Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Meri- ja sisävesialusten työntekijät

Merenkulkijat

Työtunnit ja lepoaika

Merialusten työntekijöiden tavanomainen työaika on 8 tuntia päivässä. Viikossa on oltava yksi lepopäivä, ja yleisistä vapaapäivistä annetaan lisää lepopäiviä.

Työnantajan on maakohtaisten sääntöjen mukaisesti järjestettävä miehistön jäsenten enimmäistyöaika ja vähimmäislepoaika seuraavasti:

 • enimmäistyöaika on 14 tuntia kunkin 24 tunnin jakson aikana ja 72 tuntia kunkin 7 vuorokauden aikana
 • vähimmäislepoaika on 10 tuntia kunkin 24 tunnin jakson aikana ja 77 tuntia kunkin 7 vuorokauden aikana.

Lepoaika voidaan jakaa enintään kahteen osaan. Toisen lepoajan on tällöin oltava vähintään 6 tuntia, eikä peräkkäisten lepoaikojen välinen aika saa olla yli 14 tuntia.

Aluksen päälliköllä on oikeus vaatia miehistön jäseniä tekemään tarvittaessa lisätyötunteja, jos aluksen, aluksella olevien ihmisten tai lastin välitön turvallisuus tai muiden merihädässä olevien alusten tai ihmisten auttaminen tätä edellyttää.

Palkallinen vuosiloma

Työntekijöiden on saatava vähintään 2,5 kalenteripäivää palkallista vuosilomaa työssäkäyntikuukautta kohden ja samassa suhteessa kutakin vajaata työssäkäyntikuukautta kohden. Vuosilomaa ei voida korvata sen sijasta annettavalla rahamäärällä, paitsi työsuhteen päättyessä.

Työ- ja lepoaikojen kirjaaminen

Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijöiden päivittäisistä työ- ja lepoajoista. Jokaiselle työntekijälle on toimitettava tästä kirjanpidosta kopio, jonka aluksen päällikkö ja työntekijä ovat vahvistaneet.

Terveystarkastukset

Ennen kuin työntekijä aloittaa työnsä aluksella, hänen on esitettävä voimassa oleva lääkärintodistus siitä, että hänen terveydentilansa ei ole esteenä laivatyön tekemiselle.

Työntekijän lääkärintodistuksen voimassaoloaika on enintään 2 vuotta, ellei tietyistä syistä edellytetä lyhyempää voimassaoloaikaa. Jos työntekijä on alle 18-vuotias, todistuksen voimassaoloaika on enintään yksi vuosi. Värinäköä koskeva todistus on voimassa enintään kuusi vuotta.

Pakottavissa tapauksissa viranomaiset voivat antaa työntekijälle luvan työskennellä ilman voimassa olevaa lääkärintodistusta (myös jos sen voimassaolo raukeaa matkan aikana) seuraavaan poikkeamissatamaan, jossa työntekijä voi hankkia pätevän lääkärin antaman lääkärintodistuksen. Edellytyksenä on, että

 • lupa on voimassa enintään 3 kuukautta
 • työntekijän lääkärintodistus on vanhentunut äskettäin.

Työntekijöillä, jotka työskentelevät vakituisesti kansainväliseen liikenteeseen käytettävillä aluksilla, on oltava ainakin englanninkielinen lääkärintodistus.

Kaikkien työntekijöiden on käytävä säännöllisesti terveystarkastuksissa. Jos vahdinpitäjä kärsii yötyöhön liittyvistä terveysongelmista, hänet on mahdollisuuksien mukaan siirrettävä päivätyöhön.

Ikärajat

Merialuksille ei saa ottaa työhön alle 16-vuotiaita henkilöitä.

Alle 18-vuotiaat työntekijät eivät saa työskennellä öisin. Yöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään 9 peräkkäisen tunnin jaksoa, johon sisältyy keskiyön ja klo 5:n välinen aika, esimerkiksi klo 22–7 tai klo 20-5. Jakson alku ja loppu määritellään kansallisissa säännöissä. Aluksen 16–18-vuotiaat työntekijät voivat työskennellä öisin vain osallistuessaan koulutukseen ja viranomaisten poikkeusluvalla.

Alle 18-vuotiaiden ottaminen työsuhteeseen tai muuhun toimeen tai työhön on kiellettyä, jos työ saattaa vaarantaa heidän terveytensä tai turvallisuutensa. Tällaiset työt määritetään kansallisissa laeissa tai määräyksissä taikka toimivaltaisen viranomaisen toimesta.

Sisävesiliikenteen työntekijät

Työaika, yövuorot, palkallinen vuosiloma

Sisävesialusten henkilökunta voi työskennellä 8 tuntia päivässä. Työnantaja voi pyytää, että työntekijät työskentelevät pidempään, kunhan työaika on keskimäärin 48 tuntia viikossa 12 kuukauden jakson aikana. Työntekijä voi työskennellä 12 kuukauden jakson aikana enintään 2 304 tuntia. Jos työsuhteen pituus on alle 12 kuukautta, sallittu enimmäistyöaika lasketaan suhteessa työsuhteen pituuteen.

Enimmäistyöaika on 14 tuntia kunkin 24 tunnin jakson aikana ja 84 tuntia kunkin 7 vuorokauden aikana. Jos 4 kuukauden ajanjaksolla työntekijällä on työvuoroluettelon mukaan enemmän työpäiviä kuin lepopäiviä, keskimääräinen viikoittainen työaika saa olla enintään 72 tuntia.

Työntekijällä on oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vuosilomaan tai alle vuoden mittaisten työskentelykausien osalta vastaavaan osaan siitä. Vuosilomaa ei voida korvata sen sijasta annettavalla rahamäärällä, paitsi työsuhteen päättyessä.

Työntekijä voi tehdä yötyötä (klo 23-6) enintään 42 tuntia viikossa.

Lepoajat

Peräkkäisiä työpäiviä saa olla enintään 31.

Jos työntekijällä on työvuoroluettelon mukaan enintään sama määrä työpäiviä kuin lepopäiviä, peräkkäisten työpäivien jälkeen on myönnettävä sama määrä peräkkäisiä lepopäiviä. Esimerkiksi jos työntekijä työskentelee 10 peräkkäisen päivän ajan, hänelle on annettava 10 peräkkäistä lepopäivää. Välittömästi peräkkäisten työpäivien jälkeen seuraavien peräkkäisten lepopäivien määrä voi olla pienempi edellyttäen, että

 • peräkkäisten työpäivien enimmäismäärä on 31
 • peräkkäisten lepopäivien määrä on seuraavan taulukon mukainen
 • pidennetty tai muutettu työjakso tasoitetaan viitejakson aikana.

Jos työntekijällä on työvuoroluettelon mukaan enemmän työpäiviä kuin lepopäiviä, peräkkäisten lepopäivien vähimmäismäärän suhteen on noudatettava seuraavassa taulukossa esitettyjä sääntöjä.

Peräkkäisiä työpäiviä Lepopäiviä
1–10 0,2 lepopäivää peräkkäistä työpäivää kohti
11–20 0,3 lepopäivää peräkkäistä työpäivää kohti
21–31 0,4 lepopäivää peräkkäistä työpäivää kohti

Työntekijälle on myönnettävä taulukossa esitettyjen osittaisten lepopäivien yhteenlaskettu määrä lepopäiviä. Lepopäivät on pidettävä kokonaisina päivinä. Esimerkiksi jos työntekijä työskentelee 12 päivää peräkkäin, hänellä on oikeus 3,6 lepopäivään. Hän voi pitää 3 lepopäivää ja lisätä 0,6 päivää seuraavaan lepojaksoonsa.

Työntekijän lepoajan on oltava vähintään

 • 10 tuntia 24 tunnin aikana, mistä vähintään 6 tuntia yhtäjaksoisesti
 • 84 tuntia 7 päivän aikana.

Kausityö

Jos matkustaja-aluksella työskentelee kausityöntekijöitä (enintään 9 peräkkäisen kuukauden ajan 12 kuukauden ajanjakson aikana), on noudatettava seuraavia työaikoja:

 • 12 tuntia 24 tunnin aikana
 • 72 tuntia 7 päivän aikana.

Työntekijöille on annettava 0,2 lepopäivää työpäivää kohti. Työntekijän on jokaisen 31 päivän jakson aikana levättävä vähintään 2 päivää.

Työ- ja lepoaikojen kirjaaminen

Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijöiden päivittäisistä työ- ja lepoajoista.

Kirjanpitoon on sisällytettävä vähintään seuraavat seikat:

 • aluksen nimi
 • työntekijän nimi
 • aluksesta vastuussa olevan päällikön nimi
 • päiväys
 • työ- ja lepopäivät
 • vuorokautisten työ- ja lepoaikojen alkaminen ja päättyminen.

Kirjanpitoa on säilytettävä aluksella vähintään viitejakson päättymiseen saakka ja se on tarkastettava säännöllisesti yhdessä työntekijän kanssa. Työntekijälle on myös toimitettava kopio vahvistetuista kirjanpidosta. Tiedot on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan.

Terveystarkastukset

Kaikilla työntekijöillä on oikeus maksuttomaan vuotuiseen terveystarkastukseen, joka on toteutettava terveystietojen salassapitovelvollisuutta noudattaen. Jos yötyöntekijä kärsii yötyöhön liittyvistä terveysongelmista, hänet on mahdollisuuksien mukaan siirrettävä päivätyöhön.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: