Viimati ajakohastatud: 01/04/2022

Kohalikud valimised

Kui olete mõnes teises ELi liikmesriigis elav ELi kodanik, siis on teil asjaomases riigis õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel.

Valijate registrisse saamine

Kui soovite hääletada kohalikel valimistel oma elukohariigis, peate avaldama soovi seda teha ning registreerima end asjaomase riigi valijate registris. Teil palutakse esitada teatavat teavet, nagu teie kodakondsus ja aadress.

Uurige, kus ja kuidas saate end asukohamaal registreerida:

Valige riik

Kohalike valimiste puhul toimub valijate registrisse kandmine automaatselt järgmistes riikides: Austria (v.a Burgenland), Eesti, Leedu, Läti, Madalmaad, Malta, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani ja Ungari. Kui olete juba asjaomases riigis residendiks registreeritud, olete automaatselt kantud ka kohalikel valimistel valijate registrisse.

Riikides, kus hääletamine on kohustuslik, kantakse teid valijate registrisse vaid teie enda taotlusel.

Hääletamise tingimused

ELi kodanikuna hääletate samadel tingimustel, kui selle riigi kodanikud, kus te elate. Kui asjaomase riigi kodanikelt nõutakse, et nad peavad hääletamiseks olema selles riigis või konkreetses piirkonnas teatava aja jooksul elanud, siis kehtib sama ka teie kohta.

Siiski tuleks arvesse võtta ajavahemikke, mille jooksul olete elanud mõnes teises ELi liikmesriigis (mis ei ole teie koduriik).

Erieeskirju võidakse kohaldada ELi liikmesriikides, kus mittekodanikud moodustavad enam kui 20% kogu valijaskonnast; sellisel juhul võib asjaomane riik nõuda, et kohalikel valimistel osalemiseks oleksite selles riigis elanud kauem. Praegu kohaldatakse selliseid erieeskirju vaid Luksemburgis.

Kohustuslik hääletamine

Kui kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine on teie uues elukohariigis kohustuslik, siis on teil pärast asjaomase riigi valijate registrisse kandmist kohustus hääletada - täpselt samamoodi nagu selle riigi kodanikelgi.

Hääletamine on kohustuslik järgmistes ELi liikmesriikides: Belgia, Kreeka, Küpros ja Luksemburg.

Valimistel kandideerimine

Elukohariigi kohalikel valimistel kandideerimiseks võidakse teilt nõuda selle deklareerimist, et teil ei ole oma koduriigis keelatud valimistel kandideerida. Teilt võidakse selle kinnitamiseks samuti nõuda teie koduriigi poolt väljastatud asjaomase tõendi esitamist.

Teil on õigus saada valitud kohalikku omavalitsusse järgmistes riikides (kuid vaid asjaomase riigi kodanikud võivad saada linnapeaks):

Mõnes teises riigis on ka abilinnapea ja linnanõunike ametikohad reserveeritud vaid asjaomase riigi kodanikele.

Kandideerimise tingimused

ELi kodanikuna saate valimistel kandideerida samadel tingimustel, kui selle riigi kodanikud, kus te elate. Kui asjaomase riigi kodanikelt nõutakse, et nad peavad kandideerimiseks olema selles riigis või konkreetses piirkonnas teatava aja jooksul elanud, siis kehtib sama ka teie kohta.

Siiski tuleks arvesse võtta ajavahemikke, mille jooksul olete elanud mõnes teises ELi liikmesriigis (mis ei ole teie koduriik).

Erieeskirju võidakse kohaldada ELi liikmesriikides, kus mittekodanikud moodustavad enam kui 20% kogu valijaskonnast; sellisel juhul võib asjaomane riik nõuda, et kohalikel valimistel kandideerimiseks oleksite selles riigis elanud kauem. Praegu kohaldatakse selliseid erieeskirju vaid Luksemburgis.

Täiendavalt hääletamisest ja kandidaadiks olemisest Teie asukohamaal:

Valige riik

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: