Nazadnje pregledano: 24/06/2022

Pogodbe s potrošniki

Predpisi EU uvajajo zahteve glede poštenosti in preglednosti potrošniških pogodb.

Za katere pogodbene pogoje se uporabljajo predpisi EU?

Spodaj navedene informacije zadevajo samo prodajo potrošnikom, ki kupujejo za osebno uporabo, ne zadevajo pa prodaje drugim podjetjem.

Zahteve EU veljajo za vse pogodbene pogoje, o katerih se prodajalec in potrošnik nista dogovorila posamično, denimo za splošne pogodbene pogoje, ki so pripravljeni vnaprej. Glavni predmet pogodbe ter razmerje med kakovostjo in ceno so izrecno izključeni.

V primeru nesoglasja glede tega, ali so bili pogodbeni pogoj dogovorjeni individualno, breme dokaza nosi prodajalec.

Pogodbeni pogoji morajo biti pošteni

Splošni pogodbeni pogoji, ki jih uporabljajo prodajalci, ne glede na to, ali se imenujejo „pogoji" ali so del pogodbe, morajo biti pošteni.

Po predpisih EU splošni pogodbeni pogoji ne smejo:

Prodajalec mora ravnati v dobri veri, upoštevati upravičene interese potrošnikov in potrošnike obravnavati pošteno in enakovredno.

Nepošteni pogodbeni pogoji niso zavezujoči

Če so posamezni pogodbeni pogoji nepošteni, niso zavezujoči za potrošnike in prodajalec se nanje ne more sklicevati, četudi potrošnik podpiše pogodbo.

Če nepošteni pogoj ni bistveni element pogodbe, je preostali del pogodbe (vendar ne nepošteni pogoj) veljaven za obe pogodbeni stranki (prodajalca in potrošnika).

Pogodbeni pogoji morajo biti pregledni

Pogodbeni pogoji morajo biti napisani v preprostem in razumljivem jeziku. Pogodbeni pogoji morajo biti ne samo v slovnično pravilnem jeziku, temveč mora potrošnik tudi razumeti njihove ekonomske posledice.

Opozorilo

Vse dvoumnosti se namreč razlagajo v potrošnikovo korist.

Primeri potencialno nepoštenih pogojev

Poleg splošnih zahtev glede „dobre vere" in „ravnotežja" predpisi EU vsebujejo seznam posameznih pogojev, ki jih je mogoče označiti za nepoštene.

Predstavljamo nekatere pogodbene pogoje, za katere bi lahko rekli, da niso v skladu s predpisi EU:

1. Odgovornost pri smrti ali poškodbi potrošnika

Pogoji izključujejo/omejujejo obveznost prodajalca, če potrošnik umre ali se poškoduje zaradi nepravilnega ravnanja/opustitve ravnanja prodajalca.

2. Nadomestilo, če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti

Pogoji neprimerno izključujejo/omejujejo pravice potrošnikov do nadomestila, če prodajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti.

3. Klavzula v korist prodajalca

Pogoji zavezujejo potrošnika, vendar prodajalcu omogočajo, da storitve ne opravi, če mu to ne ustreza.

4. Enostransko nadomestilo za odpoved

Pogoji prodajalcu omogočajo, da obdrži predplačilo, kadar potrošnik odpove pogodbo, ne omogočajo pa enakovrednega nadomestila za potrošnika, kadar pogodbo odpove prodajalec.

5. Prekomerno nadomestilo

Pogoji določajo, da mora potrošnik, ki ne izpolni pogodbene obveznosti, plačati nesorazmerno visoko nadomestilo.

6. Enostranska odpoved

Pogoji prodajalcu omogočajo enostransko odpoved pogodbe, potrošnik pa nima enake pravice.

7. Kratek odpovedni rok

Pogoji dovoljujejo prodajalcu, da brez razumnega odpovednega roka odpove pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, razen če za to obstajajo upravičeni razlogi.

8. Samodejno podaljšanje pogodbe za določen čas

V skladu s temi pogoji mora potrošnik obvestiti prodajalca, če ne namerava podaljšati pogodbe, vendar je rok za to nerazumno kratek.

9. Skriti pogoji

Pogoji potrošnika zavezujejo, čeprav mu niso bili jasno predstavljeni pred podpisom pogodbe.

10. Enostranske spremembe pogodbe

Pogoji prodajalcu omogočajo, da spremeni pogodbo enostransko in brez tehtnega razloga.

11. Enostranske spremembe izdelka ali storitve

Pogoji prodajalcu omogočajo, da enostransko in brez tehtnega razloga spremeni lastnosti izdelka ali storitve.

12. Nihanja cen

Prodajalec v skladu s pogoji določi končno ceno ob dobavi ali pa jo zviša, ne da bi potrošnik imel možnost odpovedi pogodbe, kadar je končna cena previsoka glede na dogovorjeno ceno ob sklenitvi pogodbe.

13. Enostranska razlaga pogodbe

V skladu s pogoji ima prodajalec izključno pravico razlage pogodbenih pogojev in pravico odločanja, ali je dobavljeno blago ali storitev v skladu z določbami pogodbe.

14. Nespoštovanje zagotovil, ki jih dajo zaposleni

Pogoji omogočajo, da se prodajalec poskuša izogniti obveznostim, ki jih je prevzelo njegovo osebje, ali pa za izpolnitev obveznosti veljajo še drugi pogoji.

15. Enostransko izpolnjevanje obveznosti

V skladu s pogoji mora kupec izpolniti svoje obveznosti, ne pa tudi prodajalec.

16. Prenos pogodbenih pravic na druge prodajalce in manj ugodni pogoji za potrošnika

Pogoji omogočajo prodajalcu, da brez soglasja potrošnika prenese pogodbene pravice in obveznosti drugam, zaradi česar je lahko potrošnik oškodovan.

17. Omejene pravice do sodne tožbe

Pogoji omejujejo pravico potrošnika, da sproži sodni postopek. Potrošnik mora zagotoviti dokaze, ki so dejansko odgovornost druge pogodbene stranke.

Nacionalni predpisi

Predpisi EU v zvezi z nepoštenimi pogodbenimi pogoji določajo minimalne standarde, ki jih je mogoče z nacionalnimi predpisi še izboljšati ali razširiti.

Več informacij v zvezi z veljavnimi predpisi je na voljo na evropski podjetniški mreži en .

Portal Consumer Law Ready

Consumer Law Ready je program EU, ki ponuja brezplačne tečaje potrošniškega prava za mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja. Na tečaj se lahko prijavite v svoji državi in tako zagotovite, da je vaše podjetje dobro seznanjeno s potrošniškim pravom.

Če se raje učite v lastnem tempu, se prijavite na portalu za dostop do izobraževalnega gradiva. Nato opravite e-test in svoje znanje potrdite s certifikatom.

Na portalu Consumer Law Ready en preberite, kako se prijaviti.

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: