L-aħħar verifika: 02/01/2023

Il-baħħara u l-persunal tal-passaġġi fuq l-ilma interni

Baħħara

Sigħat tax-xogħol u mistrieħ

Jekk tħaddem persunal abbord bastiment tal-baħar, is-sigħat tax-xogħol standard tagħhom huma ta' 8 sigħat kuljum, b'jum ta' mistrieħ kull ġimgħa u mistrieħ addizzjonali fil-vaganzi pubbliċi.

Skont ir-regoli nazzjonali, għandek tiggarantixxi li l-membri tal-ekwipaġġ iżommu mas-sigħat tax-xogħol massimi jew mal-ħin ta' mistrieħ minimu:

 • is-sigħat tax-xogħol massimi m'għandhomx jaqbżu 14-il siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa u 72 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem.
 • il-ħin ta' mistrieħ minimu ma għandux ikun inqas minn 10 sigħat fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa u 77 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem.

Tista' taqsam is-sigħat ta' mistrieħ f'massimu ta' żewġ partijiet. Jekk taqsam il-ħin tal-mistrieħ, wieħed miż-żewġ perjodi ta' mistrieħ għandu jkun ta' mill-inqas 6 sigħat u l-intervall bejn żewġ perjodi konsekuttivi ta' mistrieħ ma jistax jaqbeż 14-il siegħa.

Il-kaptan ta' bastiment għandu d-dritt li jitlob li membru tal-ekwipaġġ jaħdem sigħat addizzjonali jekk ikun meħtieġ, eż. għas-sigurtà immedjata tal-bastiment, tal-persuni abbord jew tal-merkanzija, jew biex jassisti lil vapuri jew persuni oħra fil-periklu fuq il-baħar.

Liv annwali bi ħlas

Għandek tiggarantixxi li l-impjegati tiegħek jirċievu minimu ta' 2.5 jiem kalendarji ta' liv annwali bi ħlas kull xahar u abbażi ta' pro-rata għal xhur mhux sħaħ. Ma tistax tissostitwixxi l-perjodu ta' liv annwali bi ħlas minimu b'allowance, ħlief meta l-impjieg jiġi tterminat.

Żamma ta' rekords

Bħala impjegatur, trid iżżomm rekord tas-sigħat ta' kuljum u tal-perjodi ta' mistrieħ meħuda mill-membri tal-ekwipaġġ. Għandek tipprovdi lil kull membru tal-persunal b'kopja tar-rekords tagħhom, approvati mill-kaptan tal-bastiment u mill-impjegat.

Eżamijiet mediċi

Qabel jibdew jaħdmu fuq bastiment, il-membri tal-ekwipaġġ tiegħek għandu jkollhom ċertifikat mediku validu li juri li huma medikament kapaċi jwettqu d-doveri tagħhom.

Sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' perjodu iqsar, iċ-ċertifikati mediċi tal-persunal tiegħek huma validi għal perjodu massimu ta' sentejn. Jekk il-membri tal-ekwipaġġ tiegħek għandhom inqas minn 18-il sena, il-perjodu massimu ta' validità huwa ta' sena. Innota li ċertifikazzjoni tal-vista tal-kuluri tista' tkun valida għal perjodu massimu ta' 6 snin.

F'każijiet urġenti, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti lil membru tal-ekwipaġġ biex jaħdem mingħajr ċertifikat mediku validu (jew meta jiskadi l-perjodu ta' validità tiegħu matul vjaġġ) sakemm jilħqu l-port tad-dħul li jmiss, fejn il-membru tal-ekwipaġġ ikun jista' jikseb ċertifikat mediku minn tabib kwalifikat. Tista' tagħmel dan jekk:

 • il-perjodu ta' dan il-permess ma jaqbiżx 3 xhur
 • il-membru tal-ekwipaġġ tiegħek ikollu ċertifikat mediku skadut reċentement

Jekk timpjega membri tal-ekwipaġġ biex jaħdmu fuq bastimenti li jagħmlu vjaġġi internazzjonali, kun ċert li ċ-ċertifikat mediku huwa pprovdut tal-inqas bl-Ingliż.

Il-membri tal-ekwipaġġ tiegħek għandu jkollhom eżaminijiet tas-saħħa regolari. Jekk gwardjan ibati minn problemi tas-saħħa marbuta max-xogħol ta' billejl, għandu jiġu ttrasferit, kull meta jkun possibbli, għal xogħol ta' binhar.

Limiti ta' età

Ma tistax tħaddem persunal taħt is-16-il sena fuq bastiment.

Jekk tħaddem persunal taħt it-18-il sena, huma ma jistgħux jaħdmu billejl. Trid tqis bħala perjodu ta' billejl tal-inqas 9 sigħat konsekuttivi ddefiniti mir-regoli nazzjonali li jinkludu l-ħin min-nofsillejl sal-5am, pereżempju mill-10pm sas-7am, jew mit-8pm sal-5am. L-impjegati tiegħek bejn 16 u 18-il sena jistgħu jaħdmu biss billejl jekk ikunu qed jieħdu sehem f'kors ta' taħriġ, meta l-awtorità kompetenti tkun għamlet eċċezzjoni.

Ma tistax timpjega membri tal-ekwipaġġ taħt it-18-il sena jekk l-impjieg, l-ingaġġ jew ix-xogħol tagħhom x'aktarx li jqiegħed fil-periklu s-saħħa jew is-sikurezza tagħhom. Biex tkun taf liema tip ta' xogħol huwa pprojbit, segwi l-indikazzjonijiet stabbiliti mir-regoli nazzjonali jew mill-awtorità kompetenti.

Ħaddiema tat-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni

Ħin tax-xogħol, liv annwali bi ħlas, xiftijiet ta' billejl

L-impjegati tiegħek (membri tal-ekwipaġġ jew persunal abbord) jistgħu jaħdmu 8 sigħat kuljum. Tista' titlob lill-impjegati tiegħek biex jaħdmu aktar fit-tul jekk jirrispettaw medja ta' 48 siegħa ta' xogħol fil-ġimgħa fi żmien 12-il xahar. Matul perjodu ta' 12-il xahar, l-impjegati tiegħek jistgħu jaħdmu għal massimu ta' 2 304 sigħat. Jekk timpjegahom għal inqas minn 12-il xahar, trid tikkalkula l-ħin tax-xogħol massimu permissibbli fuq bażi ta' pro-rata.

Il-ħaddiema tiegħek ma jistgħux jaħdmu iktar minn 14-il siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa u 84 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem. Jekk tqis perjodu ta' 4 xhur u jkun hemm aktar jiem ta' xogħol minn jiem ta' mistrieħ skont l-iskeda tax-xogħol, il-ħaddiema tiegħek għandhom jirrispettaw il-ħin tax-xogħol medju fil-ġimgħa ta' 72 siegħa.

Għandek tiżgura li l-persunal tiegħek jirċievi liv annwali bi ħlas ta' mill-inqas 4 ġimgħat jew proporzjon korrispondenti jekk timpjegahom għal inqas minn sena. Ma tistax tissostitwixxi l-perjodu minimu ta' liv annwali bi ħlas b'allowance, ħlief meta l-impjieg jiġi tterminat.

Abbażi ta' perjodu ta' billejl ta' 7 sigħat, il-persunal tiegħek jista' jaħdem massimu ta' 42 siegħa fil-ġimgħa billejl - bejn il-11pm u s-6 am.

Perjodi ta' mistrieħ

L-impjegati tiegħek ma jistgħux jaħdmu iktar minn 31 jum konsekuttivi.

Jekk l-iskeda tax-xogħol tindika li l-ħaddiema tiegħek ikollhom aktar jiem tax-xogħol minn jiem ta' mistrieħ, trid tiżgura li jingħataw l-istess ammont ta' jiem ta' mistrieħ konsekuttivi daqs l-ammont ta' jiem li ħadmu b'mod konsekuttiv. Pereżempju, jekk il-persunal tiegħek jaħdem 10 ijiem konsekuttivi, għandek tagħtihom 10 ijiem ta' mistrieħ konsekuttivi. Tista' tagħti lill-persunal tiegħek inqas jiem ta' mistrieħ konsekuttivi, li jibdew minnufih wara l-jiem tax-xogħol konsekuttivi, jekk tirrispetta l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 • tirrispetta n-numru massimu ta' 31 jum ta' xogħol konsekuttivi
 • tirrispetta n-numru minimu ta' jiem ta' mistrieħ konsekuttivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt
 • il-perjodu ta' jiem tax-xogħol estiż jew skambjat jiġi bbilanċjat fil-perjodu ta' referenza.

Jekk il-persunal tiegħek ikollu aktar jiem tax-xogħol milli jiem ta' mistrieħ skont l-iskeda tax-xogħol, għandek issegwi dawn l-indikazzjonijiet fit-tabella hawn taħt għan-numru minimu ta' jiem ta' mistrieħ konsekuttivi:

Jiem ta' xogħol konsekuttivi Jiem ta' mistrieħ
Minn 1 sa 10 0.2 jiem ta' mistrieħ għal kull jum tax-xogħol konsekuttiv
Minn 11 sa 20 0.3 jiem ta' mistrieħ għal kull jum tax-xogħol konsekuttiv
Minn 21 sa 31 0.4 jiem ta' mistrieħ għal kull jum tax-xogħol konsekuttiv

Kif indikat hawn fuq, għandek iżżid il-jiem ta' mistrieħ parzjali miksuba u tiżgura li dawn jiġu allokati lill-persunal tiegħek. Il-jiem ta' mistrieħ jistgħu jittieħdu biss bħala jiem sħaħ. Pereżempju, jekk impjegat jaħdem 12-il jum konsekuttivi, hu jkun intitolat għal 3.6 jiem ta' mistrieħ. Huma jkunu jistgħu jieħdu 3 ijiem sħaħ ta' mistrieħ u jżidu 0.6 jum ta' mistrieħ mal-perjodu ta' mistrieħ li jmiss.

Il-persunal tiegħek għandu jistrieħ tal-inqas:

 • 10 sigħat f'kull perjodu ta' 24 siegħa, li minnhom tal-inqas 6 sigħat ikunu kontinwi
 • 84 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem

Xogħol staġjonali

Jekk timpjega ħaddiema abbord bastiment tal-passiġġieri matul staġun (perjodu ta' mhux aktar minn 9 xhur konsekuttivi matul perjodu ta' 12-il xahar) għandek tirrispetta dawn il-limiti għas-sigħat tax-xogħol:

 • 12-il siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa
 • 72 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem

Għandek tagħti lill-persunal tiegħek 0.2 jiem ta' mistrieħ għal kull jum tax-xogħol. Matul kull perjodu ta' 31 jum, l-impjegati tiegħek għandhom jistrieħu għal tal-inqas jumejn.

Żamma ta' rekords

Bħala impjegatur, għandek iżżomm rekord tas-sigħat tax-xogħol u ta' mistrieħ ta' kull ħaddiem

Għandek tinkludu mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

 • isem il-bastiment
 • isem il-ħaddiem
 • isem il-kaptan kompetenti
 • id-data
 • jum tax-xogħol jew ta' serħan
 • il-ħin tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodi tax-xogħol u ta' mistrieħ ta' kuljum

Dawn ir- rekords għandhom jinżammu abbord tal-inqas sat-tmiem tal-perjodu ta' referenza u jridu jiġu ċċekkjati regolarment mal-membri tal-persunal. Għandek ukoll tipprovdi lill-persunal b'kopja tar-rekords approvati. Il-kopja ta' dawn ir-rekords għandha tinżamm għal ta' mill-inqas sena.

Eżamijiet mediċi

Tista' tipprovdi lill-ħaddiema tiegħek b' eżami mediku annwali bla ħlas, f'konformità mal-kunfidenzjalità medika. Jekk ħaddiem ta' billejl ibati minn problemi tas-saħħa marbuta max-xogħol bix-xift ta' billejl, għandu jiġu ttrasferit, kull meta jkun possibbli, għal xogħol ta' binhar.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: