Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 18/02/2020

Liikluskindlustuskaitse välismaal

Mida Brexit mõjutab?

Välismaal toimunud liiklusõnnetuse korral kehtivad selle riigi seadused, kus õnnetus juhtus. Seega võib kahju hüvitamine toimuda teie koduriigis kehtivatest reeglitest erinevalt.

Kui satute välismaal liiklusõnnetusse, siis ärge lahkuge sündmuskohalt. Suhelge juhiga ning kutsuge vastavalt vajadusele politsei ja/või kiirabi.

Peate üles kirjutama kogu vajaliku teabe teise osapoole ja õnnetuse asjaolude kohta.

Liiklusõnnetuse vormistamine

Liiklusõnnetus tuleb vormistada sündmuskohal.

Tavaliselt saavad kliendid liiklusõnnetuse teate vormi kindlustusandjalt. Kindlustusala ühendused on välja töötanud liiklusõnnetusest teatamiseks ühtse Euroopa vormi. Euroopa vormi saab täita kiiresti ja see hõlbustab hiljem kindlustusnõude hüvitamist.

Kui teil ei ole käepärast ei liiklusõnnetuse teate ega kindlustusele esitatava kahjuteate vormi, peaksite üles kirjutama järgmise teabe:

Kui teie ja teine osapool olete õnnetuse asjaolude suhtes kokkuleppele jõudnud, peaksite liiklusõnnetuse teatele alla kirjutama. See hõlbustab kindlustusnõude rahuldamist.

Pidage meeles! Ärge olge nõus vastutust võtma ning ärge kirjutage teatele alla, kui te ei mõista täielikult selle sisu.

Kui olete eriarvamustel, lahendab teie ja teise osapoole vahelise vaidluse kindlustusandja. Kindlustusandja võtab aluseks politseiaruande, kahjuhindamise või muu teabe.

Oma nõude tõenduseks peaksite:

Peate õnnetusest oma kindlustusandjale teatama isegi juhul, kui teil ei ole kavas hüvitisnõuet esitada.

Milline on teie olukord?

Õnnetus juhtus minu süül

Endale ja teistele tekitatud vigastused

Teie koduriigi kindlustus kehtib alati, kui vigastate kedagi teist (kolmandatele isikutele tekitatud kahju) mis tahes ELi liikmesriigis.

Muud liiki kahju, nt teie endi saadud vigastused, tulekahju ning vargus jne, mis saadi välismaal viibimise ajal, ei kuulu aga tavapäraselt kindlustuspoliisi reguleerimisalasse. Nende kohta küsige teavet oma kindlustusandjalt enne riigist lahkumist.

Teie vastutuskindlustuse poliis hõlmab kõiki reisijaid, kes viibivad teie sõidukis, v.a sõidukijuhti. Enamikes ELi liikmesriikides võite sõidukijuhile hankida täiendava kindlustuskaitse.

Kahju – summad

Teie kindlustuskaitse suuruseks on teie kindlustuslepingus sätestatud summad. ELi õigusega on tagatud minimaalne vastutuskindlustus. Kui satute teises ELi liikmesriigis liiklusõnnetusse, on teil kindlustuskaitse vähemalt järgmiste summade ulatuses:

isikukahju puhul:

  • 1 120 000 eurot kannatanu kohta või
  • 5 600 000 nõude kohta (olenemata kannatanute arvust);

varakahju puhul:

  • 1 120 000 nõude kohta (olenemata kannatanute arvust).

Kui teie kindlustuspoliis on sõlmitud riigis, kus kohaldatakse suuremat vastutuskindlustust kui ELi miinimum, siis on teie kindlustuskaitse kõikjal ELis just nii suur.

Kui tegelik kahju ületab piirmäära riigis, kus liiklusõnnetus juhtus, ning teie kindlustuspoliisiga ei ole suuremat kaitset ette nähtud, siis peate vahe kinni maksma.

Lisateave liiklusõnnetusi ja hüvitissummasid käsitlevate riiklike seaduste kohta:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Võiksite uurida, kas teie kindlustusandja pakub piiramatut vastutuskindlustust, eelkõige isikukahju puhul.

ELi õigusega on tagatud, et teie puhul peab kehtima suurima määraga vastutuskindlustus – tutvuge näitega allpool.

Näide

ELi õigus tagab teile suurima vastutuskindlustuse määra

Teie koduriik kohaldab varakahju suhtes kehtestatud väikseimat ELi vastutuskindlustust ehk 1 120 000 eurot. Põhjustate liiklusõnnetuse teises ELi liikmesriigis, kus väikseim vastutuskindlustus on suurem ehk 1 200 000 eurot. Õnnetusest tingitud varakahju suuruseks on aga hinnatud 1 180 000 eurot, mis on 60 000 eurot rohkem kui teie koduriigis kohaldatav vastutuskindlustus.

Isegi kui te ei ole oma kindlustusandjaga suuremas summas kokku leppinud, on teie kindlustuskaitse suuruseks 1 180 000 eurot, sest ELi õiguse kohaselt kehtib kõige soodsam kaitse. Kõnealusel juhul on selleks kaitse riigis, kus liiklusõnnetus juhtus.

Õnnetus ei juhtunud minu süül

Kindlustuskaitseta juhiga liiklusõnnetused

Andke politseile teada, et sattusite liiklusõnnetusse, mille üks osapooltest on kindlustamata või lahkus sündmuskohalt. Saate nõu küsida ka oma kindlustusandjalt.

Võite ühendust võtta ka riikliku hüvitusorganigaen. Nad saavad sekkuda, kui teise osapoole sõiduk on kindlustamata või kindlustusandjat ei ole võimalik kindlaks teha.

Hüvitisnõude menetlemine

Saate taotleda teile õnnetuse tõttu tekkinud kahju ja vigastuste hüvitamist. Tavaliselt peate nõude esitama kindla ajavahemiku jooksul – kontrollige seda oma kindlustusandjalt.

Kindlustusnõude esitamine välismaal

Peaksite oma nõude esitama liiklusõnnetuse põhjustanud isiku kindlustusettevõtjaleen.

Kindlustusnõude esitamine pärast kodumaale tagasipöördumist

Teil on kaks võimalust:

1. Esitage oma nõue liiklusõnnetuse põhjustanud isiku kindlustusettevõtja esindajale teie kodumaal.

Esindaja kontrollib teavet ja hakkab kindlustusnõuet käsitlema. Selleks et teada saada, kas asjaomasel kindlustusandjal on teie kodumaal esindaja, võtke ühendust riikliku rohelise kaardi büroo / teabekeskusegaen.

2. Esitage oma nõue oma koduriigi riiklikule hüvitusorganile.

Kui teise riigi kindlustusandjal ei ole teie koduriigis esindajat, võite nõude esitada riiklikule hüvitusorganileen. Nad aitavad teid, kui teise osapoole sõiduk on kindlustamata või kindlustusandjat ei ole võimalik kindlaks teha.

Näide

Esitage nõue seal, kus seda on kõige lihtsam teha

Ignacio elab Hispaanias. Saksamaal puhkusel olles sattus ta autoõnnetusse, mille põhjustas Saksamaa päritolu juht. Kuna Ignacio ei räägi saksa keelt, oli tal Saksamaal keerukas oma nõuet esitada.

Ta otsustas oma nõude esitada Hispaania riiklikule hüvitusorganile pärast koju naasmist. Ta vältis keeleprobleemi ja sai nõutud hüvitise.

Hüvitispakkumine või vastus kolme kuu jooksul

Kui vastutust ei vaidlustata ja kahju on hinnatud, peaksite saama põhjendatud hüvitispakkumise nõude esitamise kuupäevast alates kolme kuu jooksul.

Kui ei ole selge, kes põhjustas õnnetuse või kui suur peaks olema teie hüvitis, peaksite saama nõudele põhjendatud vastuse.

Kui te ei saa kolme kuu jooksul ei vastust ega pakkumist, on teil õigus saada kindlustusettevõtja pakutud või kohtu määratud hüvitiselt viivist.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: