Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Topeltmaksustamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

On olemas oht, et teie sissetulekut võidakse maksustada kahekordselt, kui kahel riigil on õigus maksustada teie sissetulekut, näiteks juhul kui:

Selliste olukordade puhul, mil teie suhtes kohaldatakse alati teie elukohajärgse riigi maksueeskirju, võidakse teilt siiski makse nõuda ka teises riigis.

Õnneks on enamike riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingudfrdeen. Need lepingud hoiavad tavaliselt ära teie topeltmaksustamise.

Pange palun tähele, et maksumäärad kahes asjaomases riigis on tõenäoliselt erinevad. Kui maksumäär teie töökohajärgses riigis on kõrgem, on see lõplik määr, mida maksate. Seda isegi juhul, kui selles riigis makstud maksude suhtes kohaldatakse tasaarveldust teie elukohajärgses riigis või kui teie elukohajärgne riik vabastab teid täiendavate maksude maksmisest.

Selleks et taotleda vabastust topeltmaksustamisest, peate tõendama, et olete resident ning et olete juba oma sissetulekult maksud maksnud. Uurige maksuasutusteltfrdeen, milliseid tõendeid ja dokumente peate selleks esitama.

Käesoleval leheküljel esitatud teave kirjeldab kõige üldlevinumaid eeskirju, mis on sätestatud topeltmaksustamise vältimise lepingutes; palun tutvuge iga konkreetse teie olukorraga seotud lepinguga, sest need võivad erineda asjaomastest eeskirjadest.

Milliseid eeskirju kohaldatakse juhul, kui olete

piiriülene töötaja?

Kui elate ühes ELi liikmesriigis ja töötate teises, sõltuvad teie sissetuleku suhtes kohaldatavad maksueeskirjad asjaomastest riiklikest õigusaktidest ja topeltmaksustamise vältimise lepingutest kahe asjaomase riigi vahel, ning sellised eeskirjad võivad märkimisväärselt erineda nendest, millega määratakse kindlaks, milline riik on vastutav sotsiaalkindlustusega seotud küsimuste eest.

Sõltuvalt topeltmaksustamise vältimise lepingustfrdeen võidakse teilt nõuda maksude maksmist nii teie töökohajärgses riigis kui ka teie elukohajärgses riigis.

Kui olete töövõtja, maksustab üldjuhul teie töökohajärgne riik asjaomase riigi territooriumil teenitud tulu.

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja ja registreeritud sellena oma elukohajärgses riigis, kuid osutate teenuseid piiriüleselt, peate üldjuhul maksma makse sissetulekult riigis, kus te teenuseid osutate, kui asutate asjaomases riigis alalise tegevuskoha või püsiva rajatise (näiteks kontori või poe). Uurige maksusutustelt, millised eeskirju teie suhtes kohaldatakse.

Kui elate ühes ELi liikmesriigis, kuid teenite peaaegu kogu oma sissetuleku teises riigis ning maksate makse asjaomases riigis, siis riik, kus te oma sissetuleku saate, peaks kohtlema teid redisendina, s.t et ta peaks teile võimaldama samu maksusoodustusi ja -vabastusi ning muid makushüvitisi, mis on kättesaadavad asjaomase riigi residentidele. Näiteks: isiklikud soodustused või võimalus täita ühine maksudeklaratsioon oma abikaasaga.

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku piiriülesed partnerlused teie riigis saavad teil aidata välja uurida, kas teie konkreetses olukorras kohaldatakse teatavat piiriüleste töötajate suhtes kehtivat maksustamise erikorda.

Välismaale tööle lähetatud töötajaa

Kui olete välismaale lähetatud lühikeseks ajaks (kuni 2 aastat), jääte te oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi halduse alla. Siiski võidakse teie lähetuse ajal teenitud sissetulekut maksustada riigis, kuhu te olete tööle lähetatud.

Kui teie lähetajaks on teie tööandja, ei pruugi te olla kohustatud maksma lähetuse ajal asjaomases riigis teenitud sissetulekult makse juhul, kui:

  • te viibite välismaal vähem kui 6 kuud aastas ja
  • teie palka maksab teile otse tööandja (koduriigis), mitte filiaal või mõni muu teie tööandjale kuuluv äriühing teie töökohajärgses riigis

Äriühingu juht või juhatuse liige

Kui elate ühes riigis ning olete juhatuse liige teises riigis asuvas äriühingus, võib riik, kus asjaomane äriühing asub, maksustada teie tasusid ja sissetulekut, mis on seotud teie asjaomase ülesandega.

ELi liikmesriigid võivad käsitada teie tasudena ka mis tahes hüvitisi (näiteks aktsiaoptsioonid või ettevõtte auto), mida te juhatuse liikmena saate. 

Kui lisaks teie juhatuse liikme rollile töötate sama äriühingu jaoks nõuandja, konsultandi või lihtsalt töötajana, võidakse teie asjaomastest ülesannetest tuleneva sissetuleku suhtes kohaldada samu maksulahendusi, mida kohaldatakse piiriüleste töötajate suhtes (vt eespool).

Ühes ELi liikmesriigis töötav töötaja, kes töötab teises riigis asuva äriühingu jaoks

Kui elate ühes ELi liikmesriigis ja töötate seal teises ELi liikmesriigis asuva äriühingu jaoks, kohaldatakse teie suhtes üldjuhul (enamike maksulepingute kohaselt) maksustamist vaid teie elukohajärgses riigis.

Liikuv kunstnik või sportlane

Sissetulek, mis on teenitud mõnes teises ELi liikmesriigis esinejana (muusik, näitleja, filminäitleja, raadio- või televisiooni töötaja) või sportlasena, võidakse maksustada asjaomases riigis. Seda ka juhul, kui teile makstakse tasu kaudselt äriühingu kaudu.

Välismaal viibimise aega, olenemata sellest, kas teil on seal püsiv kontor või mitte või olenemata summast, mis te seal teenite, ei võeta enamikel juhtudel arvesse: otsustavaks elemendiks on esinemine asjaomases riigis.

Siiski, kui esinemine või üritus on vähemalt osaliselt rahastatav avalikest vahenditest või tasu on väike, ei maksusta mõned riigid teie asjaomast tulu (kuid selle suhtes kohaldatakse teie koduriigi maksueeskirju.

Teie koduriik võimaldab teile enamikel juhtudel maksuvähendust välimaal esinemiste või ürituste eest teenitud summalt makstud maksude osas. Et asjaomast maksuvähendust saada, peate tõenäoliselt esitama teatavaid dokumente, mis tõendavad, et olete tasunud makse välismaal teenitud sissetulekult.

Riigiteenistuja välismaal

Kui olete lähetatud välismaale riigiteenistujana või kui elate ühes ELi liikmesriigis, kuid töötate riigiteenistujana teises, kohaldatakse teie suhtes üldjuhul järgmisi tingimusi:

  • maksate jätkuvalt tulumaksu oma riigiteenistuja töötasult vaid riigis, kus asub teie tööandja.
  • Te maksate tulumaksu riigis, kus te töötate juhul, kui te olete asjaomase riigi resident ja
    • olete selle riigi kodanik või
    • te ei asunud sellesse riiki elama seal riigisteenistujana töötamise eesmärgil, (näiteks te elasite seal juba enne sinna riigiteenistujana tööle värbamist).

Välismaal tööd otsiv töötu

Kui viibite mõnes teises ELi liikmesriigis seal töötamata lühikest aega (vähem kui 6 kuud aastas), ei käsitata teid tõenäoliselt asjaomases riigis maksuresidendina. Sellisel juhul tuleks ülekantud töötushüvitisi maksustada vaid riigis, kes neid maksab.

Kui veedate rohkem kui 6 kuud aastas mõnes teises ELi liikmesriigis, võidakse teid käsitada maksuresidendina asjaomases riigis ja töötushüvitised, mis on üle kantud teisest riigist, võidakse maksustada asjaomases riigis. Paljude kahepoolsete maksukokkulepete kohaselt kohaldatakse töötushüvitiste maksustamist vaid riigis, kus teil on maksuresidentsus.

Vaatamata sellele, kui teil on oma koduriigis jätkuvalt alaline elukoht ning tihedad majanduslikud sidemed asjaomase riigiga, võidakse teid seal siiski käsitada maksuresidendina, isegi juhul, kui te viibite välismaal kauem kui 6 kuud. Sellisel juhul ei ole teisel ELi liikmesriigil õigust maksustada teie töötushüvitisi.

Pensionil olev isik välismaal

Kui olete pensionile jäänud mõnes teises ELi liikmesriigis ja viibite seal kauem kui 6 kuud aastas, võidakse teid asjaomases riigis käsitada maksuresidendina. Sellisel juhul võib asjaomane riik maksustada teie kogu maailmast saadud tulu, sealhulgas pensioni, mida te saate teistest ELi liikmesriikidest.

Erand: avaliku sektori teenistujate pensioneid maksustatakse üldjuhul vaid riigis, kus te töötasite.

Allikad, mida peaksite kontrollima

See on vaid kokkuvõte tavapärastest olukordadest. Selleks et saada teada, milliseid eeskirju kohaldatakse teie juhtumi puhul:

KKK

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: