Posledná kontrola: 24/06/2022

Chybné výrobky

Ste zodpovedný za chyby vo vašich výrobkoch. Ak spôsobia škodu vašim zákazníkom, napríklad smrť, zranenie alebo materiálne škody na osobných veciach (nad 500 EUR), môže to pre vás mať vážne následky.

Chybovosť vašich výrobkov je určená nedostatkom bezpečnosti, ktorú spotrebitelia oprávnene očakávajú, a nie ich vhodnosťou na použitie.

Venujte pozornosť:

Ak je za bezpečnosť toho istého výrobku zodpovedných viacero spoločností, poškodená strana môže začať súdne konanie proti ktorejkoľvek z nich.

Zodpovednosť za výrobky sa uplatňuje aj v prípade elektrickej energie a poľnohospodárskych produktov. Vaša kúpna zmluva nemôže obsahovať ustanovenia, ktoré obmedzia vašu zodpovednosť za chybný výrobok.

Nároky na náhradu škody

Na uplatnenie nároku na náhradu škody musí poškodená strana preukázať, že:

Prípady vylúčenia zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu sa vylúči, ak preukážete, že:

Poškodená strana má trojročnú lehotu na uplatnenie náhrady škody, ktorá začína plynúť v deň, keď zistila:

Ak je výrobok na trhu 10 rokov, za škody ním spôsobené nezodpovedáte, okrem prípadu, ak niekto počas tohto obdobia žiadal od vás náhradu škody.

Vyhľadávanie nebezpečných výrobkov: Safety Gate

Vnútroštátne orgány EÚ môžu zakročiť (stiahnutím výrobkov z trhu alebo zákazom predaja) proti výrobkom, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Výrobcovia môžu takisto svoje výrobky stiahnuť z predaja. Vo všetkých prípadoch sú uskutočnené opatrenia zaznamenané v databáze Safety GateOtvoriť ako externý odkaz. Safety Gate nezahŕňa opatrenia proti poľnohospodárskym produktom, ani proti farmaceutickým a zdravotníckym pomôckam.

Oznamovanie nevyhovujúcich výrobkov

Každá krajina EÚ má svoj vlastný vnútroštátny orgán zodpovedný za to, že výrobky uvedené na trh sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ak ste výrobca, distribútor alebo splnomocnený zástupca a niektorý z výrobkov, ktorý ponúkate na predaj, podľa vás nevyhovuje požiadavkám EÚ, môžete tento problém oznámiť svojmu vnútroštátnemu orgánu prostredníctvom portálu pre upozornenia obchodníkov o bezpečnosti výrobkov Product Safety Business Alert Gateway en .

Upozornenie

Upozorňujeme, že tento nástroj na oznamovanie môžete použiť len vtedy, ak ste výrobca, distribútor alebo splnomocnený zástupca.

V prípade akýchkoľvek otázok o tomto postupe sa skontaktujte so svojím národným kontaktným miestom en en .

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: