Viimati ajakohastatud: 21/05/2019

Õpilased – teises ELi riigis elamise õigus

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Teil on oma õpingute ajal õigus elada ELi riigis, kus te õpite, kui:

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Riikliku isikutunnistuse või passi kaasaskandmine

ELi kodanikuna on ainsaks nõudeks teises ELi riigis vähem kui 3 kuud kestva viibimise puhul kehtiva riikliku isikutunnistuse või passi olemasolu.

Paljudes ELi riikides peate kogu aeg kaasas kandma isikutunnistust või passi.

Nendes riikides võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt kinni pidada, kui jätate oma isikut tõendava dokumendi koju, kuid vaid sel põhjusel ei saa teid sundida naasma teie koduriiki.

Kontrollige, kas peate teid vastuvõtvas riigis oma isikutunnistust või passi kogu aeg kaasas kandma:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi riigid nõuavad, et teataksite oma viibimisest riigis asjakohasele ametiasutusele mõistliku aja jooksul pärast sinna saabumist. Vastasel juhul võidakse teile määrata karistus (nt trahv).

Lugege täiendavalt riigis viibimisest teatamise.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teid vastuvõttev riik teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõestada, et te kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning selles peab olema täpsustatud otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teil on oma õpingute ajal õigus elada ELi riigis, kus te õpite, kui:

Riiklikud ametiasutused ei tohi nõuda, et teie sissetulek oleks suurem määrast, mis annaks teile õiguse põhilise sissetulekutoetuse saamiseks.

Te võite kaotada õiguse riigis viibida, kui lõpetate õpingud ning ei suuda tõendada, et te töötate või et teil on piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks.

Elukoha registreerimine

Esimese kolme kuu jooksul ei tohi vastuvõttev riik teilt nõuda oma elukoha registreerimist. Kui soovite, võite seda teha.

Pärast 3 kuu möödumist võib vastuvõttev riik nõuda teilt elukoha registreerimist kohalike ametiasutuste juures, et kinnitada teie asjaomases riigis viibimine õppimise eesmärgil ning väljastada teile riigis elamise õigust tõendav dokument.

Lugege täiendavalt elukoha registreerimise kohta välismaal.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te neile nõuetele enam ei vasta, saavad asjaomase riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teid vastuvõttev riik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõestada, et te kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud väljasaatmise põhjused ning selles peab olema täpsustatud otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elukoht

Kui olete viie järjestikuse aasta jooksul teises ELi riigis seaduslikult elanud, täites seal õpilasena elamise tingimusi, on teil automaatselt õigus alalisele elamisloale. See tähendab, et võite jääda riiki nii kauaks, kui soovite.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Te võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool asjaomast riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Alaline elamisluba

Täiendav teave selle kohta, kuidas saada alaline elamisluba, mis kinnitab teie tingimusteta õigust jääda vastuvõtvasse riiki.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib riik, kus te alaliselt elate, otsustada teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõestada, et te kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning selles peab olema täpsustatud otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: