Podnikanie
Posledná kontrola : 02/02/2023

Cestovné doklady rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

Cestovanie v EÚ s rodinnými príslušníkmi z krajín mimo EÚ

Podľa pravidiel EÚ máte právo cestovať spolu so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi (manželský partner z krajiny mimo EÚ, deti, závislí rodičia alebo závislí starí rodičia) do inej krajiny EÚ než tej, ktorej štátnymi príslušníkmi ste. Ak ste sa presťahovali do inej krajiny EÚ, môžu sa k vám pripojiť. Tieto pravidlá sa týkajú aj vášho registrovaného partnera z krajiny mimo EÚ, ak sa v krajine, do ktorej cestuje, považujú registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom.

Ostatní vzdialení rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ – napríklad súrodenci, sesternice, bratranci, tety, strýkovia a zároveň aj váš registrovaný partner z krajiny mimo EÚ (v krajinách, v ktorých sa registrované partnerstvá nepovažujú za rovnocenné s manželstvom) – môžu mať za určitých podmienok právo na uľahčenie vstupu, keď cestujú spolu s vami alebo sa k vám v inej krajine EÚ pripoja. Krajiny EÚ nemajú povinnosť automaticky priznať toto právo, mali by však aspoň posúdiť danú žiadosť.

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ musia mať stále so sebou platný cestovný pas a v závislosti od krajiny, z ktorej pochádzajú, budú možno na hraniciach musieť preukázať, že majú vstupné vízum.

Štátni príslušníci niekoľkých krajín (pozri prílohu II), ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie maximálne troch mesiacov, nepotrebujú víza. Zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza, aby mohli vycestovať do Írska, sa od ostatných krajín EÚ mierne líši.

Obráťte sa na konzulát alebo veľvyslanectvo krajiny, kam cestujete, v dostatočnom predstihu a overte si, ktoré doklady musia vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ predložiť na hraniciach.

Prečítajte si viac o právach na pobyt rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ, ak sa s vami presťahujú do inej krajiny EÚ.

Potrebujú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ vízum?

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ si môžu overiť, či potrebujú vstupné vízum do krajiny, kam cestujú, pomocou nižšie uvedeného nástroja:

Máte doklad o pobyte z krajiny EÚ?

Nemáte pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ – vydaný krajinou EÚ – alebo doklad o pobyte – vydaný ktoroukoľvek krajinou EÚ

V ktorej krajine EÚ bol vydaný váš pobytový preukaz?

V ktorej krajine EÚ bol vydaný váš doklad o pobyte?

Do ktorej krajiny EÚ cestujete?

Do ktorej krajiny EÚ cestujete?

Do ktorej krajiny EÚ cestujete?

Do ktorej krajiny EÚ cestujete?

Váš pobytový preukaz bol vydaný krajinou schengenského priestoru a cestujete do krajiny schengenského priestoru

Váš pobytový preukaz bol vydaný krajinou schengenského priestoru a cestujete do krajiny mimo schengenského priestoru

Upozornenie

Ak máte pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ a nesprevádzate svojho manželského partnera/partnera z EÚ, alebo sa k nemu v krajine mimo schengenského priestoru nepripojíte, musíte požiadať o vízum, aby ste mohli vstúpiť na územie uvedenej krajiny.

Príklad

Držitelia pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ nepotrebujú získať vízum, ak cestujú s občanom EÚ

Ying, čínska manželka nemeckého štátneho príslušníka žijúceho vo Fínsku, dostala vo Fínsku pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ. Ying a jej manžel by chceli vycestovať do Rumunska na jesennú dovolenku. Keďže Ying cestuje so svojím manželom, má platný cestovný pas a pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ, nepotrebuje na cestu do Rumunska získať vstupné vízum.

Váš pobytový preukaz bol vydaný krajinou mimo schengenského priestoru a cestujete do krajiny schengenského priestoru

Upozornenie

Ak máte pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ a nesprevádzate svojho manželského partnera/partnera z EÚ, alebo sa k nemu v krajine schengenského priestoru nepripojíte, musíte požiadať o vízum, aby ste mohli vstúpiť do uvedenej krajiny.

Výnimka pre Švajčiarsko

Ak cestujete do Švajčiarska s pobytovým preukazom rodinného príslušníka občana krajiny mimo EÚ vydaným krajinou mimo schengenského priestoru, budete potrebovať vízum – platí to, ak cestujete sami, spolu s vaším manželským partnerom/partnerom z EÚ alebo ak sa k nemu vo Švajčiarsku pripojíte.

Váš pobytový preukaz bol vydaný krajinou mimo schengenského priestoru a cestujete do krajiny mimo schengenského priestoru

Upozornenie

Ak máte pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ a nesprevádzate svojho manželského partnera/partnera z EÚ, alebo sa k nemu v krajine mimo schengenského priestoru nepripojíte, musíte požiadať o vízum, aby ste mohli vstúpiť na územie uvedenej krajiny.

Váš doklad o pobyte bol vydaný krajinou schengenského priestoru v štandardnom formáte v súlade s pravidlami EÚ a cestujete do krajiny schengenského priestoru. Alebo váš doklad o pobyte bol vydaný v neštandardnom formáte, ktorý bol oznámený EÚ a je uverejnený online vo Verejnom registri pravých dokladov totožnosti a cestovných dokladov

Váš doklad o pobyte bol vydaný krajinou schengenského priestoru v štandardnom formáte v súlade s pravidlami EÚ a cestujete do krajiny mimo schengenského priestoru. Alebo váš doklad o pobyte bol vydaný v neštandardnom formáte, ktorý bol oznámený EÚ a je uverejnený online vo Verejnom registri pravých dokladov totožnosti a cestovných dokladov

Príklad

Aj keď máte vnútroštátne povolenie na pobyt, na cestu do krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, potrebujete vstupné vízum

Joyce, štátna príslušníčka Nigérie, žije v Holandsku so svojím holandským manželom Luukom. Ako rodinná príslušníčka občana Holandska dostala povolenie na pobyt v Holandsku. Joyce chce sprevádzať Luuka na jeho najbližšej služobnej ceste do Dublinu. Keďže Írsko nie je súčasťou schengenského priestoru, musí Joyce požiadať o vstupné vízum, ak chce do Írska cestovať s Luukom.

Máte doklad o pobyte vydaný krajinou mimo schengenského priestoru a cestujete do krajiny schengenského priestoru

Váš doklad o pobyte bol vydaný krajinou mimo schengenského priestoru a cestujete do krajiny mimo schengenského priestoru

Žiadosť o udelenie vstupného víza na krátkodobý pobyt do 90 dní

Ak vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebujú vstupné vízum, mali by oň požiadať čo najskôr na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, do ktorej chcú vycestovať. Ak budú cestovať spolu s vami alebo sa k vám pripoja v inej krajine EÚ, ich žiadosť by mala byť vybavená rýchlobezplatne:

Upozornenie

Váš rodinný príslušník z krajiny mimo EÚ by mal vo formulári žiadosti o udelenie víza jasne uviesť, že žiada o vstupné vízum ako rodinný príslušník migrujúceho občana EÚ. Ak sa táto informácia jasne neuvedie, môže sa stať, že mu vydajú nesprávny typ víza, za čo mu bude účtovaný poplatok.

Žiadosť o udelenie víza – sprievodné dokumenty

Váš rodinný príslušník z krajiny mimo EÚ musí k žiadosti o udelenie víza pripojiť tieto doklady:

Tento zoznam je vyčerpávajúci: od vašich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ nemožno žiadať predloženie nijakých iných sprievodných dokumentov k ich žiadosti.

(Víza vydané krajinou patriacou do schengenského priestoru bez vnútorných hraníc sú platné pre všetky krajiny v tomto priestore.)

Upozornenie

Ak žijete v krajine mimo EÚ a vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ vás sprevádzajú alebo cestujú s vami do krajiny EÚ, ktorej ste štátnym príslušníkom, nemusia sa nevyhnutne uplatňovať cezhraničné pravidlá EÚ a týmto rodinným príslušníkom môžu byť účtované poplatky za udelenie víza.

Príchod na hranice bez vstupného víza

Odporúčame vám, aby ste svojich rodinných príslušníkov z krajiny mimo EÚ informovali v dostatočnom predstihu a aby si všetky potrebné doklady zadovážili ešte pred cestou.

Ak však prídu na hranice s cestovným pasom, ale bez vstupného víza, pohraničné orgány by im mali poskytnúť možnosť inými prostriedkami preukázať, že sú rodinnými príslušníkmi migrujúceho občana EÚ. Môžu to urobiť predložením dokladu o svojej totožnosti a príbuzenskom vzťahu s občanom EÚ (napríklad sobášny alebo rodný list) a dokladu, že sa pripájajú k občanovi EÚ alebo ho sprevádzajú (napríklad doklad o tom, že občan EÚ už žije v krajine, o vstup do ktorej žiadajú). Ak tento vzťah preukážu, mali by im udeliť vstupné vízum priamo na mieste.

Ak sa vaši rodinní príslušníci stretnú s ťažkosťami pri získavaní víza, obráťte sa na naše poradenské službyOtvoriť ako externý odkaz.

Odopretie vstupu

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krajina EÚ vám alebo vašim rodinným príslušníkom odoprieť vstup z dôvodov „verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia“.

V takom prípade musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete „skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu“.

Máte právo na vydanie rozhodnutia v písomnej forme a musia sa v ňom uviesť všetky dôvody a spôsob, ako a dokedy sa proti nemu môžete odvolať.

Prečítajte si viac o postupoch týkajúcich sa vstupu do EÚ en es fr

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: