Posledná kontrola: 09/12/2020

Prepúšťanie

Týka sa vás brexit?

Hromadné prepúšťanie

Ak má váš podnik finančné ťažkosti a uvažujete o prepúšťaní zamestnancov, mali by ste poznať vaše povinnosti v súvislosti s hromadným prepúšťaním.

Kedy ide o hromadné prepúšťanie?

Či sa prepúšťanie považuje za hromadné, závisí od celkového počtu zamestnancov a počtu zamestnancov, ktorí sa majú prepustiť:

Celkový počet zamestnancov

Počet zamestnancov, ktorí sa majú prepustiť

Časový odklad prepúšťania

20-100

minimálne 10

30 kalendárnych dní

100-300

minimálne 10 %

30 kalendárnych dní

najmenej 300

minimálne 30

30 kalendárnych dní

Upozornenie

V niektorých krajinách EÚ existuje väčšia ochrana zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní a uvedené hodnoty celkového počtu zamestnancov môžu byť nižšie.

Povinnosť informovať a rokovať

Ak uvažujete o hromadnom prepúšťaní, v dostatočnom predstihu musíte začať rokovania so zástupcami zamestnancov a poskytnúť im písomné oznámenie o:

Uvedené informácie v písomnej forme by ste tiež mali doručiť príslušnému verejnému orgánu.

Kedy sa pravidlá neuplatňujú

Povinnosti súvisiace s poskytovaním informácií a rokovaním pred hromadným prepúšťaním sa nevzťahujú na:

Počas rokovaní so zástupcami zamestnancov by ste mali diskutovať o rôznych možnostiach ako predísť hromadnému prepúšťaniu, resp. ak to nie je možné, ako ho obmedziť. Predmetom rokovaní by mali byť aj sociálne opatrenia na preškolenie alebo umiestnenie prepustených zamestnancov na iných pracoviskách.

Čas na prípravu

Ak sa po rokovaniach so zástupcami zamestnancov rozhodnete prepúšťať zamestnancov, musíte o tomto zámere písomne informovať váš príslušný verejný orgán.

Upozornenie

Vnútroštátne právo môže upustiť od tejto povinnosti, ak je hromadné prepúšťanie dôsledkom ukončenia podnikateľských činností na základe súdneho rozhodnutia.

Hromadné prepúšťanie môže nadobudnúť účinnosť najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie príslušnému orgánu. Toto obdobie slúži na hľadanie riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním. Krajiny EÚ ho môžu v niektorých prípadoch skrátiť alebo predĺžiť na 60 dní.

Práva zamestnancov pri prevzatí podniku

Pri prevzatí podniku preberáte záväzky voči dotknutým zamestnancom. Pravidlá EÚ stanovujú minimálne požiadavky. Musíte si uvedomiť, že v niektorých krajinách EÚ môžu byť pravidlá výhodnejšie pre zamestnancov.

Nemáte automatické právo na prepúšťanie

Prevzatie celého podniku alebo jeho časti vám nedáva automaticky právo prepustiť zamestnancov. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv, ktoré sú v platnosti k dátumu prevzatia podniku, sa prevádzajú na vás.

Takisto budete musieť dodržiavať podmienky všetkých kolektívnych zmlúv, ktoré sú už v platnosti, až do ich ukončenia, vypršania alebo do obdobia, keď nadobudne účinnosť nová zmluva. Lehotu, počas ktorej musíte dodržiavať existujúcu zmluvu, je možné v niektorých krajinách EÚ skrátiť, nie však na menej ako jeden rok.

Upozornenie

Ak však hospodárske, technické alebo organizačné okolnosti vyžadujú zmenu pracovnej sily, môžete zamestnancov prepustiť.

Výnimky

Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, nemusíte prevziať záväzky predchádzajúceho zamestnávateľa, ktoré sa týkajú práv zamestnancov na dávky v starobe, invalidite alebo pozostalostné dávky podľa doplnkových podnikových alebo medzipodnikových dôchodkových systémov.

Výnimka platí aj v prípade, že preberáte podnik, ktorý je v konkurznom alebo insolvenčnom konaní a ktorý riadi súdom ustanovený správca dozerajúci na speňaženie jeho aktív - pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak.

Kolektívne práva po prevzatí podniku

Zástupcovia zamestnancov

Ak prevezmete podnik, pričom zachováte jeho autonómiu, nemôžete zástupcov zamestnancov zbaviť ich štatútu a funkcie. V prípade, že už činnosť podniku nie je autonómna, zamestnanci musia byť naďalej náležite zastúpení, kým nedôjde k opätovnému ustanoveniu alebo vymenovaniu zástupcov zamestnancov.

Povinnosť informovať a rokovať

Zástupcovia zamestnancov, a v niektorých prípadoch aj zamestnanci, musia dostať informácie o:

So zástupcami zamestnancov musíte takisto s dostatočným časovým predstihom prerokovať všetky plánované opatrenia vo vzťahu k zamestnancom.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí , napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network .

Ďalšie asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: