Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 14/10/2021

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Kui te tarnite ELi riigis">Euroopa Majanduspiirkonnas (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Ühendkuningriik (kuni üleminekuperioodi lõpuni) + Island, Liechtenstein ja Norra) mis tahes ohtlikke kemikaale, peate järgima klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat määrust. Sellega täiendatakse kemikaalimäärust REACH ning tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitataks selgelt kemikaalide põhjustatud ohtudest, kasutades selleks märgistel ning ohutuskaartidel piktogramme ja standardavaldusi.

Hoiatus

Uut klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) süsteemi hakati rakendama 1. juunil 2015. Seda peavad järgima kõik ettevõtjad, kes tarnivad ohtlikke kemikaale kõikjal Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Kui te ei ole veel kursis kemikaalialaste ELi õigusaktidega, siis tutvuge kemikaaliohutuse juhistega väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjateleAva välislinginaPDF-dokument. Peaksite klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega seotud tegevust kavandades vajaduse korral arvesse võtma REACH-määrust ning biotsiide ja pestitsiide käsitlevaid õigusakte.

Ohtlikud kemikaalid

Enne keemiliste ainete või selliste ainete segude turule laskmist peate:

Kui lasete ohtlikke aineid turule (kas puhtal kujul või seguna), peate esitama teateAva välislingina selle klassifikatsiooni ning märgistuse kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikule, mille on loonud Euroopa Kemikaaliamet (ECHAAva välislingina). Teate esitamine on tasuta. Seda tuleb teha ühe kuu jooksul alates hetkest, mil lasksite aine või segu esmakordselt turule. Kui olete importija, arvestatakse tähtaega alates päevast, mil aine (või ainete segu) siseneb ELi tolliterritooriumile.

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Alates 2015. aasta juunist peate järgima kahte reeglit:

Kuidas täita CLP-määruse nõudeid?

CLP-määrust kohaldatakse paljude eri ettevõtjate suhtes:

Teie kohustused sõltuvad teie rollist tarneahelas.

EL on CLP-määrusesse inkorporeerinud uued ÜRO poolt välja töötatud ülemaailmsed eeskirjad (ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem – GHS). Nende eesmärk on muuta ülemaailmne kauplemine lihtsamaks ja aidata tarbijaid.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Toodete kontaktpunktAva välislingina

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Riiklikud kasutajatoedAva välislingina

Riiklikud kasutajatoed on teie esmane kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud teie CLP- ja REACH-määrusest tulenevate kohustustega.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: