Tarkistettu viimeksi: 24/06/2022

Kuluttajasopimukset

EU-lainsäädännössä asetetaan tiettyjä avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevia vaatimuksia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisille sopimuksille.

Kuluttajamyyntiä koskevat sopimusehdot

Jäljempänä esitetyt tiedot koskevat vain myyntiä yksityisille kuluttajille. Ne eivät koske toisille yrityksille tapahtuvaa myyntiä.

EU-sääntöjä sovelletaan ennakolta muotoiltuihin vakiosopimuksiin ja kaikkiin sopimusehtoihin, joita ei ole yksilöllisesti erikseen neuvoteltu kuluttajan kanssa. Sekä sopimuksen pääkohde että hinta-laatusuhteeseen liittyvät seikat jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

Jos yrittäjä aikoo vedota siihen, että sopimus on neuvoteltu erikseen, yrittäjän on kyettävä todistamaan se.

Sopimusten on oltava kohtuullisia

Liiketoiminnassa käytettyjen vakiosopimusehtojen on oltava kohtuullisia ja oikeudenmukaisia, olivat ne sitten yleisten toimitusehtojen nimellä tai osa yksityiskohtaisempaa sopimusta.

EU-lainsäädännön mukaan vakiosopimusehdot eivät saa

Elinkeinonharjoittajan on toimittava vilpittömässä mielessä, otettava huomioon kuluttajien oikeutetut edut ja toimittava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole sitovia

Jos jotkin sopimuksen ehdot ovat kohtuuttomia, ne eivät sido kuluttajaa, eikä elinkeinonharjoittaja voi vedota niihin, vaikka kuluttaja olisikin allekirjoittanut sopimuksen.

Mikäli kohtuuton ehto ei ole olennainen osa sopimusta, sopimuksen muut osat ovat edelleen sitovia sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan kannalta. Kohtuuton ehto ei ole sitova.

Sopimusten on oltava selkeitä

Sopimusehdot on laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Kuluttajan on voitava myös ymmärtää ehtojen taloudelliset seuraukset.

Tärkeää

Epäselvät tapaukset on tulkittava kuluttajan kannalta suotuisimmalla tavalla.

Esimerkkejä mahdollisesti kohtuuttomista sopimusehdoista

EU-sääntöjen mukaan sopimusehtojen yleiset vaatimukset eivät saa olla hyvän tavan vastaisia ja osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava tasapainossa. Säännöissä on myös luettelo sopimusehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa sopimusehdot voivat EU-sääntöjen mukaan olla kohtuuttomina.

1. Elinkeinonharjoittajan oikeudellisen vastuun rajoittaminen, jos kuluttaja kuolee tai loukkaantuu

Ehdot, joilla elinkeinonharjoittajan vastuu suljetaan pois tai sitä rajoitetaan, jos kuluttaja kuolee tai loukkaantuu elinkeinonharjoittajan toimien seurauksena.

2. Korvaukset, jos elinkeinonharjoittaja ei toimita tuotetta tai palvelua

Ehdot, jotka epäasianmukaisella tavalla sulkevat pois tai rajoittavat kuluttajan oikeutta saada korvausta, jos elinkeinonharjoittaja ei huolehdi omista sopimusvelvoitteistaan.

3. Sopimuksen sitovuus pelkästään kuluttajan osalta

Ehdot, joiden perusteella sopimus on kuluttajan osalta sitova mutta elinkeinonharjoittaja voi halutessaan jättää tuotteen tai palvelun toimittamatta.

4. Yksipuolinen korvaus peruutuksesta

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi pitää ennakkomaksut, jos kuluttaja purkaa sopimuksen, mutta kuluttaja ei saa vastaavaa korvausta jos elinkeinonharjoittaja purkaa sopimuksen.

5. Suhteettomat korvaukset

Ehdot, joiden perusteella kuluttajalta vaaditaan suhteettoman suuria korvauksia, jos hän ei täytä sopimusvelvollisuuksiaan.

6. Yksipuolinen peruuttaminen

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi yksipuolisesti purkaa sopimuksen, mutta kuluttajalla ei ole samaa oikeutta.

7. Peruuttaminen lyhyellä varoitusajalla

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittajalla on oikeus purkaa määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus lyhyellä varoitusajalla (lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on ehdottoman perusteltua).

8. Määräaikaisten sopimusten voimassaolon pidentäminen automaattisesti

Ehdot, joiden mukaan kuluttajan on ilmoitettava aikomuksestaan purkaa sopimus, mutta määräaika on kohtuuttoman varhainen.

9. Kätketyt ehdot

Ehdot, jotka sitovat kuluttajaa, vaikka tämä ei ole voinut helposti perehtyä niihin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

10. Sopimusehtojen yksipuoliset muutokset

Ehdot, joiden avulla elinkeinonharjoittaja voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti ilman pätevää syytä.

11. Yksipuoliset muutokset tuotteeseen tai palveluun

Ehdot, joiden avulla elinkeinonharjoittaja voi tehdä muutoksia tuotteeseen tai palveluun yksipuolisesti ja ilman pätevää syytä.

12. Hinnan muutokset

Ehdot, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi luovutushetkellä määrätä tavaroiden tai tuotteiden lopullisen hinnan tai korottaa sitä alkuperäistä hintaa huomattavasti korkeammaksi ilman että kuluttaja voi peruuttaa sopimusta.

13. Sopimuksen yksipuolinen tulkinta

Ehdot, joiden mukaan vain elinkeinonharjoittajalla on oikeus tulkita sopimuksen ehtoja ja määrittää, ovatko toimitetut tavarat tai tuotteet niiden mukaisia.

14. Työntekijöiden antamien sitoumusten noudattamatta jättäminen

Ehdot, joiden perusteella elinkeinonharjoittaja voi yrittää välttää henkilöstönsä tekemien sitoumusten noudattamista tai vaatia poikkeavien ehtojen soveltamista tällaisiin sitoumuksiin.

15. Velvoitteiden yksipuolinen noudattaminen

Ehdot, joiden mukaan kuluttajan on täytettävä omat velvoitteensa, vaikkei elinkeinonharjoittaja täytä omiaan.

16. Sopimuksen siirtäminen toiselle elinkeinonharjoittajalle epäedullisemmin ehdoin

Ehdot, joiden mukaan sopimus voidaan siirtää ilman kuluttajan suostumusta ja jotka saattavat johtaa kuluttajan kannalta huonompaan tilanteeseen.

17. Oikeussuojakeinojen rajoittaminen

Ehdot, joilla rajoitetaan, miten ja missä kuluttaja voi nostaa kanteen, tai velvoitetaan hänet hankkimaan todisteita silloin, kun todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla.

Tietoa kansallisista säännöistä

EU-säännöissä vahvistetaan kohtuuttomia sopimusehtoja koskevat vähimmäisvaatimukset. Näitä vähimmäisvaatimuksia voidaan tiukentaa tai laajentaa kansallisella lainsäädännöllä.

Tarkempaa tietoa kansallisista säännöistä saa Yritys-Eurooppa-verkostosta en .

Consumer Law Ready -kurssit

Consumer Law Ready -ohjelma tarjoaa kuluttajansuojalainsäädäntöä käsitteleviä maksuttomia kursseja mikro- ja pk-yrityksille EU:ssa. Voit hakea kurssille omassa maassasi ja oppia lisää kuluttajansuojasta ja siihen liittyvistä oikeuksista.

Jos haluat mieluummin opiskella omaan tahtiisi, voit ja saada oppimateriaalin käyttöösi. Sähköisen kokeen suoritettuasi saat kurssitodistuksen.

Tutustu Consumer Law Ready -portaaliin en ja rekisteröidy.

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: