Posledná kontrola : 11/07/2022

Súdna žaloba pre spotrebiteľov

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Kedy ho môžete použiť

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžete použiť na vymáhanie pohľadávok do výšky 5 000 EUR voči osobám, organizáciám alebo spoločnostiam, ktoré majú pobyt alebo sídlo v inej krajine EÚ.

Upozornenie

Toto konanie nie je dostupné v prípade pohľadávok vzniknutých v Dánsku.

Toto konanie môžete použiť na vymáhanie náhrady za tovar alebo službu. Umožňuje vám napríklad uplatniť náhradu za chybný výrobok zakúpený v inej krajine EÚ alebo online od niekoho, kto žije v inej krajine EÚ. Na začatie tohto konania nepotrebujete právnika.

Upozorňujeme, že konanie nemožno použiť vo všetkých občianskych a obchodných veciach. Vyňaté sú napríklad tieto oblasti:

Ako podať návrh

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je primárne písomným konaním. Ak chcete podať návrh na uplatnenie vašej pohľadávky, musíte vyplniť tlačivo AOtvoriť ako externý odkaz a priložiť všetky podporné dokumenty. Vyplnené tlačivo a všetky podporné dokumenty, napr. účtenky alebo faktúry, podajte na jeden z príslušných súdov vo vašej domovskej krajine alebo v dotknutej krajine EÚ.

Vyhľadajte príslušný súd a prečítajte si pravidlá pri predkladaní návrhu platné v krajine, kde daný súd sídli.

Upozornenie

Výška vymáhanej pohľadávky nemôže presiahnuť 5 000 EUR bez úrokov a nákladov.

Keď bude váš návrh prijatý, súd skontroluje tlačivo a podporné dokumenty a rozhodne, či je návrh v rozsahu pôsobnosti konania. Ak chýbajú niektoré dôležité informácie, súd môže od vás požadovať vyplnenie tlačiva BOtvoriť ako externý odkaz.

Ak je vaša vec prípustná podľa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd sa obráti na odporcu, teda osobu, proti ktorej ste návrh podali. Odporca má na odpoveď 30 dní.

Súd do 30 dní od prijatia odpovede odporcu (v prípade, ak sa rozhodne odpovedať) buď:

Výkon rozhodnutí

Rozhodnutie súdu je automaticky uznané v iných krajinách EÚ. Ak však odporca nekoná v súlade s rozhodnutím, môžete sa obrátiť na orgány presadzovania práva v jeho krajine.

Budete musieť poskytnúť:

Orgány presadzovania práva vykonajú rozhodnutie podľa vnútroštátnych predpisov.

Trovy konania

Spravidla treba uhradiť súdny poplatok, ktorý vám bude vrátený, ak spor vyhráte. Suma, ktorú zaplatíte, závisí od krajiny súdu.

Viac informácií o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu nájdete na Európskom portáli elektronickej justície.

Európsky platobný rozkaz (konanie o platobnom rozkaze)

Kedy ho môžete použiť

Európsky platobný rozkaz môžete použiť na vymáhanie peňažných pohľadávok vzniknutých v inej krajine EÚ. Vzťahuje sa na nepopreté občianske a obchodné pohľadávky , napríklad v prípadoch, keď pohľadávka bola vyriešená súdnou cestou a dlžník s ňou súhlasil.

Upozornenie

Toto konanie nie je dostupné v prípade pohľadávok vzniknutých v Dánsku.

Ako podať návrh

Európsky platobný rozkaz je plne písomným konaním, takže jeho použitie si nevyžaduje vašu prítomnosť na súde.

Na začatie konania musíte vyplniť tlačivo AOtvoriť ako externý odkaz, v ktorom uvediete všetky podrobnosti o dotknutých stranách a povahe a výške vašej pohľadávky. Vyplnené tlačivo podajte na príslušnom súde.

Súd váš návrh preskúma. Ak je možné vašu vec rozhodnúť v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze, súd vydá európsky platobný rozkaz do 30 dní.

Upozornenie

V Maďarsku európsky platobný rozkaz vydávajú notári, v ostatných členských štátoch súdy.

Výkon rozhodnutí

Po prijatí európskeho platobného rozkazu má dlžník (osoba, od ktorej žiadate peniaze) 30 dní na prijatie alebo spochybnenie vašej pohľadávky.

Ak dlžník podá voči európskemu platobnému rozkazu odpor, vaša vec sa bude prejednávať v rámci všeobecného občianskoprávneho súdu v súlade s vnútroštátnym právom. Ak odpor nepodá, európsky platobný rozkaz sa stáva automaticky vykonateľným.

Na účely výkonu je potrebné predložiť príslušným orgánom presadzovania práva v danej krajine EÚ vyhotovenie európskeho platobného rozkazu a ak je to potrebné, jeho preklad.

Viac informácií o európskom platobnom rozkaze nájdete na Európskom portáli elektronickej justície.

Súdne konanie

Ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ boli porušené a rozhodnete sa začať súdne konanie, máte právo na:

Ak aj má poskytovateľ služby alebo obchodník sídlo v zahraničí, máte nárok na súdne konanie vo vašej krajine v prípade, že spoločnosť je obchodne alebo pracovne činná vo vašej krajine alebo sú tieto jej aktivity zamerané na vašu krajinu.

Ak nie ste schopný za súdne konanie zaplatiť, mali by ste mať nárok na právnu pomoc. Vyplňte tlačivo žiadosti o právnu pomoc v inom členskom štáte EÚ a podajte ho na miestnom súde, ktorý ho postúpi príslušnému súdu v inej krajine EÚ.

Upozornenie

Tieto právne predpisy EÚ sa neuplatňujú v Dánsku, existuje však niekoľko dohôd, prostredníctvom ktorých sa v niektorých prípadoch zabezpečuje postúpenie žiadostí o právnu pomoc.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: