Ostatnio sprawdzono: 02/04/2022

Studenci – prawo pobytu

Masz prawo mieszkać w kraju UE, w którym studiujesz, przez cały okres studiów, jeżeli:

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby Twój dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

Możesz utracić prawo do pobytu w tym kraju, jeśli skończyłeś studia i nie możesz udowodnić, że podjąłeś pracę lub że posiadasz wystarczające środki, aby się utrzymać.

Zgłoszenie pobytu i zarejestrowanie pobytu

W ciągu pierwszych trzech miesięcy Twojego pobytu w kraju przyjmującym nie musisz rejestrować swojego pobytu. Możesz to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe.

Po trzech miesiącach władze kraju przyjmującego mogą od Ciebie wymagać rejestracji pobytu w miejscowym urzędzie. W ramach tej procedury będziesz musiał udowodnić, że przestrzegasz warunków pobytu dla studentów, i ubiegać się o wydanie Ci dokumentu potwierdzającego prawo pobytu.

Będą ci do tego potrzebne:

Nie musisz przedkładać innych dokumentów.

Czy możesz zostać wezwany do opuszczenia kraju lub wydalony?

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeżeli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo wydalić niektóre osoby ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią one poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane osobom, których dotyczą, na piśmie. Dokumenty takie muszą określać przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jeżeli legalnie zamieszkiwałeś w innym kraju UE nieprzerwanie przez okres pięciu lat i przestrzegałeś warunków pobytu, automatycznie uzyskujesz prawo do pobytu stałego w tym kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu nie mają wpływu:

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: