Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 01/04/2022

Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused

Puhkajana puhkusepaketti ja/või seotud reisikorraldusteenuseid broneerides kehtib teie suhtes ELi õigusnormidest tulenev tarbijakaitse kõrge tase. Paketti ostes on teil kindlaks määratud õigused, mis kehtivad enne broneerimisprotsessi, selle jooksul ning kuni puhkuse lõpuni. Näiteks õigus saada lepingueelset teavet, korraldaja vastutus teie paketis sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest ning maksejõuetuse kaitse. Need õigused kehtivad juhul, kui sooritate ostu veebis või kohapeal reisikorraldajalt, reisibüroolt või mõnelt muult ettevõtjalt, kes on pakettreisi korraldaja. Seotud reisikorraldusteenuste puhul kohaldatakse sellest rohkem piiratud õigusi.

Hoiatus

Asjaomased eeskirjad ei hõlma eraldi reisiteenuseid (nt lend või majutus, mis broneeritakse eraldi), teatavat liiki ärireise, pakettreise, mida müüakse raamlepingu alusel mittekasumlikul eesmärgil piiratud arvule reisijatele ja ainult mõnikord, samuti pakettreise, mis kestavad vähem kui 24 tundi ja ei hõlma majutust.

Pakettreisid – eri liiki pakettidega kaasnevad samad õigused

Kui broneerite puhkusepaketi, siis ostate ühe ja sama reisi või puhkuse jaoks kaht või enamat liiki reisiteenuseid. Need võivad hõlmata transporti, majutust, autorenti või teatavatel tingimustel ka mis tahes muud turismiteenust. Teie pakettreis võib olla ettekorraldatud ning koosneda mitmest reisikorraldaja või -büroo poolt kombineeritud teenusest või koostatud vastavalt kliendi soovile. Viimasel juhul on teil võimalik enne lepingu sõlmimist teenused ise valida. Mõlemal juhul kohaldatakse ELi õigusnorme, kui teie pakettreis on ostetud teataval viisil.

Mis on pakettreis?

Teie reisi käsitatakse pakettreisina, kui:

1. te broneerite reisiteenused, mille on kombineerinud ettevõtja (reisikorraldaja või internetis või kohapeal teenuseid osutav reisibüroo) või mis on kombineeritud tema abiga ühe kõiki teenuseid hõlmava lepingu alusel

või

2. te broneerite reisiteenused erinevate teenuseosutajatega sõlmitud eri lepingute alusel ja täidetud on üks järgmistest tingimustest:

Reisiteenuse (näiteks majutuse) ja turismiteenuse (näiteks giidiga ekskursiooni, kontserdi või spordivõistluse külastuse, spordivarustuse rendi) kombinatsioon loetakse pakettreisiks ainult juhul, kui turismiteenuse hind moodustab reisi koguväärtusest 25% või enam või see on reisi oluline osa.

Näide

Pakettreisi broneerimine

Belgiast pärit Michel otsustas korraldada oma suvepuhkuse veebipõhise reisibüroo kaudu. Tema valitud pakettreis – kahenädalane puhkus Itaalias – sisaldas lennupileteid, hotellimajutust ja mitmeid ühepäevaseid reise. Michel otsustas teha broneeringu, sest selle „kõik hinnas" paketi koguhind oli väga soodne. Ta täitis ja allkirjastas lepingu ning maksis puhkuse eest veebipõhisele reisibüroole.

Pakettreisid – teie õigus saada selget ja täpset teavet

Enne pakettreisi broneerimist, peab müügikoht (nt broneerimisveebisait või mobiilirakendus) või reisibüroo teile andma paketi kohta kogu standardteabe:

Samuti peaksite saama selget teavet oma õiguste kohta, kasutades ELi standardvormi. Selles selgitatakse, et teile pakutakse paketti ja antakse ülevaade teie õigustest.

Pakettreisid – lepingu muutmine või lõpetamine

HinnatõusKorraldaja võib tõsta pakettreisi hinda üksnes juhul, kui suurenevad konkreetsed kulud (nt kütusehind). Selle kohta peab lepingus olema selge põhjendus ning hinnatõusu ei tohi kohaldada hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui hind tõuseb rohkem kui 8% võrra paketi koguhinnast, on teil õigus pakettreisi leping lõpetada lõpetamistasu maksmata.

Kui te ei saa ise reisida, siis võite:

Need õigused ei ole seotud mis tahes õigustega, mis tulenevad teie ostetud reisitõrkekindlustusest.

Korraldaja poolne tühistamine. Kui korraldaja tühistab pakettreisi enne selle algust, on teil üldjuhul õigus tagasimaksele ja vajaduse korral ka hüvitisele.

Tühistamine erandlikus olukorras. Loodusõnnetuse korral või juhul, kui puhkuse sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada, võib korraldaja reisi tühistada. Reisijana on teil samuti õigus pakettreis lisakuludeta samadel põhjustel tühistada. Sellisel juhul on teil õigus saada tagasi kogu makstud raha, kuid teil ei ole õigust täiendavale hüvitisele.

Hoiatus

Jätkuva koroonaviiruse pandeemia tõttu pakuvad korraldajad vautšereid, mida te võite raha tagasisaamise asemel hiljem kasutada. Kliendina on teil siiski võimalus taotleda raha tagasimaksmist.

Pakettreisid – vastutus reisiteenuste nõuetekohase toimimise eest

Korraldaja vastutab teie paketis sisalduvate kõikide reisiteenuste toimimise eest.

Kui reisiteenust ei ole võimalik osutada kokkulepitud viisil, näiteks kui teenuse osutajal ei ole võimalik kokkulepitud teenust osutada või seda teha kokkulepitud viisil (nt transport sihtkohta ja sealt tagasi, kokkulepitud majutus, giidiga ekskursioon, mille broneerisite), peab korraldaja probleemi lahendama teile lisakulusid tekitamata.

Kui ei ole võimalik pakkuda muid sobivaid teenuseid või kui te pakutud teenused põhjendatult tagasi lükkate ning pakett sisaldab transporti (nt lennureis), peab korraldaja teid tagasi kodumaale toimetama. Kui reisiteenused ei küündi kokkulepitud standardini ja probleemi ei saa kohapeal lahendada, võib teil õigus olla ka hüvitisele.

Pakettreisid – reisijatele mõeldud abi

Kui jääte oma pakettreisi ajal hätta, nt kui teil tekivad terviseprobleemid või kaotate oma passi, siis peab korraldaja teid abistama, andes näiteks teavet tervishoiuteenuste või konsulaarabi kohta, ning aitama teil vajaduse korral leida alternatiivseid reisivõimalusi.

Seotud reisikorraldusteenused

Seotud reisikorraldusteenused hõlmavad kahte või rohkemat reisiteenust, mille te ostate eri müüjatelt ja eraldi lepingute alusel, kuid mis on omavahel seotud. Reisikorraldusteenused loetakse seotuks, kui üks ettevõtja hõlbustab teiste ettevõtjate pakutavate teenuste broneerimist ning neid ostetakse ühe ja sama reisi või puhkuse jaoks.

Seotud reisikorraldusteenuseid käsitlevad eeskirjad kehtivad ainult juhul, kui kõnealune reisiteenuste kombinatsioon ei moodusta pakettreisi (vt ülalpool) ning ettevõtja hõlbustab:

või

Reisiteenuse (näiteks majutuse) ja turismiteenuse (näiteks giidiga ekskursiooni või kontserdikülastuse) kombinatsioon loetakse seotud reisikorraldusteenuseks ainult juhul, kui lisateenuse hind moodustab reisi koguväärtusest 25% või enam või see teenus on reisi oluline osa.

Näide

Broneeringuga seotud reisikorraldusteenused

Itaaliast pärit Laura soovis minna puhkusele Iirimaale ja broneeris oma lennu ning tasus selle eest otse lennuettevõtjale. Vahetult pärast e-postiga kinnituse saamist, sai ta e-kirja lingiga Iirimaal asuva hotelliketi lehele, mis pakub soodsat Iirimaal viibimise võimalust. Laura otsustas seda pakkumist kasutada ja sõlmis veel samal päeval hotelliketiga lepingu.

Seotud reisikorraldusteenused – selge ja täpne teave

Teie seotud reisikorraldusteenuseid hõlbustav ettevõtja peab teile andma ELi standardteabevormi kohast selget teavet teie õiguste kohta. Ta peab selgitama, et teile on pakutud seotud reisikorraldusteenuseid (mitte paketti) ja tutvustama teie õigusi.

Vastutus broneerimisvigade eest

Neid eeskirju kohaldatakse pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste suhtes.

Puhkust broneerides on vastutav ettevõtja (reisibüroo või veebipõhine reisibüroo) vastutav juhul, kui broneerimisprotsessi käigus ilmnevad:

Ettevõtja ei vastuta teie tehtud broneerimisvigade eest või probleemide eest, mis on tingitud vältimatutest või erakorralistest asjaoludest.

Kaitse pankroti korral

Neid eeskirju kohaldatakse pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste suhtes.

Kui ettevõtja, kelle juures te oma puhkuse broneerisite, läheb pankrotti, siis kaitseb teid maksejõuetuse kaitse. See võib olla fond, kindlustus või mis tahes muu teie koduriigis kohaldatav mehhanism. See maksab tagasi kõik teie makstud summad ja toimetab teid vajaduse korral tagasi koju, kui teie pakett või reisikorraldusteenus sisaldab transporti.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: