Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 11/07/2022

Tarbijate ametlikud õigusmeetmed

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Millal seda kasutada?

Saate Euroopa väiksemate nõuete menetlust kasutada nõude esitamiseks isikule, organisatsioonile või ettevõtjale, kelle asukohaks on mõni teine ELi liikmesriik. Nõue võib olla väärtuses kuni 5000 eurot.

Hoiatus

Taanis ei ole see menetlus kasutusel.

Euroopa menetlusega saab nõuda hüvitist kaupade või teenuste eest. Näiteks saate esitada nõude seoses teises ELi liikmesriigis ostetud vigase tootega või tootega, mille ostsite internetis kelleltki, kes elab teises ELi liikmesriigis. Nõude esitamiseks ei pea te palkama advokaati.

Pange tähele, et menetlus ei hõlma järgmisi tsiviil- ja kaubandusasju:

Kuidas nõuet esitada?

Euroopa väiksemate nõuete menetlus toimub enamjaolt kirjalikult. Nõude esitamiseks peate täitma tüüpvormi AAva välislingina ja esitama kõik tõendavad dokumendid. Täidetud vorm ja tõendavad dokumendid (sh kviitungid ja arved) tuleb saata pädevale kohtule oma koduriigis või asjaga seotud teises ELi liikmesriigis.

Leidke pädev kohus ja tutvuge kohtu asukohariigis kehtivate nõude esitamise eeskirjadega.

Hoiatus

Pidage meeles, et nõude väärtus ei tohi ületada 5000 eurot (ilma intresside ja kuludeta).

Pärast taotluse saamist kontrollib kohus vormi ja tõendavaid dokumente ning teeb otsuse, kas nõue kuulub asjaomase menetluse alla. Vajaliku teabe puudumise korral võib kohus paluda teil täita tüüpvormi BAva välislingina.

Kui teie juhtum kuulub Euroopa väikemate nõuete menetluse alla, võtab kohus ühendust kostjaga (isik, kelle vastu te nõude esitate). Kostjal on vastamiseks aega 30 päeva.

30 päeva jooksul pärast kostjalt vastuse saamist (kui ta vastab), kohus kas:

Kuidas tagatakse otsuse täitmine?

Kohtuotsust tunnustatakse automaatselt ka teistes ELi liikmesriikides. Kui kostja siiski kohtuotsust ei täida, siis võite ühendust võtta tema asukohariigi õiguskaitseasutustega.

Peate esitama:

Õiguskaitseasutused pööravad kohtuotsuse täitmisele riiklike õigusnormide alusel.

Menetluskulud

Tavaliselt peate maksma menetluskulud , mis hüvitatakse, kui osutute kohtuvaidluses võitjaks. Makstav summa sõltub riigist, kus kohus asub.

Lisateavet Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohta leiate Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.

Euroopa maksekäsk (Euroopa maksekäsumenetlus)

Millal seda kasutada?

Rahaliste nõuete sissenõudmiseks mõnest teisest ELi liikmesriigist saate kasutada Euroopa maksekäsku. Seda kohaldatakse vaidlustamata tsiviil- ja kaubandusalaste nõuete suhtes, näiteks juhul, kui nõue on juba kohtus lahendatud ning võlgnik on sellega nõustunud.

Hoiatus

Taanis ei ole see menetlus kasutusel.

Kuidas nõuet esitada?

Euroopa maksekäsu menetlus toimub täies ulatuses kirjalikult. Seega ei pea te sellega seoses isiklikult kohtusse minema.

Menetluse algatamiseks peate kõigepealt täitma tüüpvormi AAva välislingina ning esitama kõik vajalikud andmed poolte ning oma nõude olemuse ja suuruse kohta. Täidetud vorm tuleb saata pädevale kohtule.

Seejärel uurib kohus teie nõuet. Kui teie juhtum kuulub Euroopa maksekäsu menetluse alla, väljastab kohus Euroopa maksekäsu 30 päeva jooksul.

Hoiatus

Kõigis ELi liikmesriikides väljastavad Euroopa maksekäsu kohtud; üksnes Ungaris kuulub see notarite pädevusse.

Kuidas tagatakse maksekäsu täitmine?

Pärast Euroopa maksekäsu saamist on võlgnikul (isikul, kellelt te raha sisse nõuate) aega 30 päeva, et teie nõudega nõustuda või see vaidlustada.

Kui võlgnik Euroopa maksekäsu vaidlustab, menetletakse juhtumit edasi tavalise tsiviilkohtumenetluse korras siseriikliku õiguse alusel. Vastuväidete puudumise korral muutub Euroopa makskäsk automaatselt täidetavaks.

Maksekäsu täitmise tagamiseks tuleb Euroopa maksekäsu koopia ning vajaduse korral ka selle tõlge saata asjaomase ELi liikmesriigi õiguskaitseasutustele.

Lisateavet Euroopa maksekäsu kohta leiate Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.

Ametlik kohtumenetlus

Kui leiate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud ning soovite algatada ametliku kohtumenetluse, on teil õigus:

Isegi kui teenuseosutaja või kaupmehe asukoht on välismaal, on teil õigus juhtumi arutamisele teie koduriigis, kui ettevõtja tegeleb äri- või kutsetegevusega teie elukohariigis või kui tema tegevus on suunatud teie elukohariigile.

Kui ametlikud õigusmeetmed on teie jaoks liiga kulukad, on teil õigus tasuta õigusabile. Peate täitma tüüpvormi tasuta õigusabi taotlemiseks teises ELi liikmesriigis ning esitama selle oma koduriigi kohtule, mis saadab selle teise ELi liikmesriigi pädevale kohtule.

Hoiatus

Taanis neid ELi-üleseid eeskirju ei kohaldata. Siiski kehtivad seal mitmed kokkulepped, et teatavatel juhtudel oleks tasuta õigusabi taotluste edastamine tagatud.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: