Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Ναυτικοί και προσωπικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Ναυτικοί

Ώρες εργασίας και ανάπαυσης

Εάν απασχολείτε προσωπικό σε ποντοπόρο πλοίο, το καθορισμένο ωράριο εργασίας είναι 8 ώρες ημερησίως, με μία ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα και επιπλέον ημέρες ανάπαυσης στις δημόσιες αργίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα μέλη του πληρώματος τηρούν τον μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας ή τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης:

 • ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ώρες ανά εικοσιτετράωρο και τις 72 ώρες ανά επταήμερο
 • ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10 ώρες ανά εικοσιτετράωρο και 77 ώρες ανά επταήμερο

Μπορείτε να κατανέμετε τις ώρες ανάπαυσης σε δύο μέρη το πολύ. Αν κατανέμετε τον χρόνο ανάπαυσης, η μία από τις δύο περιόδους ανάπαυσης πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ το διάστημα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ώρες.

Ο καπετάνιος του πλοίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από κάποιο μέλος του πληρώματος να εργαστεί υπερωριακώς, αν κρίνεται αναγκαίο, π.χ. για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των επιβατών ή του φορτίου, ή για την παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία ή πρόσωπα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Ετήσια άδεια μετ' αποδοχών

Οφείλετε να εξασφαλίζετε ότι οι υπάλληλοί σας λαμβάνουν τουλάχιστον 2,5 ημερολογιακές ημέρες ετήσια άδεια μετ΄αποδοχών τον μήνα και για διαστήματα μικρότερα του μηνός άδεια σε αναλογική βάση. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την ελάχιστη περίοδο ετήσιας άδειας μετ΄αποδοχών με αντισταθμιστικό επίδομα, εκτός από την περίπτωση λήξης της εργασιακής σχέσης.

Καταγραφή στοιχείων

Ως εργοδότης, πρέπει να καταγράφετε καθημερινά τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης των μελών του πληρώματός σας. Θα πρέπει να παρέχετε σε κάθε μέλος του προσωπικού, αντίγραφο των καταγεγραμμένων στοιχείων που το αφορούν υπογεγραμμένο από τον πλοίαρχο του σκάφους και από το ίδιο.

Ιατρικές εξετάσεις

Προτού τα μέλη του πληρώματος αρχίσουν να εργάζονται στο πλοίο, πρέπει να προσκομίζουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι είναι ικανά από ιατρικής απόψεως να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Εκτός αν απαιτείται ρητώς συντομότερο χρονικό διάστημα, τα ιατρικά πιστοποιητικά του προσωπικού σας ισχύουν για μέγιστη διάρκεια 2 ετών. Εάν τα μέλη του πληρώματος είναι κάτω των 18 ετών, η μέγιστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι ένα έτος. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ικανότητα του ναυτικού να διακρίνει τα χρώματα ισχύει για μέγιστη διάρκεια 6 ετών.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει σε μέλος του πληρώματος να εργαστεί χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό (ή όταν η περίοδος ισχύος του λήγει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού), μέχρι να φθάσουν στον επόμενο λιμένα κατάπλου, όπου το μέλος του πληρώματος μπορεί να λάβει ιατρικό πιστοποιητικό. Αυτό γίνεται εάν:

 • το διάστημα της εν λόγω παρεχόμενης άδειας δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες
 • το μέλος του πληρώματος διαθέτει ιατρικό πιστοποιητικό που έχει λήξει πρόσφατα

Όταν προσλαμβάνετε μέλη του πληρώματος για να εργάζονται σε πλοία που ασκούν τακτικά διεθνή δρομολόγια, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το ιατρικό πιστοποιητικό τους έχει συνταχθεί τουλάχιστον στα αγγλικά.

Τα μέλη του πληρώματός σας πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις. Εάν ένας ναυτικός που εργάζεται ως φύλακας του πλοίου και κάνει νυχτερινή βάρδια πάσχει από προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, πρέπει να τον μεταθέσετε, όποτε είναι δυνατόν, σε ημερήσια εργασία.

Όρια ηλικίας

Δεν μπορείτε να προσλαμβάνετε προσωπικό ηλικίας κάτω των 16 ετών για να εργαστεί σε πλοίο.

Το προσωπικό ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να εργάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ως «νύχτα» θεωρείται η περίοδος απασχόλησης 9 συνεχών ωρών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που περιλαμβάνει το διάστημα από τα μεσάνυχτα έως τις 5 π.μ., για παράδειγμα, από τις 10 μ.μ. έως τις 7 π.μ., ή από τις 8 μ.μ. έως τις 5 π.μ.. Το προσωπικό σας ηλικίας από 16 έως 18 ετών μπορεί να εργάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας μόνον εάν συμμετέχει σε μάθημα κατάρτισης και έχει δοθεί κατ' εξαίρεση άδεια από την αρμόδια αρχή.

Δεν μπορείτε να απασχολείτε μέλη του πληρώματος κάτω των 18 ετών, εάν η απασχόληση, η πρόσληψη ή η εργασία τους είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά τους. Για να μάθετε ποιο είδος εργασιών απαγορεύεται, διαβάστε τις οδηγίες που καθορίζονται βάσει εθνικών κανόνων ή από την αρμόδια αρχή.

Εργαζόμενοι στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές

Χρόνος εργασίας, ετήσια άδεια μετ' αποδοχών, νυχτερινές βάρδιες

Το προσωπικό σας (μέλη του πληρώματος ή επιβαίνον προσωπικό) μπορεί να εργάζεται 8 ώρες την ημέρα. Μπορείτε να ζητήσετε από τους υπαλλήλους σας να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον τηρούν τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 48 ωρών σε διάστημα 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου, οι υπάλληλοί σας μπορούν να εργάζονται, για μέγιστο χρονικό διάστημα 2.304 ωρών. Εάν τους απασχολείτε για λιγότερο από 12 μήνες, πρέπει να υπολογίζετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο εργασίας σε αναλογική βάση.

Το προσωπικό σας δεν μπορεί να εργάζεται περισσότερες από 14 ώρες ανά εικοσιτετράωρο και από 84 ώρες ανά επταήμερο. Σε μια τετράμηνη περίοδο απασχόλησης κατά την οποία οι ημέρες εργασίας υπερβαίνουν τις ημέρες ανάπαυσης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, οι εργαζόμενοί σας πρέπει να τηρούν τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 72 ωρών.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το προσωπικό σας λαμβάνει τουλάχιστον 4 εβδομάδες ετήσια άδεια μετ΄αποδοχών ή άδεια σε αναλογική βάση εάν το απασχολείται για λιγότερο από ένα έτος. Δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσετε την ελάχιστη περίοδο ετήσιας άδεια μετ΄αποδοχών με αντισταθμιστικό επίδομα, εκτός από την περίπτωση λήξης της εργασιακής σχέσης.

Με βάση νυχτερινή περίοδο 7 ωρών, το προσωπικό σας μπορεί να εργάζεται 42 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ 11 μ.μ. και 6 π.μ.

Περίοδοι ανάπαυσης

Οι υπάλληλοί σας δεν μπορούν να εργάζονται για περισσότερες από 31 συνεχόμενες ημέρες.

Εάν από το πρόγραμμα εργασίας προκύπτει ότι οι εργαζόμενοί σας έχουν λιγότερες εργάσιμες ημέρες από ημέρες ανάπαυσης, πρέπει να διασφαλίζετε ότι τους παρέχετε τόσες συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης όσες και συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Για παράδειγμα, εάν το προσωπικό σας εργάζεται 10 συνεχόμενες ημέρες, οφείλετε να του δώσετε 10 συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης. Μπορείτε να δίνετε στο προσωπικό σας λιγότερες συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης, αμέσως μετά τη λήξη των συνεχόμενων ημερών εργασίας, εφόσον:

 • τηρείτε τον ανώτατο αριθμό των 31 συνεχόμενων εργάσιμων ημερών
 • τηρείτε τον ελάχιστο αριθμό συνεχόμενων ημερών ανάπαυσης που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα
 • η περίοδος παράτασης ή ανταλλαγής των ημερών εργασίας αντισταθμίζεται εντός του χρονικού διαστήματος αναφοράς.

εάν το προσωπικό σας έχει περισσότερες ημέρες εργασίας απ΄ό,τι ημέρες ανάπαυσης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα για τον ελάχιστο αριθμό συνεχόμενων ημερών ανάπαυσης:

Συνεχόμενες ημέρες εργασίας Ημέρες ανάπαυσης
Από 1 έως 10 0,2 ημέρες ανάπαυσης για κάθε συνεχόμενη ημέρα εργασίας
Από 11 έως 20 0,3 ημέρες ανάπαυσης για κάθε συνεχόμενη ημέρα εργασίας
Από 21 έως 31 0,4 ημέρες ανάπαυσης για κάθε συνεχόμενη ημέρα εργασίας

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, πρέπει να προσθέτετε τα ποσοστά ημερών ανάπαυσης και να διασφαλίζετε ότι αυτά χορηγούνται στο προσωπικό σας. Οι ημέρες ανάπαυσης μπορούν να χορηγούνται μόνον ως ολόκληρες ημέρες. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος εργάζεται 12 συνεχόμενες ημέρες, δικαιούται 3,6 ημέρες ανάπαυσης. Μπορούν να αναπαύονται για 3 πλήρεις ημέρες και να προσθέτουν 0,6 ημέρες στην επόμενη περίοδο ανάπαυσης.

Το προσωπικό σας πρέπει να αναπαύεται τουλάχιστον:

 • 10 ώρες ανά εικοσιτετράωρο, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 ώρες χωρίς διακοπή, και
 • 84 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ημερών

Εποχιακή εργασία

Εάν απασχολείτε εργαζομένους επί ενός επιβατηγού πλοίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 9 συνεχόμενους μήνες εντός περιόδου 12 μηνών) οφείλετε να τηρείτε τα ακόλουθα όρια για τις εργάσιμες ώρες:

 • 12 ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών
 • 72 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ημερών

Πρέπει να δίνετε στο προσωπικό σας 0,2 ημέρες ανάπαυσης ανά ημέρα εργασίας. Για κάθε χρονική περίοδο 31 ημερών, το προσωπικό σας πρέπει να αναπαύεται τουλάχιστον 2 ημέρες.

Καταγραφή στοιχείων

Ως εργοδότης οφείλετε να καταγράφετε καθημερινά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης κάθε εργαζομένου.

Οι καταγραφές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • όνομα του σκάφους
 • ονοματεπώνυμο του εργαζομένου·
 • ονοματεπώνυμο του αρμόδιου κυβερνήτη του πλοίου
 • ημερομηνία
 • ημέρα εργασίας ή ανάπαυσης
 • έναρξη και λήξη των ημερήσιων περιόδων εργασίας και ανάπαυσης

Πρέπει να φυλάσσετε αυτές τις καταγραφές στο πλοίο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς και να τις ελέγχετε τακτικά από κοινού με τα μέλη του προσωπικού. Πρέπει επίσης να παρέχετε στο προσωπικό σας αντίγραφο των επιβεβαιωμένων καταγραφών. Το αντίγραφο των καταγραφών αυτών θα πρέπει να διατηρείται για ένα τουλάχιστον έτος.

Ιατρικές εξετάσεις

Οφείλετε να παρέχετε σε όλους τους εργαζομένους σας δωρεάν ετήσια ιατρική εξέταση, η οποία καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο. Εάν ένας εργαζόμενος τη νύχτα πάσχει από προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, πρέπει να τον μεταθέσετε, όποτε είναι δυνατόν, σε ημερήσια εργασία.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: