Τελευταίος έλεγχος: 19/09/2018

Λογιστική

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Μάθετε αν η επιχείρησή σας πρέπει να εφαρμόζει τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ ή της χώρας σας. Οι μικρές επιχειρήσεις με 50 το πολύ υπαλλήλους εφαρμόζουν απλουστευμένους λογιστικούς κανόνες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ακόμη πιο απλούς κανόνες — ανάλογα με το πού έχει την έδρα της η εταιρεία σας.

Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών της ΕΕ πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν επίσης τη χρήση των ΔΠΧΑ για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που πραγματοποιούν συναλλαγές με την ΕΕ είναι σκόπιμο να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ ή ισοδύναμα εθνικά λογιστικά πρότυπα.

 

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: