Posledná kontrola : 13/05/2022

Práca vo verejnom sektore v zahraničí

Štátni zamestnanci a práca v zahraničí

Za štátneho zamestnanca pracujúceho v zahraničí sa budete považovať, ak:

Ak však vo vašej hostiteľskej krajine pracujete pre miestny verejný orgán, pričom nie ste štátnym príslušníkom danej krajiny, budete sa považovať za cezhraničného pracovníka.

Informujte sa:

Prístup k pracovným miestam vo verejnom sektore

Ako občan EÚ máte právo pracovať v inej krajine EÚ vrátane verejného sektora (napríklad vo verejnej správe a v štátnych podnikoch).

Krajiny EÚ môžu určité pracovné miesta vyhradiť pre svojich štátnych príslušníkov, ale len vtedy, ak ide o:

Ide zvyčajne o posty v diplomatických službách, ozbrojených silách, policajných a bezpečnostných zložkách, justičných a daňových úradoch. Aj vtedy však musia byť pracovné miesta, pri ktorých nejde o výkon právomocí verejného orgánu, prístupné iným štátnym príslušníkom EÚ. Napríklad administratívne miesta a pozície v oblasti technickej podpory nie je možné vyhradiť len pre občanov danej krajiny.

Ak chcete získať zamestnanie vo verejnom sektore, je možné, že budete potrebovať úradné uznanie kvalifikácie v krajine, v ktorej chcete pracovať.

Nová krajina nemôže vaše odborné skúsenosti vyhodnotiť nepriaznivejšie len preto, že ste ich získali v inej krajine EÚ. To platí v situáciách:

Upozornenie

Ako občan EÚ hľadajúci si zamestnanie v inej krajine EÚ máte takisto nárok na rovnakú pomoc zo strany verených služieb zamestnanosti ako štátni príslušníci danej krajiny.

Príklad

Vaše skúsenosti v EÚ sa započítajú

Elisa, ktorá pracovala vo Francúzsku 10 rokov ako učiteľka, sa odsťahovala do Talianska. Jej kvalifikácia síce bola v Taliansku uznaná, ale dĺžku jej odbornej praxe talianske orgány neuznali a určili jej najnižšiu platovú triedu.

Ak sa v Taliansku určuje pracovné zaradenie a platová trieda učiteľov na základe odbornej praxe, Taliansko musí rovnako zohľadniť porovnateľnú prax dosiahnutú v inom členskom štáte EÚ.

Pozri aj:

Uznávanie odborných kvalifikácií

Europass

Voľné pracovné miesta v Európe

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: