Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 15/09/2022

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Kui tarnite Euroopa Majanduspiirkonnas (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra) mis tahes ohtlikke kemikaale, peate järgima klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat määrust. Sellega täiendatakse kemikaalimäärust REACH ning tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitataks selgelt kemikaalide põhjustatud ohtudest, kasutades selleks märgistel ning ohutuskaartidel piktogramme ja standardavaldusi.

Kui te ei ole veel kursis kemikaalialaste ELi õigusaktidega, siis tutvuge kemikaaliohutuse juhistega väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjateleAva välislingina. Peaksite klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega seotud tegevust kavandades vajaduse korral arvesse võtma REACH-määrust ning biotsiide ja pestitsiide en Ava välislingina käsitlevaid õigusakte.

Ohtlikud kemikaalid

Enne keemiliste ainete või selliste ainete segude turule laskmist peate:

Kui lasete ohtlikke aineid turule (kas puhtal kujul või seguna), peate esitama teateAva välislingina selle klassifikatsiooni ning märgistuse kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikule, mille on loonud Euroopa Kemikaaliamet (ECHAAva välislingina). Teate esitamine on tasuta ning seda tuleb teha ühe kuu jooksul alates hetkest, mil lasksite aine või segu esmakordselt turule. Kui olete importija, arvestatakse tähtaega alates päevast, mil aine (või ainete segu) siseneb ELi tolliterritooriumile.

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Peate järgima kahte reeglit:

Unikaalne koostise tähis

Unikaalne koostise tähis (UFI) töötati välja selleks, et aidata mürgistusteabekeskustel tooteid hädaabikõnede ajal kiiresti ja korrektselt tuvastada. Kõikide ohtlikke aineid sisaldavatel toodete märgistusel peab olema UFI-kood.

UFI-juhendid ja koodigeneraator en

Kuidas täita CLP-määruse nõudeid?

CLP-määrust kohaldatakse paljude eri ettevõtjate suhtes:

Teie kohustused sõltuvad teie rollist tarneahelas.

EL on CLP-määrusesse inkorporeerinud uued ÜRO poolt välja töötatud ülemaailmsed eeskirjad (ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem – GHS). Nende eesmärk on muuta ülemaailmne kauplemine lihtsamaks ja aidata tarbijaid.

Vt ka:

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Riiklikud kasutajatoed

Riiklikud kasutajatoed on teie esmane kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud teie CLP- ja REACH-määrusest tulenevate kohustustega.

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: