Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 01/02/2023

Απασχόληση εργαζομένων στις οδικές μεταφορές: Περίοδοι οδήγησης και ανάπαυσης

Εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας

Αν απασχολείτε εργαζομένους σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 48 ωρών.

Ένας μισθωτός θεωρείται ως εργαζόμενος στον τομέα των μεταφορών, όταν:

Προειδοποίηση

Αν είστε αυτοαπασχολούμενος οδηγός, μπορείτε να υπολογίζετε ως χρόνο εργασίας τις δραστηριότητες του χρόνου εργασίας κατά τις οποίες έχετε την υποχρέωση να βρίσκεστε στη θέση εργασίας ή στο όχημά σας, στη διάθεση του πελάτη ή όταν αναλαμβάνετε δραστηριότητες μεταφορών.

Ως εργοδότης, πρέπει να θυμάστε ότι τα μέλη του προσωπικού σας μπορούν να οδηγούν έως 9 ώρες το πολύ την ημέρα. Ωστόσο, μπορείτε να παρατείνετε τον ημερήσιο χρόνο οδήγησης το ανώτερο σε 10 ώρες το πολύ δύο φορές την εβδομάδα. Οι οδηγοί σας δεν επιτρέπεται να οδηγούν περισσότερες από 56 ώρες την εβδομάδα και ο συνολικός χρόνος οδήγησης το δεκαπενθήμερο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ώρες.

Μπορείτε να παρατείνετε αυτόν τον χρόνο, αν είναι αναγκαίο, το ανώτερο σε 60 ώρες την εβδομάδα. Η παράταση αυτή είναι δυνατή μόνον αν οι εργαζόμενοι σας εργάζονται κατά μέσο όρο 48 ώρες την εβδομάδα επί 4 μήνες.

Παράδειγμα

Προσλαμβάνετε οδηγό για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας, οδηγεί επί 56 ώρες και αφιερώνει 4 ώρες στη συντήρηση του οχήματος, δηλαδή απασχολείται συνολικά 60 ώρες. Για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 48 ωρών, ο οδηγός πρέπει να εργάζεται λιγότερο από 48 ώρες κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που έπονται της εν λόγω τοποθέτησης εντός της τετράμηνης περιόδου αναφοράς.

Προειδοποίηση

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης εφαρμόζονται σε οχήματα τα οποία:

  • μεταφέρουν εμπορεύματα και έχουν μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μεγαλύτερη των 3,5 τόνων, ή

  • μεταφέρουν επιβάτες και έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 10 θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

Διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ημέρας εργασίας

Το προσωπικό σας δεν πρέπει να εργάζεται περισσότερες από 6 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπή. Εάν οι εργαζόμενοί σας εργάζονται από 6 έως 9 ώρες, πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών. Εάν εργάζονται περισσότερες από 9 ώρες, δικαιούνται διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον 45 λεπτών.

Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι, ύστερα από περίοδο οδήγησης 4,5 ωρών, οι οδηγοί σας κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός αν λαμβάνουν περίοδο ανάπαυσης. Εναλλακτικά, το διάλειμμα αυτό μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: το πρώτο διάλειμμα διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά και το δεύτερο διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτά.

Νυκτερινή εργασία

Ως νυκτερινή εργασία νοείται οποιαδήποτε εργασία εκτελείται κατά τις νυκτερινές ώρες. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, νυχτερινή είναι η εργασία που εκτελείται για περίοδο τουλάχιστον 4 ωρών μεταξύ 00:00 και 07:00. Ωστόσο, η περίοδος διαφέρει μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Αν οι υπάλληλοί σας εργάζονται εντός συγκεκριμένου διαστήματος τουλάχιστον 4 ωρών μεταξύ 00:00 και 7:00, θεωρούνται εργαζόμενοι τη νύχτα. Αν οι υπάλληλοί σας εκτελούν νυχτερινή εργασία, δεν μπορούν να μεταφέρουν περισσότερες από 10 ώρες εργασίας εντός περιόδου 24 ωρών.

Περίοδοι ανάπαυσης

Ημερήσιες περίοδοι ανάπαυσης

Πρέπει να εξασφαλίζετε στους υπαλλήλους σας ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 11 συνεχόμενων ωρών. Μπορείτε να μειώνετε την περίοδο ανάπαυσης σε 9 ώρες το ανώτερο 3 φορές μεταξύ δύο οποιωνδήποτε περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Ο οδηγός μπορεί να χωρίσει την περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών και το δεύτερο μέρος τουλάχιστον 9 ωρών, ώστε το άθροισμα των δύο μερών να είναι τουλάχιστον 12 ώρες.

Προειδοποίηση

Οι οδηγοί πρέπει να ολοκληρώσουν την περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης εντός 24 ωρών από την έναρξη της εργάσιμης ημέρας.

Εβδομαδιαία ανάπαυση

Οι οδηγοί που λαμβάνουν περιόδους συνεχούς ανάπαυσης 45 ωρών πρέπει να αναπαύονται σε κατάλληλο και φιλικό προς τα φύλα κατάλυμα με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής και όχι μέσα στο όχημα. Ως εργοδότης, πρέπει να καλύπτεται το κόστος του καταλύματος αυτού.

Οι υπάλληλοί σας πρέπει να έχουν εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης 45 ωρών χωρίς διακοπή, η οποία μπορεί να μειώνεται σε 24 ώρες κάθε δεύτερη εβδομάδα. Αν μειώσετε την περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να συμφωνήσετε με τους υπαλλήλους σας για μια αντισταθμιστική περίοδοι ανάπαυσης.

Όταν διαμορφώνετε το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σας, πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχουν 45 συνεχείς ώρες ανάπαυσης μετά από 6 ημέρες οδήγησης και τουλάχιστον 24 ώρες κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοί σας μπορούν να λαμβάνουν μειωμένη περίοδο ανάπαυσης μόνο κάθε δεύτερη εβδομάδα αν αντισταθμίζετε τη μείωση αυτή με ισοδύναμη ενιαία περίοδο ανάπαυσης πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί. Η αντιστάθμιση αυτή πρέπει να προστίθεται σε άλλη περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών.

Ειδικοί κανόνες για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα

Ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται σε οδηγούς που απασχολούνται στον τομέα των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων:

Ειδικοί κανόνες για οδηγούς που μεταφέρουν επιβάτες

Εάν οι οδηγοί πούλμαν που απασχολείτε μεταφέρουν περιστασιακά επιβάτες και οδηγούν τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ, μπορούν να αναβάλλουν την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής τους. Μπορούν να περιμένουν έως και 12 ημέρες για να την πάρουν, αρχής γενομένης από τη λήξη της τελευταίας εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης που έχουν ήδη λάβει. Ο κανόνας αυτός είναι επίσης γνωστός ως «κανόνας των 12 ημερών» και εφαρμόζεται μόνο όταν το όχημα διαθέτει ψηφιακό ή ευφυή ταχογράφο.

Οι οδηγοί σας μπορούν να λαμβάνουν τις μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης τους ως εξής:

Οι εργαζόμενοί σας μπορούν να λαμβάνουν μειωμένη περίοδο ανάπαυσης μόνο κάθε δεύτερη εβδομάδα αν τους παρέχετε ως αντιστάθμιση ισοδύναμη ενιαία περίοδο ανάπαυσης πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί. Η αντιστάθμιση αυτή πρέπει να προστίθεται σε άλλη περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών.

Αν τα οχήματά σας είναι επανδρωμένα με ένα μόνο άτομο, ο οδηγός σας πρέπει να κάνει διάλειμμα κάθε 3 ώρες όταν οδηγεί μεταξύ 22:00 και 6:00.

Παράδειγμα

Είστε ιδιοκτήτης ταξιδιωτικής εταιρείας στη Σλοβενία και θέλετε να διοργανώσετε ένα 10ήμερο ταξίδι με πούλμαν στην Πορτογαλία, με μερικές στάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το ταξίδι αρχίζει στις 11 Απριλίου και τελειώνει στις 21 Απριλίου. Ο οδηγός σας έχει 48 ώρες ανάπαυση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 9ης και 10ης Απριλίου και αρχίζει την οδήγηση στις 11 Απριλίου. Σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την εβδομαδιαία ανάπαυση μετά το τέλος του ταξιδιού. Ωστόσο, η περίοδος ανάπαυσης πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο 12 ημέρες μετά την 11η Απριλίου, δηλαδή το αργότερο έως τις 23 Απριλίου.

Επιστροφή των οδηγών

Ως εργοδότης, πρέπει να οργανώνετε τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης του οδηγού κατά τρόπο ώστε να μην απουσιάζει για εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 4 συναπτών εβδομάδων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο τόπος επιστροφής του οδηγού μπορεί να είναι:

Εναπόκειται στον οδηγό να επιλέξει τον τόπο επιστροφής. Αν ο οδηγός δεν επιλέξει, μπορεί να λάβει την απόφαση αυτή ο εργοδότης.

Ταχογράφος

Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή που καταγράφει:

Ως εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζετε ότι οι οδηγοί σας είναι εκπαιδευμένοι ώστε να χρησιμοποιούν σωστά τον ταχογράφο. Πρέπει να φυλάσσετε τα αρχεία του ταχογράφου για τουλάχιστον 1 έτος. Μπορείτε να παρέχετε αντίγραφα στον οδηγό ή στις τοπικές αρχές κατόπιν αιτήματος.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χειροκίνητη καταγραφή της διέλευσης των συνόρων στους ταχογράφους en

Προειδοποίηση

Οι τοπικές αρχές μπορούν να επιθεωρούν τον ταχογράφο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων. Παρατυπίες ως προς την καταγραφή μπορεί να υπόκεινται σε κυρώσεις.

Ειδικοί κανόνες ισχύουν όταν οι εργαζόμενοί σας είναι αποσπασμένοι οδηγοί.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: