Posledná kontrola: 23/06/2022

Pracovný čas

Ak máte zamestnancov, musíte poznať základné pravidlá o pracovnom čase a zabezpečiť minimálny štandard stanovený v smerniciach EÚ. Musíte dodržiavať pravidlá o minimálnom čase denného a týždenného odpočinku, práci v noci, ako aj ročnej dovolenke a maximálnom týždennom pracovnom čase.

Vo vašej krajine sa môžu uplatňovať pravidlá, ktoré sú pre pracovníkov priaznivejšie. Tu nájdete podrobnejšie informácie o právnych predpisoch o pracovnom čase vo vašej krajine:

Otázky týkajúce sa konkrétnej krajiny?

Pracovný čas a odpočinok

Ako zamestnávateľ musíte zabezpečiť, aby priemerný týždenný pracovný čas vašich zamestnancov vrátane nadčasov neprekročil 48 hodín za referenčné obdobie až štyroch mesiacov. Každých 7 dní musíte zamestnancom poskytnúť aspoň 11 po sebe nasledujúcich hodín denného odpočinku a aspoň 24 hodín nepretržitého týždenného odpočinku za referenčné obdobie dvoch týždňov.

Prestávky

Ak vaši zamestnanci pracujú viac ako 6 hodín denne, musíte zabezpečiť, aby mohli mať prestávku v trvaní stanovenom v kolektívnych zmluvách alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Ročná dovolenka

Okrem denného a týždenného odpočinku majú vaši zamestnanci nárok na najmenej 4 týždne platenej dovolenky za rok. Dni dovolenky nemôžete zamestnancom nahradiť finančnou platbou, s výnimkou prípadu, keď sa zmluva skončila pred tým, ako si zamestnanec stihol vyčerpať celú ročnú dovolenku.

Nočná práca

Zamestnanci, ktorí pracujú aspoň 3 hodiny dennej zmeny alebo určitú časť ročného pracovného času v rozmedzí 7 hodín vymedzenom vo vnútroštátnych právnych predpisoch v čase medzi polnocou a 5.00 hod., sa považujú za pracovníkov v noci.

Pracovníci v noci nesmú pracovať priemerne viac ako 8 hodín v priebehu 24 hodín. Ak je ich práca spojená s osobitnými rizikami alebo ťažkou telesnou a duševnou námahou, musíte zabezpečiť, že neprekročia denný limit 8 hodín v akomkoľvek období 24 hodín.

Pracovníci v noci majú nárok na bezplatné zdravotné vyšetrenie pred začatím práce v noci a následne v pravidelných intervaloch (pričom sa musí rešpektovať lekárske tajomstvo). Ak vaši pracovníci v noci trpia zdravotnými problémami, ktoré súvisia s nočnou prácou, musia byť prevedení na dennú prácu vždy, keď je to možné.

Odlišné povinnosti týkajúce sa pracovného času

Výnimky z niektorých povinností týkajúcich sa pracovného času sú možné, ak to dovoľuje vnútroštátne právo.

Ak sa pracovný čas vašich zamestnancov nemeria alebo nestanovuje vopred, ako napríklad v prípade riadiacich pracovníkov, je možné, že povinnosti týkajúce sa pracovného času nemusíte uplatňovať.

Ak si práca vyžaduje nepretržitú prítomnosť, službu alebo výrobu, môžete čas odpočinku pracovníkov odložiť. Môžete tak urobiť, ak zamestnávate pracovníkov v:

Ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, môžete sa so zamestnancom dohodnúť, že bude pracovať dlhšie ako 48 hodín. Vaši zamestnanci to môžu odmietnuť alebo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ako zamestnávateľ by ste mali rešpektovať toto rozhodnutie a nekonať v neprospech vašich zamestnancov ani ich znevýhodňovať. Musíte viesť aktuálne záznamy o všetkých pracovníkoch, ktorí vykonávajú takúto prácu. Výnimka z pravidiel sa vzťahuje len na 48-hodinový limit, nie na ďalšie pravidlá o pracovnom čase.

Ak vaši zamestnanci pracujú v službách osobnej alebo nákladnej dopravy (železničnej, leteckej, cestnej alebo lodnej), musíte dodržiavať osobitné pravidlá o pracovnom čase.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

<span/>

Zdieľať túto stránku: