Posledná kontrola: 03/04/2020

Uznávanie diplomov

Týka sa vás brexit?

Automatické uznávanie neexistuje

V EÚ neexistuje systém automatického uznávania dosiahnutého vzdelania. Ak máte záujem pokračovať v štúdiu v inom členskom štáte EÚ a chcete, aby vám bol uznaný váš doklad o vzdelaní, pravdepodobne sa na vás bude vzťahovať vnútroštátny postup uznávania platný v danej krajine. Ak už teraz viete, že chcete pokračovať v ďalšom štúdiu v inej krajine, dopredu si overte, či vám bude uznané vzdelanie z vašej krajiny.

Vlády jednotlivých členských štátov EÚ naďalej nesú zodpovednosť za svoje systémy vzdelávania a môžu uplatňovať vlastné pravidlá aj v oblasti uznávania akademických kvalifikácií získaných v iných krajinách.

Príklad

Overte si, či vám v inej krajine uznajú váš doklad o vzdelaní

Kathrin absolvovala magisterské štúdium na univerzite v Nemecku. Po jeho ukončení sa rozhodla pokračovať v postgraduálnom štúdiu na francúzskej univerzite, ale francúzske úrady jej odmietli uznať diplom z Nemecka a požadovali, aby im predložila doklad vydaný francúzskou univerzitou, ktorý potvrdzuje jej kvalifikáciu. Po rokovaniach s francúzskou univerzitou jej vzdelanie uznali ako ekvivalent francúzskeho trojročného bakalárskeho štúdia ( „licence"), čo bolo oveľa menej v porovnaní so štúdiom, ktoré už absolvovala v Nemecku. Napriek tomu dokončila dva roky štúdia, ktoré jej vo francúzskom systéme chýbali na to, aby sa mohla prihlásiť na pôvodne zamýšľané doktorandské štúdium.

Nechajte si svoje vzdelanie „porovnať"

Vo väčšine prípadov môžete získať „vyhlásenie o porovnateľnosti" vášho ukončeného vysokoškolského vzdelania, v ktorom je uvedené, do akej miery je porovnateľné s akademickými titulmi vydávanými v krajine, do ktorej sa sťahujete. Obráťte sa na centrum ENIC-NARICen príslušnej krajiny, v ktorej máte záujem o porovnanie svojho dosiahnutého vzdelania. Môže to byť krajina vášho pôvodu, do ktorej sa vraciate po ukončení štúdia, alebo iná krajina EÚ v prípade, že sa do nej sťahujete z pracovných alebo študijných dôvodov.

V závislosti od účelu porovnania vášho dosiahnutého vzdelania a krajiny, kde bude porovnanie prebiehať, centrum ENIC-NARIC samo vykoná hodnotenie alebo ho postúpi príslušnému orgánu.

Skôr, než si dáte uznať dosiahnuté vzdelanie, overte si:

Porovnanie a uznanie vášho dosiahnutého vzdelania môže byť jednoduchšie, ak poskytnete svoje dokumenty vo formáte Europass (ako napríklad dodatok k diplomu).

Odborné kvalifikácie

Táto časť sa týka uznávania akademických kvalifikácií. Na uznávanie odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi EÚ, t. j. kvalifikácií potrebných na výkon určitej profesie (napr. zdravotná sestra, lekár alebo architekt), sa uplatňujú osobitné predpisy EÚ.

Najčastejšie otázky

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: