: 27/03/2019

Oneskorené platby

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak ste zákazníkovi v rámci podnikania dodali tovary alebo poskytli služby (v súlade s podmienkami obchodnej zmluvy) a nedostali ste platbu v dohodnutej lehote, máte nárok na úroky z omeškania a náhradu za neuhradenú platbu.

Týka sa to všetkých obchodných transakcií s inými podnikateľskými subjektmi (vrátane SZČO, pokiaľ konajú v rámci svojej nezávislej ekonomickej alebo profesijnej činnosti) a s orgánmi verejnej moci.

Uvedené pravidlá sa neuplatňujú:

 • ak prebieha insolvenčné konanie (vrátane konania zameraného na reštrukturalizáciu dlhu),
 • na náhradu škody (napríklad poisťovacími spoločnosťami).

 

Mojím dlžníkom je

 

Mojím dlžníkom je iný podnik

 

Mojím dlžníkom je orgán verejnej moci

 

Mojím dlžníkom je spotrebiteľ

Úroky z omeškania nemožno uplatňovať v transakciách so spotrebiteľmi. Uvedené pravidlá sa neuplatňujú v prípade, ak máte problém so spotrebiteľom. Pre ďalšie informácie o problémoch so spotrebiteľmi pozri:

 

Sídlo môjho podniku je v krajine EÚ a mojím dlžníkom je podnik, ktorý pôsobí v  tej istej krajine ako ja.

Aké sú vaše práva?

Ak ste splnili svoje zmluvné a právne záväzky a za oneskorenie je zodpovedný klient (t. j. nie je to z dôvodu mimoriadnych okolností), máte nárok na úroky z omeškania a náhradu nákladov za vymáhanie.

Kedy je úrok splatný?

Úrok je splatný odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti, ktorý je stanovený v zmluve.

Ak ste zmluvne nestanovili lehotu splatnosti, úrok sa automaticky stáva splatným 30 kalendárnych dní po prijatí faktúry alebo žiadosti o platbu klientom.

Ak neviete, kedy bola faktúra prijatá, úrok z omeškania si môžete uplatniť 30 kalendárnych dní po poskytnutí služieb a/alebo dodaní výrobkov.

Ak posielate faktúry klientom pred poskytnutím služieb a/alebo dodaní výrobku, táto lehota sa začína až po ich poskytnutí/dodaní.

Aká výška úroku by sa mala pripočítať?

Výšku úrokovej sadzby za oneskorené platby môžete účtovať podľa toho, ako je dohodnuté v zmluve. Ak nebola dohodnutá žiadna úroková sadzba, uplatňuje sa zákonná sadzba.

Zákonné úrokové sadzby v jednotlivých krajinách

Krajina EÚ 1. január 2019 – 30. jún 2019
Rakúsko 8,58
Belgicko 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvátsko 9,09
Cyprus 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estónsko 8,00
Fínsko 8,00
Francúzsko 10,00
Nemecko 8,12
Grécko 8,00
Maďarsko 8,90
Írsko 8,00
Taliansko 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Luxembursko 8,00
Malta 8,00
Holandsko 8,00
Poľsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španielsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené kráľovstvo 8,75

Pomocou našej kalkulačky si vypočítajte výšku úroku, ktorý si môžete uplatniť.

 

Náhrada nákladov na vymáhanie

Okrem splatného úroku máte nárok aj na paušálnu náhradu vo výške 40 EUR (alebo ekvivalentnú sumu) za každú faktúru zaplatenú oneskorene (táto suma môže byť v určitých krajinách EÚ vyššia v závislosti od hodnoty faktúry).

Ak náklady vzniknuté vymáhaním dlhu presiahnu túto sumu, možno si uplatniť nárok na dodatočnú primeranú náhradu (t. j. náhradu administratívnych poplatkov, poplatkov spojených s vymáhaním dlhov alebo s využitím právnických služieb).

DPH

Úrok účtujete na základe hrubej výšky dlhu (vrátane DPH), pričom však neplatíte DPH z úroku.

Ako vymáhať dlh

 1. Pošlite svojmu zákazníkovi faktúru vrátane úroku a výšky náhrad.
 2. Kontaktuje vnútroštátny orgán, ktorý vám môže pomôcť s vymáhaním dlhu.
 3. Najmite si agentúru na vymáhanie dlhov.
 4. Získajte exekučný titul od vnútroštátneho súdu.

 

Sídlo môjho podniku je v krajine EÚ a mojím dlžníkom je podnik, ktorý pôsobí v  inej krajine EÚ ako ja.

Zmluvy sa riadia právnym poriadkom, ktorý si určia dotknuté zmluvné strany. Preto by ste mali preveriť, ktorým právnym poriadkom sa riadi vaša zmluva.

Ak konkrétny právny poriadok nebol určený pri podpise zmluvy, pravidlá týkajúce sa oneskorených platieb sa riadia právnym poriadkom krajiny, v ktorej má veriteľ obvyklý pobyt.

Toto pravidlo platí rovnako pre predaj tovarov, ako aj poskytovanie služieb.

Ak sa zmluva riadi právom krajiny mimo EÚ, nasledujúce pravidlá sa neuplatňujú.

Aké sú vaše práva?

Ak ste splnili svoje zmluvné a právne záväzky a za oneskorenie je zodpovedný klient (t. j. nie je to z dôvodu mimoriadnych okolností), máte nárok na úroky z omeškania a náhradu nákladov za vymáhanie.

Kedy je úrok splatný?

Úrok je splatný odo dňa nasledujúcom po dátume splatnosti, ktorý je stanovený v zmluve.

Ak ste zmluvne nestanovili lehotu splatnosti, úrok sa automaticky stáva splatným 30 kalendárnych dní po prijatí faktúry alebo žiadosti o platbu klientom.

Ak neviete, kedy bola faktúra prijatá, úrok z omeškania si môžete uplatniť 30 kalendárnych dní po poskytnutí služieb a/alebo dodaní výrobkov.

Ak posielate faktúry klientom pred poskytnutím služieb a/alebo dodaní výrobku, táto lehota sa začína až po ich poskytnutí/dodaní.

Aká výška úroku by sa mala pripočítať?

Výšku úrokovej sadzby za oneskorené platby môžete účtovať podľa toho, ako je dohodnuté v zmluve. Ak nebola dohodnutá žiadna úroková sadzba, uplatňuje sa zákonná sadzba.

Zákonné úrokové sadzby v jednotlivých krajinách

Krajina EÚ 1. január 2019 – 30. jún 2019
Rakúsko 8,58
Belgicko 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvátsko 9,09
Cyprus 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estónsko 8,00
Fínsko 8,00
Francúzsko 10,00
Nemecko 8,12
Grécko 8,00
Maďarsko 8,90
Írsko 8,00
Taliansko 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Luxembursko 8,00
Malta 8,00
Holandsko 8,00
Poľsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španielsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené kráľovstvo 8,75

Pomocou našej kalkulačky si vypočítajte výšku úroku, ktorý si môžete uplatniť.

 

Náhrada nákladov na vymáhanie

Okrem splatného úroku máte nárok aj na paušálnu náhradu vo výške 40 EUR (alebo ekvivalentnú sumu) za každú faktúru zaplatenú oneskorene (táto suma môže byť v určitých krajinách EÚ vyššia v závislosti od hodnoty faktúry).

Ak náklady vzniknuté vymáhaním dlhu presiahnu túto sumu, možno si uplatniť nárok na dodatočnú primeranú náhradu (t. j. náhradu administratívnych poplatkov, poplatkov spojených s vymáhaním dlhov alebo s využitím právnických služieb).

Ako vymáhať dlh

 1. Pošlite svojmu zákazníkovi faktúru vrátane úroku a výšky náhrad.
 2. Kontaktujte miestneho partnera siete Enterprise Europe Network.
 3. Nahliadnite do príručky o správe cezhraničných úverov a pohľadávok.
 4. Overte si, či vo vašom prípade možno uplatniť jedno z  nariadení EÚ o cezhraničnom vymáhaní dlhu.
 5. Najmite si agentúru na vymáhanie dlhov.

 

Sídlo môjho podniku je v krajine EÚ a mojím dlžníkom je orgán verejnej moci, ktorý pôsobí v  tej istej krajine ako ja.

Aké sú vaše práva?

Ak ste splnili svoje zmluvné a právne záväzky a za oneskorenie je zodpovedný klient (t. j. nie je to z dôvodu mimoriadnych okolností), máte nárok na úroky z omeškania a náhradu nákladov za vymáhanie.

Kedy je úrok splatný?

Úrok je splatný odo dňa nasledujúcom po dátume splatnosti, ktorý je stanovený v zmluve.

Ak ste zmluvne nestanovili lehotu splatnosti, úrok sa automaticky stáva splatným 30 kalendárnych dní po prijatí faktúry alebo žiadosti o platbu klientom.

Ak neviete, kedy bola faktúra prijatá, úrok z omeškania si môžete uplatniť 30 kalendárnych dní po poskytnutí služieb a/alebo dodaní výrobkov.

Ak posielate faktúry klientom pred poskytnutím služieb a/alebo dodaní výrobku, táto lehota sa začína až po ich poskytnutí/dodaní.

Aká výška úroku by sa mala pripočítať?

Môžete účtovať úrok na základe zákonnej sadzby.

Zákonné úrokové sadzby v jednotlivých krajinách

Krajina EÚ 1. január 2019 – 30. jún 2019
Rakúsko 8,58
Belgicko 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvátsko 9,09
Cyprus 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estónsko 8,00
Fínsko 8,00
Francúzsko 10,00
Nemecko 8,12
Grécko 8,00
Maďarsko 8,90
Írsko 8,00
Taliansko 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Luxembursko 8,00
Malta 8,00
Holandsko 8,00
Poľsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španielsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené kráľovstvo 8,75

Pomocou našej kalkulačky si vypočítajte výšku úroku, ktorý si môžete uplatniť.

 

Náhrada nákladov na vymáhanie

Okrem splatného úroku máte nárok aj na paušálnu náhradu vo výške 40 EUR (alebo ekvivalentnú sumu) za každú faktúru zaplatenú oneskorene (táto suma môže byť v určitých krajinách EÚ vyššia v závislosti od hodnoty faktúry).

Ak náklady vzniknuté vymáhaním dlhu presiahnu túto sumu, možno si uplatniť nárok na dodatočnú primeranú náhradu (t. j. náhradu administratívnych poplatkov, poplatkov spojených s vymáhaním dlhov alebo s využitím právnických služieb).

Ako vymáhať dlh

 1. Pošlite svojmu zákazníkovi faktúru vrátane úroku a výšky náhrad.
 2. Kontaktujte vnútroštátneho ombudsmana alebo vnútroštátneho sudcu.

Poznámka: Ak sú platby od orgánu verejnej moci systematicky vyplácané neskoro, môžete podať oficiálnu sťažnosť Európskej únii.

 

Sídlo môjho podniku je v krajine EÚ a mojím dlžníkom je orgán verejnej moci, ktorý pôsobí v  inej krajine EÚ ako ja.

Zmluvy sa riadia právnym poriadkom, ktorý si určia dotknuté zmluvné strany. Preto by ste mali preveriť, ktorým právnym poriadkom sa riadi vaša zmluva.

Aké sú vaše práva?

Ak ste splnili svoje zmluvné a právne záväzky a za oneskorenie je zodpovedný klient (t. j. nie je to z dôvodu mimoriadnych okolností), máte nárok na úroky z omeškania a náhradu nákladov za vymáhanie.

Kedy je úrok splatný?

Úrok je splatný odo dňa nasledujúcom po dátume splatnosti, ktorý je stanovený v zmluve.

Ak ste zmluvne nestanovili lehotu splatnosti, úrok sa automaticky stáva splatným 30 kalendárnych dní po prijatí faktúry alebo žiadosti o platbu klientom.

Ak neviete, kedy bola faktúra prijatá, úrok z omeškania si môžete uplatniť 30 kalendárnych dní po poskytnutí služieb a/alebo dodaní výrobkov.

Ak posielate faktúry klientom pred poskytnutím služieb a/alebo dodaní výrobku, táto lehota sa začína až po ich poskytnutí/dodaní.

Aká výška úroku by sa mala pripočítať?

Môžete účtovať úrok na základe zákonnej sadzby.

Zákonné úrokové sadzby v jednotlivých krajinách

Krajina EÚ 1. január 2019 – 30. jún 2019
Rakúsko 8,58
Belgicko 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvátsko 9,09
Cyprus 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estónsko 8,00
Fínsko 8,00
Francúzsko 10,00
Nemecko 8,12
Grécko 8,00
Maďarsko 8,90
Írsko 8,00
Taliansko 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Luxembursko 8,00
Malta 8,00
Holandsko 8,00
Poľsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španielsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené kráľovstvo 8,75

Pomocou našej kalkulačky si vypočítajte výšku úroku, ktorý si môžete uplatniť.

 

Náhrada nákladov na vymáhanie

Okrem splatného úroku máte nárok aj na paušálnu náhradu vo výške 40 EUR (alebo ekvivalentnú sumu) za každú faktúru zaplatenú oneskorene (táto suma môže byť v určitých krajinách EÚ vyššia v závislosti od hodnoty faktúry).

Ak náklady vzniknuté vymáhaním dlhu presiahnu túto sumu, možno si uplatniť nárok na dodatočnú primeranú náhradu (t. j. náhradu administratívnych poplatkov, poplatkov spojených s vymáhaním dlhov alebo s využitím právnických služieb).

Ako vymáhať dlh

 1. Pošlite svojmu zákazníkovi faktúru vrátane úroku a výšky náhrad.
 2. Kontaktujte sieť Solvit.

Poznámka: Ak sú platby od orgánu verejnej moci systematicky vyplácané neskoro, môžete podať oficiálnu sťažnosť Európskej únii.

 

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: