Posledná kontrola: 19/11/2018

Chybné výrobky

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Ste zodpovedný za chyby vo vašich výrobkoch. Ak spôsobia škodu vašim zákazníkom, napríklad smrť, zranenie alebo materiálne škody na osobných veciach (nad 500 EUR), môže to pre vás mať vážne následky.

Chybovosť vašich výrobkov je určená nedostatkom bezpečnosti, ktorú spotrebitelia oprávnene očakávajú, a nie ich vhodnosťou na použitie.

Venujte pozornosť:

Ak je za bezpečnosť toho istého výrobku zodpovedných viacero spoločností, poškodená strana môže začať súdne konanie proti ktorejkoľvek z nich.

Zodpovednosť za výrobky sa uplatňuje aj v prípade elektrickej energie a poľnohospodárskych produktov. Vaša kúpna zmluva nemôže obsahovať ustanovenia, ktoré obmedzia vašu zodpovednosť za chybný výrobok.

Nároky na náhradu škody

Na uplatnenie nároku na náhradu škody musí poškodená strana preukázať, že:

Prípady vylúčenia zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu sa vylúči, ak preukážete, že:

Poškodená strana má trojročnú lehotu na uplatnenie náhrady škody, ktorá začína plynúť v deň, keď zistila:

Ak je výrobok na trhu 10 rokov, za škody ním spôsobené nezodpovedáte, okrem prípadu, ak niekto počas tohto obdobia žiadal od vás náhradu škody.

Vyhľadávanie nebezpečných výrobkov: RAPEX

Vnútroštátne orgány EÚ môžu zakročiť (stiahnutím výrobkov z trhu alebo zákazom predaja) proti výrobkom, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Výrobcovia môžu takisto svoje výrobky stiahnuť z predaja. Vo všetkých prípadoch sú uskutočnené opatrenia zaznamenané v databáze RAPEX . RAPEX nezahŕňa opatrenia proti poľnohospodárskym produktom, ani proti farmaceutickým a zdravotníckym pomôckam.

Oznamovanie nevyhovujúcich výrobkov

Každá krajina EÚ má svoj vlastný vnútroštátny orgán zodpovedný za to, že výrobky uvedené na trh sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ak ste výrobca, distribútor alebo splnomocnený zástupca a niektorý z výrobkov, ktorý ponúkate na predaj, podľa vás nevyhovuje požiadavkám EÚ, môžete tento problém oznámiť svojmu vnútroštátnemu orgánu prostredníctvom portálu pre upozornenia obchodníkov o bezpečnosti výrobkov Product Safety Business Alert Gatewayen.

Upozorňujeme, že tento nástroj na oznamovanie môžete použiť len vtedy, ak ste výrobca, distribútor alebo splnomocnený zástupca.

V prípade akýchkoľvek otázok o tomto postupe sa skontaktujte so svojím národným kontaktným miestompdfen .

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: