Viimati ajakohastatud: 21/06/2022

Topeltmaksustamine

On olemas oht, et teie sissetulekut võidakse maksustada kahekordselt, kui kahel riigil on õigus teie sissetulekut maksustada. Näiteks järgmistel juhtudel:

Selliste olukordade puhul, mil teie suhtes kohaldatakse alati teie elukohajärgse riigi maksueeskirju, võidakse teilt siiski makse nõuda ka teises riigis.

Õnneks on enamike riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud . Need lepingud hoiavad tavaliselt ära teie sissetuleku topeltmaksustamise.

Pange palun tähele, et maksumäärad kahes asjaomases riigis on tõenäoliselt erinevad. Kui maksumäär teie töökohajärgses riigis on kõrgem, on selle alusel makstav summa lõplik summa, mida peate tasuma. Seda isegi juhul, kui selles riigis makstud maksude suhtes kohaldatakse tasaarveldust teie elukohajärgses riigis või kui teie elukohajärgne riik vabastab teid täiendavate maksude maksmisest.

Selleks et taotleda vabastust topeltmaksustamisest, peate tõendama, et olete resident ning et olete juba oma sissetulekult maksud maksnud. Uurige maksuasutustelt , milliseid tõendeid ja dokumente peate selleks esitama.

Hoiatus

Kõik ELi riigid vahetavad korrapäraselt maksuteavet, et tagada maksumaksjate kohustuste täitmine ning võidelda maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu.

Allpool esitatud teave kirjeldab kõige levinumaid topeltmaksustamise vältimise lepingu sätteid, mis on kooskõlas OECD näidislepinguga en ; palun kontrollige teie olukorraga seotud topeltmaksustamise vältimise lepingu üksikasju. 

Milliseid eeskirju kohaldatakse juhul, kui olete...

Piiriülene töötaja

Kui elate ühes ELi riigis ja töötate teises, sõltuvad teie sissetuleku suhtes kohaldatavad maksueeskirjad asjaomastest siseriiklikest õigusaktidest ja topeltmaksustamise vältimise lepingutest kahe asjaomase riigi vahel, ning sellised eeskirjad võivad märkimisväärselt erineda nendest, millega määratakse kindlaks, milline riik on vastutav sotsiaalkindlustusega seotud küsimuste eest.

Sõltuvalt topeltmaksustamise vältimise lepingust , võidakse teilt nõuda maksude maksmist nii teie töökoha- kui ka teie elukohajärgses riigis.

Kui olete töövõtja, maksustab üldjuhul teie töökohajärgne riik asjaomase riigi territooriumil teenitud tulu.

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja ja registreeritud sellena oma elukohajärgses riigis, kuid osutate teenuseid piiriüleselt, peate üldjuhul maksma makse sissetulekult riigis, kus te teenuseid osutate, kui asutate asjaomases riigis alalise tegevuskoha või püsiva rajatise (näiteks kontori või poe). Uurige maksusutustelt, millised eeskirju teie suhtes kohaldatakse.

Kui elate ühes ELi riigis, kuid teenite peaaegu kogu oma sissetuleku teises riigis ning maksate seal makse, siis riik, kus te oma sissetuleku saate, peaks kohtlema teid residendina, s.t et teile tuleks võimaldada samu maksusoodustusi ja -vabastusi ning muid maksuhüvitisi, mis on kättesaadavad asjaomase riigi residentidele. Näiteks: isiklikud soodustused või võimalus täita ühine maksudeklaratsioon oma abikaasaga.

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku piiriülesed partnerlusedAva välislingina teie riigis saavad teil aidata välja uurida, kas teie konkreetses olukorras kohaldatakse teatavat piiriüleste töötajate suhtes kehtivat maksustamise erikorda.

Välismaale lähetatud töötaja

Kui olete välismaale lähetatud lühikeseks ajaks (kuni 2 aastat), olete jätkuvalt hõlmatud oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga. Siiski võidakse teie lähetuse ajal teenitud sissetulekut maksustada riigis, kuhu te olete tööle lähetatud.

Kui teie lähetajaks on teie tööandja, ei pruugi te olla kohustatud maksma lähetuse ajal asjaomases riigis teenitud sissetulekult makse juhul, kui:

  • viibite välismaal vähem kui kuus kuud aastas ja
  • teile maksab palka otse tööandja (koduriigis), mitte filiaal või mõni muu teie tööandjale kuuluv äriühing teie töökohajärgses riigis.

Äriühingu juht või juhatuse liige

Kui elate ühes riigis ning olete juhatuse liige teises riigis asuvas äriühingus, võib riik, kus asjaomane äriühing asub, maksustada teie tasusid ja sissetulekut, mis on seotud teie asjaomase ülesandega.

ELi riigid võivad käsitada teie tasudena ka mis tahes hüvitisi (näiteks aktsiaoptsioonid või ametiauto), mida te juhatuse liikmena saate.

Kui töötate lisaks oma juhatuse liikme rollile sama äriühingu heaks nõuandja, konsultandi või lihtsalt töötajana, võidakse teie asjaomastest ülesannetest tuleneva sissetuleku suhtes kohaldada samu maksulahendusi, mida kohaldatakse piiriüleste töötajate suhtes (vt eespool).

Ühes ELi riigis teises riigis asuva äriühingu heaks töötav töötaja

Kui elate ühes ELi riigis ja töötate seal teises ELi riigis asuva äriühingu heaks, maksustatakse teie sissetulekut üldjuhul (enamike maksulepingute kohaselt) vaid teie elukohajärgses riigis.

Liikuv loomeinimene või sportlane

Sissetulek, mis on teenitud esineja (muusik, näitleja, filminäitleja, raadio- või televisiooni töötaja) või sportlasena mõnes teises ELi riigis, võidakse maksustada asjaomases riigis. Seda ka juhul, kui teile makstakse tasu kaudselt mõne teise isiku või äriühingu kaudu (nt haldusettevõte, rühm, trupp või orkester).

Välismaal viibimise aega, olenemata sellest, kas teil on seal püsiv kontor või mitte, ei võeta enamikel juhtudel arvesse: otsustavaks elemendiks on esinemine asjaomases riigis.

Siiski, kui esinemine või üritus on vähemalt osaliselt rahastatav avalikest vahenditest või tasu on väike, ei maksusta mõned riigid teie asjaomast tulu, kuid selle suhtes kohaldatakse teie koduriigi (kus olete maksuresident) maksueeskirju.

Teie koduriik võimaldab teile enamikel juhtudel järgmist:

  • maksuvabastust välimaal esinemiste või ürituste eest teenitud summalt makstud maksude osas või
  • maksusoodustust selles riigis makstud tulumaksu osas, kus te raha teenisite.

Et asjaomast maksusoodustust saada, peate tõenäoliselt esitama teatavaid dokumente, mis tõendavad, et olete tasunud makse välismaal teenitud sissetulekult. Teilt võidakse nõuda teie taotlust toetavate dokumentide vandetõlgi kinnitatud tõlgete esitamist.

Riigiteenistuja välismaal

Kui olete lähetatud välismaale riigiteenistujana või kui elate ühes ELi riigis, kuid töötate riigiteenistujana teises, kohaldatakse teie suhtes üldjuhul järgmisi tingimusi:

  • maksate jätkuvalt tulumaksu oma riigiteenistuja töötasult vaid riigis, kus asub teie tööandja;
  • maksate tulumaksu ainult riigis, kus te töötate, kui olete asjaomase riigi resident ja
    • olete selle riigi kodanik või
    • te ei asunud sellesse riiki elama seal riigiteenistujana töötamise eesmärgil (näiteks elasite seal juba enne sinna riigiteenistujana tööle värbamist).

Välismaal tööd otsiv töötu

Kui viibite mõnes teises ELi riigis seal töötamata lühikest aega ( vähem kui kuus kuud aastas), ei käsitata teid tõenäoliselt asjaomases riigis maksuresidendina. Sellisel juhul tuleks ülekantud töötushüvitisi maksustada vaid riigis, mis neid maksab.

Kui veedate rohkem kui kuus kuud aastas teises ELi riigis, võidakse teid asjaomases riigis käsitada maksuresidendina ja teisest riigist üle kantud töötushüvitised võidakse asjaomases riigis maksustada. Paljude kahepoolsete maksukokkulepete kohaselt maksustatakse töötushüvitisi vaid riigis, kus teil on maksuresidentsus.

Hoiatus

Kui teil on oma koduriigis jätkuvalt alaline elukoht ning teid seovad sellega tihedad majanduslikud sidemed, võidakse teid seal siiski käsitada maksuresidendina, isegi juhul, kui te viibite välismaal kauem kui kuus kuud. Sellisel juhul ei ole teisel ELi riigil õigust teie töötushüvitisi maksustada.

Pensionil olev isik välismaal

Kui olete pensionile jäänud mõnes teises ELi riigis ja viibite seal kauem kui kuus kuud aastas, võidakse teid asjaomases riigis käsitada maksuresidendina. Sellisel juhul võib asjaomane riik maksustada teie kogu maailmast saadud tulu, sealhulgas teistest ELi riikidest saadava pensioni.

Erand: riigiteenistujate pensioneidmaksustatakse üldjuhul vaid riigis, kus te töötasite.

Allikad, mida peaksite kontrollima

See on vaid kokkuvõte tavapärastest olukordadest. Selleks et saada teada, milliseid eeskirju kohaldatakse teie juhtumi puhul:

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: