Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 17/05/2021

Üliõpilased – teises ELi riigis elamise õigus

Teil on oma õpingute ajal õigus elada ELi riigis, kus te õpite, kui:

Riiklikud ametiasutused ei tohi nõuda, et teie sissetulek oleks suurem määrast, mis annaks teile õiguse põhilise sissetulekutoetuse saamiseks.

Te võite kaotada õiguse riigis viibida, kui lõpetate õpingud ning ei suuda tõendada, et te töötate või et teil on piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks.

Riigis viibimisest teatamine ja elukoha registreerimine

Esimese kolme kuu jooksul ei tohi vastuvõttev riik teilt nõuda oma elukoha registreerimist. Kui soovite, võite seda teha.

Pärast 3 kuu möödumist võib vastuvõttev riik nõuda teilt elukoha registreerimist kohalike ametiasutuste juures, et kinnitada teie asjaomases riigis viibimine õppimise eesmärgil ning väljastada teile riigis elamise õigust tõendav dokument.

Peate esitama järgmised dokumendid:

Muid dokumente te esitama ei pea.

Kas teid võib riigist välja saata või paluda teil sealt lahkuda?

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te neile nõuetele enam ei vasta, saavad asjaomase riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib vastuvõttev riik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud väljasaatmise põhjused ning selles peab olema täpsustatud otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elukoht

Kui olete teises ELi riigis seaduslikult elanud viis järjestikust aastat, täites seal elamise tingimusi, on teil automaatselt õigus saada alaline elamisluba. See tähendab, et võite jääda riiki nii kauaks, kui soovite.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks aastat järjest.

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: