Podnikanie
Posledná kontrola : 01/04/2022

Balík cestovných služieb a spojené cestovné služby

Ako dovolenkár, ktorý si rezervuje balík dovolenkových služieb a/alebo spojené cestovné služby, máte podľa pravidiel EÚ nárok na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Ak si kúpite balík, pred začatím procesu rezervácie, počas celého procesu rezervácie a až do skončenia dovolenky máte jasne definované práva, napríklad právo na informácie pred uzavretím zmluvy, zodpovednosť organizátora za riadne poskytovanie cestovných služieb obsiahnutých vo vašom balíku a ochranu proti platobnej neschopnosti. Tieto práva sa uplatňujú na balíky zakúpené online alebo osobne, od cestovnej kancelárie, cestovnej agentúry alebo iného obchodníka, ktorý koná ako organizátor balíka. Obmedzenejší rozsah práv sa vzťahuje na tzv. spojené cestovné služby (LTA).

Upozornenie

Tieto pravidlá nezahŕňajú samostatné cestovné služby (napríklad let alebo ubytovanie, ktoré sa rezervujú osobitne), určité druhy pracovných ciest, balíky predávané na základe rámcovej dohody na príležitostnom, neziskovom základe pre obmedzené skupiny cestujúcich, rovnako ako balíky služieb, ktoré trvajú menej ako 24 hodín, pokiaľ nezahŕňajú ubytovanie.

Balík cestovných služieb – rôzne typy balíkov vám poskytujú rovnaké práva

Keď si rezervujete balík dovolenkových služieb, zakúpite si kombináciu dvoch alebo viacerých typov cestovných služieb pre ten istý výlet alebo dovolenku. Tieto služby môžu zahŕňať dopravu, ubytovanie, požičanie auta alebo za osobitných podmienok akúkoľvek inú službu cestovného ruchu. Váš balík služieb môže byť vopred stanovený – môže pozostávať z viacerých služieb zostavených cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou – alebo môžete ísť o viac prispôsobený balík služieb, ktorý si zostavíte podľa svojich predstáv pred uzatvorením zmluvy. V obidvoch prípadoch platia pravidlá EÚ, pokiaľ bol cestovný balík zakúpený určitým spôsobom.

Čo je to balík cestovných služieb?

Vaša cesta sa považuje za balík služieb, ak:

1. si zarezervujete cestovné služby zostavené obchodníkom alebo prostredníctvom neho; napríklad cestovnou kanceláriou alebo on-line, resp. off-line cestovnou agentúrou, a to v rámci jednej zmluvy

alebo

2. si zarezervujete cestovné služby v rámci samostatných zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi a splníte jednu z týchto podmienok:

Kombinácia cestovnej služby, ako napríklad ubytovanie, a inej služby cestovného ruchu, akou je prehliadka so sprievodcom, účasť na koncerte alebo športovom podujatí alebo prenájom športového výstroja, sa môže klasifikovať ako balík služieb len vtedy, ak ostatné turistické služby predstavujú najmenej 25 % celkovej hodnoty cesty, alebo ak je táto služba základným prvkom cesty.

Príklad

Rezervácia balíka cestovných dovolenkových služieb

Michel z Belgicka sa rozhodol zorganizovať svoju letnú dovolenku prostredníctvom online cestovnej agentúry. Vybral si balík dvojtýždňovej dovolenky v Taliansku, ktorý zahŕňal lety, ubytovanie v hoteli a viacero jednodňových výletov. Keďže celková cena za tento all-inclusive balík služieb bola veľmi lákavá, Michel sa rozhodol, že si dovolenku zarezervuje. Prostredníctvom online cestovnej agentúry dokončil rezerváciu, podpísal zmluvu a zaplatil za dovolenku.

Balík cestovných služieb – vaše právo na jasné a presné informácie

Pred zarezervovaním balíka služieb vám predajné miesto (napríklad rezervačné webové sídlo alebo rezervačná aplikácia) alebo vaša cestovná agentúra musí poskytnúť všetky štandardné informácie o balíku služieb, ako napríklad:

Mali by ste takisto dostať jasné informácie o vašich právach, na základe štandardizovaného formuláru EÚ, kde sa vysvetľuje, že vám bol ponúknutý balík služieb a kde sa uvádzajú vaše práva.

Balík cestovných služieb – zmena alebo ukončenie zmluvy

Zvýšenie ceny:Organizátor môže zvýšiť cenu balíka služieb, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad ceny pohonných hmôt). Musí to byť jasne uvedené v zmluve a možno to uplatniť najneskôr 20 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb. Ak zvýšenie ceny presiahne 8 % celkovej ceny balíka služieb, máte právo ukončiť zmluvu o balíku služieb bez stornovacieho poplatku.

Ak nemôžete cestovať, môžete:

Tieto práva sú nezávislé od akýchkoľvek práv, ktoré môžete mať podľa vami vybraného storno poistenia.

Zrušenie zo strany organizátora: Za zvyčajných podmienok, ak organizátor zruší predaj pred začiatkom poskytovania vášho balíka služieb, máte nárok na vrátenie platby a prípadnú náhradu.

Zrušenie za výnimočných okolností: Ak sa vo vašej dovolenkovej destinácii vyskytne prírodná katastrofa alebo vážne bezpečnostné problémy, ktoré môžu ovplyvniť balík služieb, organizátor ho môže zrušiť. Ako cestujúci môžete z rovnakých dôvodov bezplatne zrušiť svoj balík služieb. V týchto prípadoch máte nárok na úplnú refundáciu platieb za balík služieb, ale nemáte nárok na dodatočnú náhradu.

Upozornenie

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu ponúkajú organizátori poukazy, ktoré môžete použiť neskôr ako alternatívu k náhrade. Ako zákazník však máte možnosť požiadať o peňažnú náhradu.

Balík cestovných služieb – zodpovednosť za riadne poskytovanie cestovných služieb

Organizátor je zodpovedný za riadne poskytovanie všetkých cestovných služieb zahrnutých do vášho balíka služieb.

Ak cestovnú službu nemožno poskytnúť podľa dohody, napríklad ak poskytovateľ nemôže poskytnúť dohodnutú službu, alebo tak nemôže urobiť v dohodnutej forme (napríklad poskytnutie dopravy na miesto určenia alebo z miesta určenia, poskytnutie dohodnutého typu ubytovania alebo vykonanie prehliadky so sprievodcom, ktorú ste si objednali), organizátor musí tento problém vyriešiť bez dodatočných nákladov pre vás.

Ak nie je možné prijať náhradné opatrenia alebo ak odmietnete opatrenia, ktoré vám boli ponúknuté na základe platných dôvodov a balík služieb zahŕňa vašu prepravu (napríklad leteckú dopravu), musí vám organizátor ponúknuť zabezpečenie vašej repatriácie. Ak cestovné služby nedosahujú dohodnuté štandardy a nemožno ich vyriešiť priamo na mieste, môžete mať aj nárok na náhradu.

Balík cestovných služieb – pomoc cestujúcim

Ak sa počas poskytovania balíka dovolenkových služieb ocitnete v ťažkostiach, napríklad budete mať zdravotné problémy alebo stratíte cestovný pas, organizátor vám musí poskytnúť pomoc, napríklad vo forme informácií o zdravotníckych službách alebo konzulárnej pomoci, a v prípade potreby by vám mal pomôcť nájsť náhradné cestovné riešenia.

Spojené cestovné služby

Spojené cestovné služby (LTA) sú aspoň dve cestovné služby, ktoré ste si zakúpili od rôznych obchodníkov v rámci samostatných zmlúv, pričom tieto služby sú spojené. Ako spojené cestovné služby sa klasifikujú vtedy, keď jeden obchodník sprostredkuje rezerváciu následných služieb a keď sa kupujú na účely tej istej cesty alebo dovolenky.

Spojené cestovné služby sa uplatňujú iba vtedy, ak kombinácia cestovných služieb nepredstavuje balík služieb (pozri vyššie) a obchodník sprostredkuje:

alebo

Kombináciu jednej cestovnej služby, ako je ubytovanie, a ďalšej služby cestovného ruchu, akou je prehliadka so sprievodcom alebo zabezpečenie vstupenky na koncert, možno považovať za spojené cestovné služby len vtedy, ak hodnota doplnkovej služby tvorí najmenej 25 % celkovej hodnoty cesty, alebo predstavuje hlavný prvokcesty.

Príklad

Rezervácia spojených cestovných služieb

Laura z Talianska si rezervovala a zaplatila let na dovolenku do Írska priamo prostredníctvom leteckej spoločnosti. Krátko po doručení e-mailu s potvrdením letu dostala e-mail s odkazom na hotelový reťazec v Írsku, ktorý jej ponúkol cenovo výhodnú ponuku na pobyt v Írsku. Laura sa rozhodla využiť túto ponuku a ešte v ten istý deň uzavrela zmluvu s hotelovým reťazcom.

Spojené cestovné služby – jasné a presné informácie

Obchodník, ktorý vám sprostredkuje spojené cestovné služby, vám musí poskytnúť jasné informácie o vašich právach, a to na základe štandardizovaného formulára EÚ, v ktorom sa upresňuje, že vám bola ponúknutá spojená cestovná služba (nie balík služieb) a sú v ňom uvedené vaše práva.

Zodpovednosť za chyby pri rezervácii

Tieto pravidlá platia pre balíky služieb a spojené cestovné služby.

Pri rezervácii dovolenky vzniká obchodníkovi (cestovná agentúra alebo online cestovná agentúra) zodpovednosť, ak v priebehu rezervácie nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

Obchodníci nenesú žiadnu zodpovednosť za chyby pri rezervácii, ktoré ste urobili vy, ani za problémy, ktoré sa považujú za neodvrátiteľné alebo sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami.

Ochrana v prípade konkurzu

Tieto pravidlá platia pre balíky cestovných služieb a spojené cestovné služby.

Ak obchodník, u ktorého ste si rezervovali dovolenku, sa dostane do konkurzu, vzťahuje sa vás ochrana v prípade platobnej neschopnosti. Môže ísť o fond, poistenie alebo akýkoľvek iný mechanizmus zavedený vo vašej krajine EÚ. Na základe toho sa vám refundujú všetky vaše prípadné platby a v prípade potreby sa zabezpečí vaša repatriácia, ak bola doprava zahrnutá do vášho balíka služieb alebo do spojených cestovných služieb.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: