Posledná kontrola: 24/01/2019

Váš manžel alebo manželka a deti z EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Ak ste občan/občianka EÚ a sťahujete sa do inej krajiny EÚ za životom, prácou alebo štúdiom, pravidlá EÚ uľahčia vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke sa dozviete, ako sa k vám môže pridať manželský partner, deti a vnuci, ak sú občanmi EÚ.

Ak ste však občan/občianka EÚ a nikdy ste v inej krajine EÚ nežili, platia iba vnútroštátne pravidlá.

Pobyt na základe vlastných práv

Ako občania EÚ majú váš manžel/manželka, deti a vnuci právo na pobyt v inej krajine EÚ ako pracujúci, uchádzači o zamestnanie, dôchodcovia alebo študenti za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na vás.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Pobyt v postavení závislej osoby

Váš manžel/manželka, deti alebo vnuci neplánujú pracovať, ani si hľadať zamestnanie či študovať a nepoberajú dôchodok?

I tak sa k vám môžu pridať ako závislé osoby.

Ak ste v manželstve s osobou rovnakého pohlavia a presťahujete sa do inej krajiny EÚ, vaša hostiteľská krajina musí uznať právo vášho manžela/manželky na pobyt v nej, a to aj v prípade, že táto krajina neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občania EÚ môžu váš manžel/manželka, deti a vnuci žiť vo vašej novej krajine EÚ za rovnakých podmienok, aké platia pre všetkých občanov EÚ.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Ak ste pracujúci

Ak pracujete v inej krajine EÚ ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, váš manžel/manželka, nezaopatrené deti a vnuci sa tam môžu s vami zdržiavať bez potreby splnenia ďalších podmienok.

Ak ste dôchodca

Ak ako dôchodca žijete v inej krajine EÚ, váš manžel/manželka, nezaopatrené deti a vnuci sa tam môžu s vami zdržiavať pod podmienkou, že máte pre seba a celú svoju rodinu:

Ak ste študent

Ak študujete v inej krajine EÚ, váš manžel/manželka, nezaopatrené deti a vnuci sa tam môžu s vami zdržiavať, ak:

Registrácia

Informujte sa, ako získať registračné potvrdenie pre rodinných príslušníkov, ktorí s vami žijú

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

Váš manžel/manželka, deti a vnuci s vami môžu žiť v hostiteľskej krajine, pokým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Vaša hostiteľská krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – ale iba ak vedia jej orgány preukázať, že predstavujú závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť písomne. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Trvalý pobyt

Rovnako ako vy získajú váš manžel/manželka, deti a vnuci ako občania EÚ právo na trvalý pobyt, ak legálne žijú v hostiteľskej krajine nepretržite počas 5 rokov.

To znamená, že môžu v dotknutej krajine zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nepracujú alebo sú odkázaní na sociálnu pomoc. Majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutej krajiny.

Informujte sa, ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúceho ich právo na bezpodmienečný pobyt.

Úmrtie

Ak by ste ako pracovníkalebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inej krajine EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, na vášho manžela/manželku, deti a vnukov, ktorí sa tam s vami zdržiavali ako rodinní príslušníci, by sa mohli vzťahovať osobitné pravidlá. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt, ak:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: