Τελευταίος έλεγχος: 23/06/2022

Όροι απασχόλησης

Όταν προσλαμβάνετε υπαλλήλους, οφείλετε να τους ενημερώνετε εγγράφως για τους όρους απασχόλησης. Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να τους ενημερώνετε για τους όρους απασχόλησης το αργότερο την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) πρέπει να ενημερώνετε τους νέους υπαλλήλους σας σχετικά με τους όρους απασχόλησης μέσα σε διάστημα από 1 εβδομάδα έως 2 μήνες από την πρώτη ημέρα που αρχίζουν να εργάζονται.

Οι συμβάσεις του προσωπικού σας ή οι ισοδύναμες γραπτές βεβαιώσεις των όρων απασχόλησης – όπως οι επιστολές δέσμευσης – πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες ή να παραπέμπουν στη σχετική νομοθεσία:

Όσον αφορά την ετήσια άδεια, την προθεσμία προειδοποίησης, τη διάρκεια εργασίας και τις αποδοχές, μπορείτε απλά να παραπέμπετε τους υπαλλήλους σας σε σχετικές εθνικές/ περιφερειακές νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις.

Προειδοποίηση

Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν απλουστευμένα καθεστώτα εργασίας για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί το πολύ για 1 μήνα ή για λιγότερες από 8 ώρες την εβδομάδα.

Αναζητήστε παρακάτω περισσότερες εθνικές πληροφορίες σχετικά με τα απλουστευμένα συστήματα εργασίας που ενδεχομένως είναι διαθέσιμα στη χώρα σας:

Επιλέξτε χώρα

Εργαζόμενοι από άλλες χώρες της ΕΕ: ίση μεταχείριση χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας

Ως εργοδότης, έχετε το δικαίωμα να προσλάβετε προσωπικό από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Οφείλετε να παρέχετε στους υποψηφίους για τη θέση που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ την ίδια μεταχείριση με εκείνη που παρέχετε στους υποψηφίους από τη χώρα σας. Δεν μπορείτε να επιβάλετε κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης - π.χ. με βάση την υπηκοότητα - κατά την πρόσληψη. Πρέπει επίσης να παρέχετε στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ τις ίδιες συνθήκες εργασίας (μισθός, ετήσια άδεια μετ' αποδοχών κ.λπ.) με αυτές που προσφέρετε στους υπηκόους της χώρας σας. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους υποψηφίους που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, αλλά το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης θέσης.

Για θέματα πρόσληψης εργαζομένων από άλλες χώρες της ΕΕ, μπορείτε να συμβουλεύεστε τη διαδικτυακή πύλη EURES.

Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται σε διασυνοριακή περιοχή, το EURES μπορεί να σας δώσει συμβουλές σχετικά με τις διοικητικές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό σας που μετακινείται καθημερινά από γειτονική χώρα για λόγους εργασίας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: