Posledná kontrola : 07/04/2022

Plánovanie cezhraničného dedenia

Môžete si vybrať, aby sa vaše dedičské konanie riadilo právnymi predpismi štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom.

Vaše dedičské konanie bude prebiehať spravidla pred orgánom (často súdom alebo notárom) v krajine EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt. Tento orgán bude vo väčšine prípadov v dedičskom konaní uplatňovať svoje vnútroštátne právo.

Podľa pravidiel EÚ sa môžete rozhodnúť, aby sa vo vašom dedičskom konaní uplatňovali právne predpisy krajiny, ktorej ste štátnym príslušníkom, bez ohľadu na to, či ide o krajinu EÚ alebo nie.

Ak ste štátnym príslušníkom viacerých krajín, môžete sa rozhodnúť pre právny systém ktorejkoľvek z nich.

Rozhodnutie o voľbe právneho systému by ste mali výslovne a jednoznačne uviesť v závete alebo samostatnom vyhlásení. Váš závet (alebo vyhlásenie) sa bude považovať za platný, ak spĺňa náležitosti:

Kedy môžu orgány odmietnuť uplatnenie práva podľa vášho výberu?

Akým právom sa bude riadiť dedičské konanie?

Vnútroštátnym právom, ktoré sa uplatní v dedičskom konaní (či už ide o právo krajiny EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt, alebo právo vašej domovskej krajiny), sa bude riadiť dedenie celého majetku bez ohľadu na jeho umiestnenie a povahu (hnuteľný – napr. autá, bankový účet aj nehnuteľný – napr. dom).

Toto vnútroštátne právo bude určovať otázky, ako sú:

Pravidlá EÚ týkajúce sa dedenia neurčujú, pred ktorým orgánom má prebiehať konanie o konkrétnych veciach súvisiacich s dedením, ani ktorý právny systém sa má uplatňovať. Ide napríklad o:

Príklad

Brian je írsky dôchodca, ktorý sa na dôchodok presťahoval do Francúzska, kde vlastní dom a žije viac ako 8 rokov, pričom posledných 5 rokov tam žije so svojou partnerkou Anne.

Keďže Brian žil vo Francúzsku, pre jeho dedičov by mohlo byť výhodné, aby dedičské konanie prebiehalo u notára vo Francúzsku. Brianovo dedičské konanie sa v zásade riadi francúzskym právom, keďže Francúzsko bolo poslednou krajinou jeho pobytu. Teda na základe francúzskeho práva sa určí, kto má dediť, aké podiely na majetku by sa mali vyhradiť pre Brianove deti a aké práva na dedenie má Anne vzhľadom na to, že s Brianom neboli zosobášení.

Podľa írskeho práva má Brian väčšiu voľnosť pri rozhodovaní o tom, kto by mal zdediť jeho majetok. Preto sa rozhodne uviesť vo svojom závete, že v dedičskom konaní by sa malo uplatniť írske právo, a Anne označí za dedičku celého jeho majetku vo Francúzsku.

Informácie o vnútroštátnom dedičskom práve

Informácie o postupoch, oprávnených osobách a ich podieloch, platnosti závetov v každej krajine EÚ:

Výber štátu:

 • Rakúskoatsk
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Českoczsk
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Francúzskofrsk
 • Nemeckodesk
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohusk
 • Talianskoitsk
 • Lotyšskolvsk
 • Litvaltsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Poľskoplsk
 • Portugalskoptsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

Riadenie cezhraničného dedenia

Informácie o tom, ako môžu vaši rodinní príslušníci alebo blízki riadiť dedenie, ktoré sa týka viac ako jednej krajiny EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: