.

Освен финансиране и организиране на събирането, третирането, оползотворяването и рециклирането на ОЕЕО, схемите може да предлагат и други услуги на своите членове, например:

Индивидуални схеми за спазване на изискванията

В зависимост от вида и количеството на продуктите, които произвеждате или разпространявате, може да има възможност да създадете своя собствена схема за спазване на изискванията. Бихте могли да направите това, ако например продавате специфични устройства, произвеждани в ограничени серии за конкретен сектор, като медицински изделия, използвани в болници. Имайте предвид, че правилата относно тези схеми могат да се различават в отделните държави.

За информация относно колективните и индивидуалните схеми в конкретни страни от ЕС проверете в националните регистри — координати за връзка са публикувани на уебсайта на Европейската мрежа на регистрите за ОЕЕО en .

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: