Posledná kontrola: 01/08/2022

Poskytovanie služieb v zahraničí

Ak podnikáte v oblasti poskytovania služieb (napr. ako architekt alebo turistický sprievodca) vo svojej krajine, môžete tieto služby ponúkať v inej krajine EÚ bez toho, aby ste si založili spoločnosť alebo pobočku v zahraničí.

Toto môže byť praktické, ak chcete:

V zásade by ste mali mať možnosť poskytovať služby v inej krajine EÚ bez toho, aby ste museli splniť všetky administratívne postupy a pravidlá uplatňované v danej krajine (ako napr. vopred získať schválenie na začatie podnikania). Je však možné, že budete musieť oznámiť verejným orgánom, že v ich krajine budete poskytovať služby. Ak chce táto krajina uplatniť určité požiadavky, musí mať na to oprávnené dôvody.

V prípade komplikácií pri styku s verejnými orgánmi nás môžete požiadať o pomoc a poradenské službyOtvoriť ako externý odkaz .

Poznámka: Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, tieto služby sa budú vždy zdaňovať de en fr v domovskej krajine zákazníka. Pokiaľ ide o nezdaniteľné osoby, je to miesto, kde je osoba usadená, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. V prípade obchodných klientov je to krajina, v ktorej má podnik sídlo alebo stálu prevádzkareň, kde sú tomuto subjektu poskytované služby.

Napriek tejto zásade nemôžete automaticky predpokladať, že služby môžete poskytovať bez toho, aby ste založili spoločnosť v danom štáte. To, či služby môžete poskytovať alebo nie, bude závisieť predovšetkým od toho, ako často, ako dlho a ako pravidelne ich chcete poskytovať.

Odlišné pravidlá môžu platiť pre niektoré odvetvia, napríklad:

Ak sa rozhodnete zaregistrovať vašu spoločnosť v inej krajine EÚ, budete musieť dodržať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa zápisu do obchodného registra/registrácie dcérskej spoločnosti, pobočky a zastúpenia, ako aj väčšinu právnych predpisov tejto krajiny týkajúcich sa začatia podnikania (vrátane uznávania odborných kvalifikácií en a žiadostí o potrebné povolenia). Môže sa požadovať aj dodržiavanie vnútroštátnych, európskych alebo medzinárodných noriem.

Podrobnejšie informácie, ako postupovať vo vašom prípade, vám poskytne jednotné kontaktné miestoOtvoriť ako externý odkaz v krajine, v ktorej chcete služby poskytovať.

Jednotné kontaktné miesta poskytujú informácie v úradnom jazyku danej krajiny. Mnohé však poskytujú informácie aj v iných jazykoch. Úroveň informácií a služieb poskytovaných kontaktnými miestami sa môže líšiť.

Výber štátu

telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, tieto služby sa budú spravidla zdaňovať de en fr v domovskej krajine zákazníka.

Obchodní klienti

V prípade obchodných klientov je to krajina, v ktorej má podnik sídlo alebo stálu prevádzkareň, kde sú tomuto subjektu poskytované služby.

Nezdaniteľní zákazníci

Pokiaľ ide o nezdaniteľné osoby, je to miesto, kde je osoba usadená, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

Osobitné pravidlá v prípade nízkeho ročného obratu

Existuje niekoľko výnimiek; tieto zjednodušené pravidlá znamenajú, že sa môžete rozhodnúť uplatňovať pravidlá DPH svojej krajiny (t. j. krajiny EÚ, v ktorej ste usadený, máte trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiavate), za podmienky, že spĺňate tieto kritériá:

V takomto prípade nie ste povinný zaregistrovať sa, podať daňové priznania a uskutočniť platby v každej krajine EÚ, v ktorej vaši zákazníci majú sídlo (ani sa zaregistrovať na účely režimu MOSS). Namiesto toho naúčtujte DPH svojim zákazníkom podľa sadzby uplatňovanej vo vašej krajine a uhraďte a vykážte uvedenú DPH daňovým orgánom vo vašej krajine.

Ak sa na vás vo vašej krajine vzťahuje osobitný systém pre malé podniky, ktorý umožňuje oslobodiť vaše dodávky od DPH až po určitý limit, potom sa to vzťahuje aj na vaše dodávky telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb.

Rovnaký prístup ku všetkým zákazníkom z celej EÚ

Hoci máte možnosť stanoviť si vaše vlastné všeobecné obchodné podmienky predaja, všetci vaši zákazníci z EÚ, musia mať rovnaký prístup k službám (poskytovaných vo vašich obchodných priestoroch alebo elektronicky dodávaným službám), ako majú vaši miestni zákazníci. Ak ponúkate špeciálnu cenu, výhody alebo zľavy, mali by byť dostupné pre všetkých vašich zákazníkov bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sa nachádzajú, ich národnosť, miesto bydliska alebo miesto podnikania.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na online aj offline transakcie, pokiaľ je nákup určený pre koncového používateľa (jednotlivca alebo firmu, ktorí nemajú v úmysle predmet transakcie ďalej predať, meniť, spracovať, prenajímať ani zadať subdodávateľovi). Tieto pravidlá sa neuplatňujú na audiovizuálne služby. Pokiaľ ide o iný internetový obsah chránený autorskými právami, môžu sa uplatňovať obmedzenia vyplývajúce z územne obmedzených autorských práv.

Prístup k online rozhraniam

Vaši zákazníci majú právo zvoliť si ľubovoľnú verziu vášho webového sídla, napr. ak si vyberú španielsku verziu vášho webového sídla a nachádzajú sa v Taliansku, nemali by byť automaticky presmerovaní na taliansku verziu. Na presmerovanie na inú verziu stránky musia poskytnúť svoj súhlas a majú právo ho kedykoľvek odvolať.

Predaj elektronicky poskytovaných služieb

Ak sú vaši zákazníci z inej krajiny EÚ a chcú si od vás kúpiť elektronicky poskytované služby (napr. cloudové služby, online ukladanie údajov alebo webové hostiteľské služby), mali by mať právo na rovnaký prístup a možnosť zaregistrovať sa do týchto služieb ako vaši miestni zákazníci.

poskytnutie služby zákazníkovi v zahraničí musíte do tejto krajiny vycestovať, je možné, že sa vaše náklady zvýšia (napr. o náklady na uskladnenie alebo dodržanie úradných postupov). Tieto dodatočné náklady by mohli byť dôvodom vyššej ceny pre zahraničného zákazníka.

Nie ste si istý, či ide o diskrimináciu?

Ak si nie ste istý, či vás obchodník diskriminuje alebo či sú vaše podmienky voči zákazníkom diskriminačné, môžete sa obrátiť na príslušné kontaktné miesto en vo vašej krajine.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Urovnanie sporov s dodávateľmi alebo klientmi z inej krajiny EÚ – pohľadávky do 2 000 EUR.

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: