Posledná kontrola : 12/05/2022

Rozvod a súdna rozluka

Vnútroštátne právne predpisy krajín EÚ stanovujú dôvody, na základe ktorých možno požiadať o rozvod alebo súdnu rozluku, ako aj príslušné postupy. Pravidlá sa v jednotlivých krajinách EÚ vo veľkej miere odlišujú.

Viaceré predpisy na úrovni EÚ však pomáhajú rozhodnúť o tom, ktoré súdy budú mať príslušnú právomoc a ktoré právo sa uplatní v prípadoch, do ktorých sú zapojené dve alebo viaceré krajiny EÚ – napríklad z dôvodu, že žijete v inej krajine ako váš partner alebo máte odlišnú štátnu príslušnosť.

Kde môžete požiadať o rozvod alebo rozluku?

Žiadosť o rozvod alebo súdnu rozluku môžete podať spoločne s partnerom formou spoločnej žiadosti, alebo každý sám.

Žiadosť môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:

Prvý súd, ktorému predložíte žiadosť a ktorý spĺňa tieto podmienky, má právomoc rozhodovať vo veci rozvodu.

Súd s právomocou zmeniť súdnu rozluku na rozvod je súd krajiny EÚ, ktorá rozhodla o súdnej rozluke, pokiaľ je to v súlade s predpismi danej krajiny.

Súd s právomocou rozhodovať o rozvode môže takisto rozhodovať o veciach súvisiacich s rodičovskými právami a povinnosťami v prípade, že dieťa žije v danej krajine.

Ktoré právne predpisy sa vzťahujú na váš rozvod alebo rozluku?

Sú do procesu zapojené dve alebo viac krajín EÚ – napríklad z dôvodu, že máte inú štátnu príslušnosť ako váš partner alebo žijete v inej krajine EÚ než je krajina, ktorej ste štátnym príslušníkom?

Právo, ktorým sa riadi váš rozvod, nemusí byť nevyhnutne právom krajiny, v ktorej žiadate o rozvod.

17 krajín EÚ prijalo jednotný súbor pravidiel na stanovenie toho, ktoré právo by sa malo uplatňovať na riešenie cezhraničných rozvodov. Sú to tieto krajiny: Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Vo všetkých uvedených 17 krajinách platí možnosť dohodnúť sa s partnerom na uplatnení práva:

A nesúhlasíte s vaším manželom/vašou manželkou, súdy v týchto 17 krajinách uplatnia právo:

Ak žiadate o rozvod v inej krajine EÚ, obráťte sa na špecializovaného právnika, aby ste zistili, ktoré právne predpisy sa vzťahujú na váš prípad a aké by boli dôsledky.

Uznanie rozvodu a súdnej odluky v zahraničí

Rozvod alebo súdna odluka, o ktorých sa rozhodne v jednej krajine EÚ, sa automaticky uznáva v ostatných krajinách EÚ: nie je potrebné vstupovať do žiadneho ďalšieho konania.

Upozornenie

Výnimka – Dánsko

Predpisy EÚ týkajúce sa rozvodu a súdnej rozluky, napríklad predpisy týkajúce sa právomoci a uznávania, sa nevzťahujú na Dánsko.

Informácie o konaniach o rozvode v jednotlivých štátoch.

Výber štátu:

 • Rakúskoatsk
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Českoczsk
 • Dánskodken
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Francúzskofrsk
 • Nemeckodesk
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohusk
 • Írskoiesk
 • Talianskoitsk
 • Lotyšskolvsk
 • Litvaltsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Poľskoplsk
 • Portugalskoptsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

Príklad

Rozvod bez vzájomného súhlasu: právomoc krajiny posledného spoločného obvyklého pobytu manželov

Írsko-francúzsky manželský pár, Jack a Marie, žil v Írsku.

Jack si našiel zaujímavú a dobre platenú prácu vo Francúzsku a presťahoval sa tam. Jeden mesiac po tom, ako začal pracovať vo Francúzsku, sa Jack rozhodol podať žiadosť o rozvod v Írsku.

Bolo to možné, pretože manželia naposledy spolu žili v Írsku a Marie tam mala stále pobyt.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: