Posledná kontrola: 16/09/2022

Zodpovednosť za nakladanie s OEEZ

Ak vyrábate, distribuujete alebo predávate elektrické a elektronické zariadenia, ako sú počítače, chladničky či mobilné telefóny, máte podľa právnych predpisov EÚ a jednotlivých členských štátov povinnosť prispieť k tomu, aby boli náležite zneškodnené a spracované. To znamená máte povinnosť:

Odpad z takýchto výrobkov sa označuje ako OEEZ: odpad z elektrických a elektronických zariadení. Orientačný zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahujú súvisiace právne predpisy, môžete nájsť v smernici o OEEZ en hr .

Registrácia na príslušných vnútroštátnych orgánoch zodpovedných za OEEZ

Svoju spoločnosť musíte zaregistrovať na orgáne zodpovednom za nakladanie s OEEZ v každej krajine EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) , v ktorej predávate výrobky. Kontaktné údaje vnútroštátnych registrov môžete nájsť v európskej sieti registrov pre OEEZ en .

Podávanie správ

Po začatí predaja výrobkov s označením OEEZ na trhu EÚ musíte vnútroštátnym orgánom pravidelne podávať správy o druhu a množstve vyrobených, distribuovaných alebo predaných zariadení.

Formát registrácie a podávania správ vám poskytnú vnútroštátne registre. 

Nakladanie s vašim OEEZ

Po tom, čo spotrebiteľ vyradí zariadenie, ktoré vyrábate, distribuujete alebo predávate, ste povinní prispieť k tomu, aby bolo vhodne zneškodnené. Buď sa rozhodnete zapojiť sa do existujúceho kolektívneho systému nakladania s OEEZ, alebo si vytvoríte vlastný systém.

Ako sa zapojiť do existujúceho systému nakladania s odpadom alebo si vytvoriť vlastný systém

Kolektívne systémy nakladania s odpadom

Vo väčšine krajín EÚ existujú kolektívne systémy nakladania s odpadom, ktoré zriadil buď súkromný sektor alebo vláda. Tieto systémy umožňujú výrobcom, distribútorom a predajcom plniť si spoločne povinnosti v oblasti nakladania s odpadom. Fungujú na základe plateného členstva.

Okrem financovania a organizovania zberu, spracovania, zhodnocovania a recyklácie OEEZ pre svojich členov môžu tieto systémy poskytovať aj tieto služby:

Individuálne systémy nakladania s odpadom

V závislosti od typu a množstva výrobkov, ktoré vyrábate alebo distribuujete, je tu aj možnosť vytvoriť si vlastný systém nakladania s odpadom. To by bolo možné v prípade, že predávate osobitné zariadenia vyrábané v obmedzených sériách pre určité odvetvie, ako sú napríklad zdravotnícke pomôcky používané v nemocniciach. Je potrebné mať na pamäti, že pravidlá týkajúce sa takýchto systémov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Informácie o kolektívnych a individuálnych systémoch nakladania s odpadom v jednotlivých krajinách EÚ získate na stránkach vnútroštátnych registrov, ktorých adresy sú uvedené a stránke európskej siete registrov pre OEEZ en .

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: