Posledná kontrola : 13/06/2022

Váš manžel alebo manželka a deti z EÚ

Ako občan EÚ sa môžete pripojiť k manželovi/manželke pochádzajúcemu/pochádzajúcej z Únie v inej krajine EÚ, a to buď preto, že vám to umožňujú vaše vlastné práva občana EÚ, alebo sa k nim môžete pripojiť ako závislá osoba. Informácie na tejto stránke sa vzťahujú aj na deti a vnukov, ktoré sú občanmi EÚ a ktorí sa pripájajú k svojej rodine v zahraničí.

Pobyt vyplývajúci z vašich vlastných práv

Ako občan EÚ máte právo presťahovať sa do ktorejkoľvek krajiny EÚ a tam žiť, pracovať, študovať, hľadať si prácu či odísť do dôchodku.

V inej krajine EÚ sa môžete zdržiavať až 3 mesiace bez nutnosti registrácie, môže sa však stať, že budete musieť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť. Jedinou podmienkou je mať platný občiansky preukaz alebo pas. Ak plánujete ostať dlhšie ako 3 mesiace, budete zrejme musieť svoj pobyt zaregistrovať.

V mnohých krajinách EÚ sa vyžaduje, aby ste mali preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe. V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si necháte identifikačné dokumenty doma – iba z tohto samotného dôvodu však nemôžete byť donútení vrátiť sa do domovskej krajiny. Ďalšie informácie o deportácii.

Ak ste v inej krajine EÚ legálne žili nepretržite päť rokov, automaticky tam získavate právo na trvalý pobyt.

Pobyt na základe štatútu závislej osoby

Ak v novej krajine EÚ neplánujete pracovať, hľadať si prácu alebo študovať, stále do nej môžete vstúpiť ako osoba nasledujúca svojho manželského alebo registrovaného partnera alebo ako závislá osoba.

Upozornenie

Niektoré krajiny EÚ neuznávajú registrované partnerstvá ako partnerstvá rovnocenné s manželstvom, takže vás nemusia považovať za vyživovaného partnera. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Registrácia

Po troch mesiacoch v novej krajine EÚ sa tam budete musieť zaregistrovať.

Na miestny úrad alebo miestnu policajnú stanicu budete musieť predložiť tieto dokumenty:

Úrady nemôžu požadovať žiadne ďalšie dokumenty.

Registračné potvrdenie vám bude vydané okamžite.

Poplatky

Za vydanie registračného potvrdenia by úrady nemali účtovať vyšší poplatok ako platia občania danej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Platnosť

Vaše registračné potvrdenie má neobmedzenú platnosť (nemusí sa obnovovať), ale zmeny adresy bude zrejme potrebné oznámiť miestnym orgánom.

Informácie o registrácii pre jednotlivé krajiny

Informácie o tom, na ktorých úradoch a ako môžete zaregistrovať svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú občanmi Únie, vo svojej hostiteľskej krajine:

Výber štátu

Orgány vašej hostiteľskej krajiny vám môžu udeliť pokutu (ale nesmú vás vyhostiť), ak:

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia môžete zavolať našim asistenčným službám Otvoriť ako externý odkaz.

Čo sa stane s vašimi právami na pobyt, ak sa rozvediete?

Ak ste občanom EÚ, rozvod s partnerom nemá na vaše právo zostať v hostiteľskej krajine EÚ nijaký vplyv, ak spĺňate podmienky na pobyt vďaka vlastným právam občana EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Ak v hostiteľskej krajine EÚ neplánujete pracovať ani študovať, musíte preukázať, že máte uzavreté komplexné zdravotné poistenie a že máte dostatočné zdroje.

Čo sa stane s vašimi právami na pobyt, ak vás partner umrie?

Ak váš manželský alebo registrovaný partner pracoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ a zomrel pred získaním trvalého pobytu, povolenie na trvalý pobyt v hostiteľskej krajine EÚ môžete získať, ak:

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

V inej krajine EÚ sa môžete zdržiavať, kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak tieto požiadavky prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány vás môžu požiadať, aby ste krajinu opustili.

Hostiteľská krajina vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť písomne. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ako závislý rodinný príslušník máte právo na trvalý pobyt aj v prípade, že nepracujete a potrebujete podporu príjmu. Máte nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania daného štátu.

Informácie o tom, ako získať doklad o trvalom pobyte potvrdzujúci vaše bezpodmienečné právo na pobyt.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: