Život a cestovanie
Posledná kontrola: 07/07/2022

Pravidlá a sadzby DPH: štandardné, osobitné a znížené sadzby

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je spotrebná daň, ktorá sa uplatňuje na takmer všetky tovary a služby, ktoré sa nakupujú a predávajú na účely použitia alebo spotreby v (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ).

V EÚ platia štandardné pravidlá pre DPH, v jednotlivých krajinách EÚ sa však môžu uplatňovať rôznym spôsobom. Vo väčšine prípadov musíte zaplatiť DPH za všetky tovary a služby vo všetkých fázach dodávateľského reťazca vrátane predaja konečnému spotrebiteľovi. To zahŕňa výrobný proces od začiatku do konca, napr. nákup komponentov, dopravu, montáž, dodávku, balenie, poistenie a prepravu konečnému spotrebiteľovi.

Kedy sa DPH účtuje?

V prípade spoločností so sídlom v EÚ sa DPH uplatňuje na väčšinu predajov a nákupov tovaru v rámci EÚ. V takýchto prípadoch je DPH účtovaná a splatná v krajine EÚ, v ktorej konečný spotrebiteľ tovar spotrebuje. Podobne platí, že DPH sa účtuje za služby v čase, keď sa poskytujú v jednotlivých krajinách EÚ.

DPH sa neúčtuje pri vývoze tovaru do krajín mimo EÚ. V takýchto prípadoch je DPH účtovaná a splatná v krajine dovozu a ako vývozca nemusíte nahlásiť žiadnu DPH. Pri vývoze tovaru však musíte poskytnúť dokumentáciu ako dôkaz toho, že daný tovar bol prevezený mimo EÚ. Takýto dôkaz možno predložiť príslušným daňovým orgánom v podobe kópie faktúry, prepravného dokladu alebo dovozného colného vyhlásenia.

Tento dôkaz budete musieť predložiť, aby ste mohli v plnej miere odpočítať každú pohľadávku DPH, ktorú ste zaplatili v rámci predchádzajúcej súvisiacej transakcie, ktorá predchádzala vývozu. Nepredloženie dostatočnej dokumentácie by mohlo mať za následok, že nebudete mať nárok na vrátenie DPH pri vývoze tovaru.

Pravidlá týkajúce sa DPH na vnútroštátnej úrovni

Pravidlá týkajúce sa DPH sa v jednotlivých krajinách EÚ môžu uplatňovať rozdielne. Viac o pravidlách v krajine, v ktorej vaša spoločnosť pôsobí.

Výber štátu

Podať daňové priznanie k DPH online

Ak je vaša firma zaregistrovaná v EÚ, môžete podať daňové priznania k DPH online (vo väčšine regiónov) v týchto krajinách EÚ:

Výber štátu

Hoci sa DPH uplatňuje v celej EÚ, každá členská krajina zodpovedá za stanovenie vlastnej sadzby. Môžete ich nájsť v nasledujúcej tabuľke (aby ste sa uistili o ich platnosti, obráťte sa na váš miestny daňový úrad).

Sadzby DPH

V krajinách EÚ sa uplatňujú rôzne druhy sadzieb DPH. Sadzba závisí od výrobku alebo služby, ktorých sa týka transakcia. Existujú aj osobitné sadzby, ktoré boli stanovené podľa sadzieb DPH uplatňovaných v jednotlivých krajinách EÚ pred ich vstupom do EÚ.

Sadzby DPH uplatňované v krajinách EÚ

Hoci sa DPH uplatňuje v celej EÚ, každá krajina EÚ zodpovedá za stanovenie svojej vlastnej sadzby. Sadzby, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, nájdete v tabuľke nižšie. Informácie o najnovších sadzbách získate na príslušnom úrade spravujúcom DPH vo vašej krajine.

Sadzby DPH uplatňované v členských krajinách EÚ

Zoznam sadzieb DPH uplatňovaných v členských krajinách EÚ (naposledy aktualizovaný 23. marca 2022)
Členský štát Kód krajiny Štandardná sadzba Znížená sadzba Super-znížená sadzba Parkovacia sadzba
Rakúsko AT 20 10/13 - 13
Belgicko BE 21 6/12 - 12
Bulharsko BG 20 9 - -
Cyprus CY 19 5/9 - -
Česko CZ 21 10/15 - -
Nemecko DE 19 7 - -
Dánsko DK 25 - - -
Estónsko EE 20 9 - -
Grécko EL 24 6/13 - -
Španielsko ES 21 10 4 -
Fínsko FI 24 10/14 - -
Francúzsko FR 20 5,5/10 2,1 -
Chorvátsko HR 25 5/13 - -
Maďarsko HU 27 5/18 - -
Írsko IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Taliansko IT 22 5/10 4 -
Litva LT 21 5/9 - -
Luxembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12/5 - -
Malta MT 18 5/7 - -
Holandsko NL 21 9 - -
Poľsko PL 23 5/8 - -
Portugalsko PT 23 6/13 - 13
Rumunsko RO 19 5/9 - -
Švédsko SE 25 6/12 - -
Slovinsko SI 22 5/9,5 - -
Slovensko SK 20 10 - -

Štandardná sadzba

Každá krajina EÚ má štandardnú (základnú) sadzbu, ktorá sa uplatňuje na dodávky väčšiny tovarov a služieb. Táto sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %.

Znížená sadzba

Na dodávky určitých tovarov a služieb sa môže uplatňovať jedna alebo dve znížené sadzby (na základe zoznamu v prílohe III k smernici o DPH), avšak vo väčšine prípadov sa to neuplatňuje na elektronicky poskytované služby. Spomínané znížené sadzby nemôžu byť nižšie ako 5 %.

Osobitné sadzby

Niektoré krajiny EÚ môžu uplatňovať na určité dodávky osobitné sadzby DPH. Tieto osobitné sadzby sa uplatňujú v krajinách EÚ, ktoré ich uplatňovali k 1. januáru 1991.

Pôvodne malo ísť o prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie hladšieho prechodu na pravidlá EÚ v oblasti DPH v období, keď bol zavedený jednotný trh 1. januára 1993, a tieto opatrenia sa mali postupne prestať uplatňovať.

Existujú 3 druhy osobitných sadzieb:

Super-znížené sadzby

Super-znížené sadzby vo výške menej ako 5 % sa uplatňujú na predaj obmedzeného zoznamu tovarov a služieb v určitých krajinách EÚ.

Nulové sadzby

Na niektoré predaje z niektorých krajín EÚ sa uplatňujú nulové sadzby. Keď sa uplatňuje nulová sadzba, spotrebiteľ nemusí platiť žiadnu DPH, ale pritom má právo na odpočítanie DPH zaplatenej pri nákupe, ktorý priamo súvisí s daným predajom.

Parkovacie sadzby (alebo prechodné sadzby)

Parkovacie sadzby sa uplatňujú v niektorých krajinách EÚ na určité dodávky tovarov a služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe III k smernici o DPH. Uvedené krajiny môžu pokračovať v uplatňovaní znížených sadzieb DPH na tieto dodávky, namiesto štandardnej sadzby, za predpokladu, že znížené sadzby nie sú nižšie ako 12 %.

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: