Posledná kontrola: 02/06/2021

Ostatní príbuzní

Týka sa vás brexit?

Otázky a odpovede – práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ako sa uvádzajú v dohode o vystúpení

Dňa 1. januára 2021 sa zmenia pravidlá pre občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve alebo sa tam sťahujú. To isté platí aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ alebo sa do nej sťahujú.

Mám trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve/v EÚ alebo ho získam počas prechodného obdobia.

Vo všeobecnosti budete mať vy aj vaši rodinní príslušníci naďalej trvalý pobyt vo vašej hostiteľskej krajine. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Bývam v Spojenom kráľovstve/v EÚ, ale zatiaľ nemám právo na trvalý pobyt

Vo všeobecnosti budú pre vás aj vašich rodinných príslušníkov naďalej platiť súčasné práva na pobyt v hostiteľskej krajine To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Chcem sa presťahovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ

Vy aj vaši rodinní príslušníci sa môžete presťahovať do Spojeného kráľovstva alebo do krajiny EÚ v súlade so súčasnými pravidlami EÚ do 31. decembra 2020. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa následne musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme). V EÚ si overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či sa musíte zaregistrovať a požiadať o nový pobytový status.

Chcem vycestovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ na krátkodobý pobyt

Súčasné pravidlá týkajúce sa ohlasovania prítomnosti, registrácie pobytu v zahraničí, registrácie rodinných príslušníkov z EÚ a registrácie rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoc

Ak sa domnievate, že sa nedodržiavajú vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, využite naše asistenčné služby.

Podrobné informácie o vykonávaní dohody o vystúpení a uplatňovaní práv občanov

Ak ste občan/občianka EÚ a sťahujete sa do inej krajiny EÚ za životom, prácou alebo štúdiom, pravidlá EÚ uľahčia vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke sa dozviete, ako sa k vám môžu rodinní príslušníci okrem manžela/manželky a detí pridať v postavení závislej osoby.

Upozornenie

Ak ste však občan/občianka EÚ a nikdy ste v inej krajine EÚ nežili, platia iba vnútroštátne pravidlá.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ak sú vaši príbuzní občanmi EÚ, budú potrebovať iba platný občiansky preukaz alebo pas.

Ak nie sú občanmi EÚ, budú potrebovať platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza. Závisí to od toho, z ktorej sú krajiny.

Informujte sa bližšie o požiadavkách a výnimkách týkajúcich sa vstupných víz.

Upozornenie

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa sťahujete, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajiny mimo EÚ potrebovať vstupné víza, a ak áno, koľko potrvá ich vybavenie.

Národný doklad totožnosti majte vždy poruke

V mnohých členských štátoch EÚ sa vyžaduje mať národný preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe.

V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si necháte identifikačné dokumenty doma – iba z tohto samotného dôvodu však nemôžete byť donútení vrátiť sa do domovskej krajiny.

Overte si, či musíte mať v príslušnej hostiteľskej krajine preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe:

Otázky týkajúce sa konkrétnej krajiny?

Ohlasovanie prítomnosti

Niektoré krajiny EÚ vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode ohlásili svoju prítomnosť príslušným orgánom. Ak to neurobíte, môžu vás pokutovať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Vaši rodinní príslušníci s vami môžu zotrvať dlhšie ako 3 mesiace v postavení závislej osoby.

Príbuzní sa môžu s vami zdržiavať, ak:

  • si ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť, alebo
  • nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás ekonomicky závislé.

Partneri sa môžu s vami zdržiavať, ak s vami žijú v trvalom vzťahu.

Orgány vo vašej hostiteľskej krajine rozhodujú o každom prípade individuálne podľa osobných okolností a vnútroštátnych podmienok danej krajiny.

Právo EÚ zaručuje, že váš partner alebo závislí príbuzní majú nárok:

  • aby príslušné orgány posúdili ich žiadosť o spoločný pobyt s vami v novej krajine
  • čo najskôr dostať písomné rozhodnutie o žiadosti
  • odvolať sa v prípade zamietnutia žiadosti. V rozhodnutí o zamietnutí žiadosti sa musia uviesť jeho dôvody, dôsledky rozhodnutia pre vášho partnera alebo príbuzných, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Ak ste pracujúci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, príslušné orgány zohľadnia túto skutočnosť pri rozhodovaní o tom, či sa váš partner/vaši príbuzní môžu zdržiavať v dotknutom štáte.

Ak ste dôchodca alebo študent

Ak ste dôchodca alebo študent, budete musieť preukázať, že máte pre seba a celú svoju rodinu:

  • dostatočný príjem na život bez sociálnej pomoci
  • komplexné zdravotné poistenie v hostiteľskej krajine

Vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby bol váš príjem vyšší ako hranica, pri ktorej by vaša rodina spĺňala podmienky hostiteľskej krajiny na poskytovanie základnej podpory príjmu.

Registrácia

Vaši príbuzní alebo váš partner by mali požiadať príslušné orgány o vystavenie registračného potvrdenia alebo pobytového preukazu (zvyčajne na miestnom úrade alebo policajnom oddelení) do troch mesiacov od príchodu.

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

Vaši príbuzní s vami môžu žiť v hostiteľskej krajine, pokým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Vaša hostiteľská krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – ale iba ak vedia jej orgány preukázať, že predstavujú závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť písomne. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Trvalý pobyt

Vaši príbuzní a partner môžu získať automaticky právo na trvalý pobyt, ak legálne žijú v hostiteľskej krajine nepretržite počas aspoň 5 rokov.

To znamená, že môžu zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj keď nepracujú a sú odkázaní na sociálnu pomoc. Majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania danej krajiny.

Právo na trvalý pobyt môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo krajiny dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Viac informácií:

Úmrtie

Ak by ste ako pracovníkalebo samostatne zárobkovo činná osoba v inej krajine EÚ umreli pred získaním práva na trvalý pobyt, vaši príbuzní alebo partner, ktorí sa tam s vami zdržiavali ako rodinní príslušníci, môžu zostať natrvalo, ak:

  • úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo
  • ste v čase úmrtia v danej krajine žili nepretržite aspoň 2 roky.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: