Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 20/12/2017

Kaebused ja vaidluste lahendamine

Kui leiate, et teie elektritarnija on rikkunud teie õigusi (lepingutingimused, teenuste kvaliteet jne), on teil mitu võimalust.

Võite esitada kaebuse oma gaasi- või elektritarnijale. Tarnija on kohustatud andma teile teavet selle kohta, kuidas kaebust esitada.

See peaks teil võimaldama lahendada vaidlus kiiresti ning tagama hüvitise ja/või kahju korvamise, kui see on õigustatud.

Kui kaebust ei lahendata teid rahuldaval viisil, on teil õigus saata see edasi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseksEnglish sõltumatule organile, näiteks energeetika ombudsmanile.

Need võimalused ei piira teie õigust anda asi hiljem kohtusse.

 

Näide

Helen Ühendkuningriigist ei olnud rahul oma elektriarvega, sest ta ei saanud aru, kuidas ettevõtja oli arvutanud välja makstava kogusumma... ning see summa näis olevat liiga suur.

Ta esitas oma elektritarnijale kirjaliku kaebuse, kuid saadud vastus ei rahuldanud teda. 8 nädalat pärast kaebuse esitamist (mida ettevõtja ei lahendanud) otsustas Helen anda asja käsitlemiseks energeetika ombudsmanile. Ombudsman nõudis ettevõtjalt, et see selgitaks, mis juhtus, ning lahendaks probleemi. Ettevõtja tunnistas, et oli teinud arve arvutamisel vea. Lisaks muutis äriühing arve standardvormi, et muuta teave tarbijatele arusaadavamaks.

 

Energiateenuste riiklikud kontaktpunktid

Teil peab olema võimalus pöörduda oma riigi kontaktpunktiEnglish , kes teavitab teid kõigist energiaga seonduvatest õigustest, kehtivatest õigusaktidest ja sellest, kuidas lahendada edukalt vaidlused elektri- ja/või gaasitarnijaga.

Riiklikud reguleerivad asutused

Teie kui ELi energiatarbija õigused peavad olema sätestatud teie riigi siseriiklike õigusaktidega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust riikliku reguleeriva asutusegaEnglish teie riigis. Kõnealune asutus peab tagama, et tarbijaid kaitstakse vastavalt ELi õigusele.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid