Ostatnio sprawdzono: 13/06/2022

Pracownicy transportu drogowego

Tygodniowy czas pracy

Jeżeli zatrudniasz pracowników wykonujących czynności związane z transportem drogowym, musisz zadbać o to, aby przestrzegali oni unijnych przepisów dotyczących średniego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godzin.

Pracownika definiuje się jako pracownika zatrudnionego w branży transportu drogowego, jeżeli:

<label id="yeb_label_warning" language="pl">Uwaga</label>

Jeżeli jesteś kierowcą pracującym na własny rachunek, możesz zaliczyć jako czas pracy czynności wykonywane w czasie, kiedy zobowiązany jesteś pozostawać na swoim stanowisku pracy lub w pojeździe do dyspozycji klienta, lub wykonujesz czynności związane z transportem drogowym.

Jako pracodawca musisz pamiętać, że Twoi pracownicy mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin na dobę. W wyjątkowych sytuacjach – co najwyżej dwa razy w tygodniu – Twoi pracownicy mogą prowadzić pojazd maksymalnie 10 godzin na dobę. Nie wolno im jednak prowadzić pojazdu ponad 56 godzin na tydzień, a całkowity czas prowadzenia pojazdu w okresie dwóch tygodni nie może przekraczać 90 godzin. W razie potrzeby tygodniowy czas pracy można przedłużyć maksymalnie do 60 godzin, wyłącznie jeżeli w okresie czterech miesięcy pracownicy nie przekroczyli średniej 48 godzin na tydzień.

Przykład

Zatrudniasz kierowcę, by przewieźć towary do innego kraju UE. W okresie jednego tygodnia kierowca prowadzi pojazd 56 godzin i poświęca 4 godziny na jego konserwację – w sumie pracuje 60 godzin. Aby zapewnić zgodność z przepisami UE dotyczącymi średniego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godzin, kierowca musi pracować krócej niż 48 godzin w tygodniach następujących po tym zleceniu w ciągu 4-miesięcznego okresu odniesienia.

<label id="yeb_label_warning" language="pl">Uwaga</label>

Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku mają zastosowanie do wszystkich pojazdów, które:

  • ważą więcej niż 3,5 tony

  • są wykorzystywane do przewozu więcej niż 9 osób razem z kierowcą.

Przerwy podczas dnia pracy

Twoi pracownicy nie mogą pracować dłużej niż 6 kolejnych godzin bez przerwy. Jeżeli pracownicy pracują od 6 do 9 godzin, mają prawo do co najmniej 30-minutowej przerwy. Jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin, mają prawo do przerwy wynoszącej co najmniej 45 minut.

Musisz dopilnować, aby po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny Twoi kierowcy zrobili ciągłą przerwę trwająca co najmniej 45 minut, chyba że rozpoczynają oni okres odpoczynku. Tę przerwę można ewentualnie podzielić na dwie części, przy czym pierwsza część powinna trwać co najmniej 15, a druga co najmniej 30 minut.

Okresy odpoczynku

Musisz zagwarantować swoim pracownikom odpoczynek dobowy trwający co najmniej 11 kolejnych godzin. Okres ten możesz skrócić do 9 godzin co najwyżej 3 razy w tygodniu. Kierowca może podzielić odpoczynek dobowy na dwie części: pierwsza musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin, tak aby razem dawały co najmniej 12 godzin.

Kierowca musi zakończyć dobowy okres odpoczynku w ciągu 24 godzin od początku dnia roboczego.

Kierowcy, którzy korzystają z nieprzerwanych okresów odpoczynku trwających co najmniej 45 godzin, muszą odpoczywać w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną, a nie w pojeździe.

Twoi pracownicy powinni skorzystać z nieprzerwanego okresu odpoczynku wynoszącego 45 godzin tygodniowo, który można skrócić do 24 godzin co drugi tydzień. Jeżeli skrócisz tygodniowy okres odpoczynku, musisz uzgodnić z pracownikami odpowiedni wyrównawczy okres odpoczynku.

Twoi pracownicy są zobowiązani wykorzystać tygodniowy okres odpoczynku po 6 kolejnych dniach pracy. Jeżeli Twoi kierowcy autokarów okazjonalnie przewożą pasażerów i prowadzą pojazd przez co najmniej 24 następujące po sobie godziny w innym kraju UE lub kraju spoza UE, mogą oni odłożyć swój tygodniowy okres odpoczynku na później. Pracownicy muszą rozpocząć tygodniowy okres odpoczynku po maksymalnie 12 dniach, licząc od zakończenia ostatniego tygodniowego czasu odpoczynku, który wykorzystali.

Przykład

Jesteś właścicielem biura turystycznego w Słowenii i chcesz zorganizować 10-dniową wycieczkę autokarową do Portugalii z postojami w innych krajach UE. Wycieczka rozpoczyna się 11 kwietnia, a kończy 21 kwietnia. Twój kierowca wykorzystał 48 godzin odpoczynku w czasie weekendu w dniach 9 i 10 kwietnia. Rozpoczyna prowadzenie pojazdu 11 kwietnia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów odpoczynku kierowca może rozpocząć swój tygodniowy okres odpoczynku po zakończeniu wycieczki. Nie może tego jednak zrobić później niż w ciągu 12 dni od dnia 11 kwietnia, czyli najpóźniej 23 kwietnia.

Praca w nocy

Jeżeli Twoi pracownicy wykonują jakiekolwiek czynności pomiędzy północą a godziną 7:00, definiuje się ich jako pracowników pracujących w porze nocnej. Jeżeli Twoi pracownicy pracują w porze nocnej, ich czas pracy nie może przekraczać 10 godzin (z godzinami przepracowanymi w ramach nocnej zmiany włącznie) w każdym 24-godzinnym okresie.

Powrót kierowcy

Jako pracodawca musisz zorganizować czas pracy kierowcy i jego czas wolny od pracy, tak aby nie byli oni w trasie dłużej niż cztery tygodnie z rzędu.

Zgodnie z przepisami UE miejscem powrotu kierowcy może być:

Wybór miejsca powrotu należy do kierowcy. Jeżeli kierowca nie dokona wyboru, decyzję w tej sprawie może podjąć pracodawca.

Tachograf

Tachograf jest urządzeniem rejestrującym:

Jako pracodawca musisz dopilnować, aby kierowcy zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego korzystania z tachografu. Zapisy z tachografu muszą być przechowywane przez co najmniej rok. Kopie można przekazać kierowcom lub władzom lokalnym, jeżeli o to poproszą.

Odpowiedzi na pytania dotyczące ręcznego rejestrowania w tachografach przekroczenia granicy en

Standardowy formularz do rejestrowania czynności

Jeżeli niektóre czynności wykonywane przez Twoich pracowników wyjątkowo nie są rejestrowane przez tachograf (na przykład ze względu na problemy techniczne), muszą one zostać zarejestrowane przy użyciu oficjalnego formularza UE. Dokument jest ważny, jeżeli:

W przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, kierowca podpisuje się raz jako przedsiębiorca i raz jako kierowca.

Formularz poświadczający czynności kierowcy

Władze lokalne mogą przeprowadzić kontrolę tachografu w dowolnym momencie podczas kontroli drogowych. Nieprawidłowości z zakresu rejestracji mogą podlegać karom.

 

Specjalne przepisy mają zastosowanie do kierowców oddelegowanych.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości &nbsp;może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: