Τελευταίος έλεγχος: 30/11/2021

Έγγραφα και διατυπώσεις

Πιστοποιημένα αντίγραφα και μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές

Για να αποδείξετε τη γνησιότητα των εγγράφων σας, όπως των πιστοποιητικών των επαγγελματικών σας προσόντων, οι αρχές μπορεί να ζητήσουν πιστοποιημένα αντίγραφα και/ή μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές ορισμένων βασικών εγγράφων.

Προειδοποίηση

Οι αρχές είναι υποχρεωμένες να δέχονται μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Οι αρχές δεν μπορούν να σας ζητήσουν μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή του δελτίου ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου σας ή άλλων εγγράφων που δεν σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας προσόντα.

Γλωσσικές εξετάσεις

Η νέα σας χώρα μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι έχετε ήδη κάποιες γνώσεις της εθνικής της γλώσσας ή των εθνικών της γλωσσών, ιδίως αν οι γνώσεις αυτές είναι σημαντικές για την άσκηση του επαγγέλματός σας. Ωστόσο, οι γλωσσικές απαιτήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτό που είναι αντικειμενικά απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματός σας.

Προειδοποίηση

Εφόσον η γνώση ξένων γλωσσών δεν αποτελεί μέρος των προσόντων σας, η αίτηση αναγνώρισης των επαγγελματικών σας προσόντων δεν συνδέεται με την απαίτηση απόδειξης των γλωσσικών σας γνώσεων. Επομένως, η αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων δεν μπορεί να απορριφθεί ή να αναβληθεί λόγω έλλειψης γλωσσικών γνώσεων.

Τι αποτελεί επαρκή απόδειξη των γλωσσικών σας γνώσεων

Ένα από τα παρακάτω έγγραφα είναι αρκετό για την απόδειξη των γλωσσικών σας γνώσεων:

Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε κανένα από αυτά τα έγγραφα, μπορεί να σας ζητηθεί να περάσετε συνέντευξη ή τεστ (προφορικό και/ή γραπτό).

Προτού αρχίσετε να εργάζεστε

Εφόσον αναγνωριστούν τα προσόντα σας, οι αρχές οφείλουν να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιείτε τον τίτλο σπουδών που είχατε στη χώρα σας, και ενδεχομένως σε συντομογραφία στη γλώσσα της χώρας σας, καθώς και τον επαγγελματικό τίτλο που χρησιμοποιείται στη νέα σας χώρα.

Αν το επάγγελμά σας κατοχυρώνεται νομικά από ένωση ή οργανισμό (όπως συμβαίνει συχνά με τους δικηγόρους ή τους γιατρούς) στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε, θα πρέπει πρώτα να γίνετε μέλος της αντίστοιχης ένωσης ή του οργανισμού για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον επαγγελματικό σας τίτλο.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: