Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Pensionärid – õigus elada teises liikmesriigis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

ELi kodanikuna on teil õigus elada mis tahes ELi riigis, kui:

Sissetulekuks võib olla pension, kui olete pensionär, või muudest allikatest pärinev tulu.

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Riikliku isikutunnistuse või passi kaasaskandmine

ELi kodanikuna on ainsaks nõudeks teises ELi riigis vähem kui 3 kuud kestva viibimise puhul kehtiva riikliku isikutunnistuse või passi olemasolu.

Paljudes ELi riikides peate isikutunnistust või passi alati kaasas kandma.

Nendes riikides võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt kinni pidada, kui jätate oma isikut tõendava dokumendi koju, kuid vaid sel põhjusel ei saa teid sundida naasma teie koduriiki.

Kontrollige, kas peate oma elukohariigis isikutunnistust või passi alati kaasas kandma:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi riigid nõuavad, et teataksite oma riigis viibimisest asjakohasele ametiasutusele mõistliku aja jooksul pärast sinna saabumist. Vastasel juhul võidakse teile määrata karistus (nt trahv).

Lugege täiendavalt riigis viibimisest teatamise kohta.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib elukohariik teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

ELi kodanikuna on teil õigus elada mis tahes ELi riigis, kui:

Sissetulekuks võib olla pension, kui olete pensionär, või muudest allikatest pärinev tulu.

Elukoha registreerimine

Esimese kolme kuu jooksul ei tohi vastuvõttev riik teilt nõuda oma elukoha registreerimist. Kui soovite, võite seda teha.

Pärast 3 kuu möödumist võib elukohariik nõuda, et registreeriksite oma elukoha kohalikus ametiasutuses, tõendaksite, et täidate riigis viibimiseks kehtestatud tingimusi ning taotleksite riigis elamise õigust tõendavat dokumenti.

Lisateave elukoha registreerimise kohta välismaal.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib elukohariik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elukoht

Kui olete teises ELi riigis seaduslikult elanud viis aastat järjest, täites seal elamise tingimusi, on teil automaatselt õigus saada alaline elamisluba. See tähendab, et võite jääda riiki nii kauaks, kui soovite.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Alaline elamisluba

Täiendav teave selle kohta, kuidas saada alaline elamisluba, mis kinnitab teie tingimusteta õigust viibida oma elukohariigis.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib riik, kus te alaliselt elate, otsustada teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: