Nazadnje pregledano: 20/10/2022

Prodaja izdelkov v EU

Podjetja, ki trgujejo v Evropi, lahko koristijo prednosti enotnega trga EU in tudi nekaterih trgovinskih dogovorov z drugimi evropskimi državami. To pomeni, da se lahko večina blaga prosto giblje znotraj tega ozemlja brez dodatnih stroškov ali količinskih omejitev, kar poznamo kot prosti pretok blaga. Vendar pa za nekatere vrste blaga, denimo trošarinsko blago in kemikalije, veljajo dodatna pravila. Glede na to, kaj in komu prodajate in kam se blago prevaža, veljajo tudi različne obveznosti v zvezi z DDV.

Opozorilo

Carinske obveznosti je treba izpolniti, kadar se blago uvaža ali izvaža en med državo EU in državo zunaj EU (vključno z državami, ki koristijo prednosti prostega pretoka blaga, v tem primeru: Evropski gospodarski prostor, Švica, Turčija, Andora in San Marino).

Pravila in predpisi, ki urejajo izdelke v EU

Preden blago vstopi na trg EU, mora podjetje zagotoviti, da njegovi izdelki izpolnjujejo zahteve EU, namenjene zaščiti zdravja ljudi in živali, varstvu okolja in pravic potrošnikov. To so lahko pravila in specifikacije, ki so harmonizirana znotraj EU, ali pravila in specifikacije posamezne države EU, ki pa jih EU priznava – gre torej za vzajemno priznavanje. Več o tem v poglavju o pravilih in specifikacijah za proizvode.

Enake pravice potrošnikov

Čeprav lahko trgovec prosto določi svoje splošne prodajne pogoje, vključno z omejitvami glede dostave, morajo imeti vse stranke s sedežem v EU enak dostop do blaga kot lokalne stranke.

Če trgovec ponudi posebno ceno, promocijo ali prodajne pogoje, morajo ti biti dostopni vsem strankam, ne glede na državo EU, v kateri se nahajajo, njihovo državljanstvo, prebivališče ali kraj poslovanja.

Pravila se uporabljajo za spletne in nespletne transakcije pod pogojem, da so namenjene končnemu uporabniku (posamezniku ali podjetju, ki svojega nakupa ne namerava nadalje prodati, preoblikovati, predelati, oddati ali dati v podizvajanje).

Dostop do spletnih vmesnikov

Stranke morajo imeti dostop do katerekoli različice vašega spletišča. Če na primer vpišejo španski naslov URL vašega spletišča in se želijo povezati iz Italije, ne smejo biti samodejno preusmerjene na italijansko različico vašega spletišča. Pred preusmeritvijo morajo dati privolitev, ki pa jo lahko v vsakem trenutku prekličejo.

Prodaja proizvodov brez dostave

Če trgovec omogoča storitev, da lahko stranke same pridejo po blago, mora strankam s sedežem v državah EU, v katerih ne dostavlja blaga, omogočiti, da blago naročijo na njegovem spletišču in same organizirajo dostavo ali pridejo ponj.

Poročanje o gibanju blaga

Podjetje, ki pri izvozu in/ali uvozu znotraj EU preseže določeno mejno vrednost, mora sporočiti statistične podatke o svojih blagovnih tokovih.

Prag za poročanje vsako leto določi vsaka država EU posebej (običajno v zadnjem četrtletju) in velja za celotno naslednje koledarsko leto. Pragov je več in se določijo posebej za izvoz (odpremo) in uvoz (prejem) blaga.

Pragovi za oprostitev poročanja

INTRASTAT: pragovi za oprostitev (po državah) 2021 – Prejem – Evro 2021 – Prejem – Nacionalna valuta 2021 – Odprema – Evro 2021 – Odprema – Nacionalna valuta
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Zahteve glede poročanja

Vsaka država EU določi prag za poročanje za posamezno koledarsko leto.

Primer: „Vaša" država EU določi prag 100 000 evrov za uvoz za leto 2019. Če je podjetje leta 2018 uvozilo za več kot 100 000 evrov blaga, mora poročati od januarja 2019 naprej.

Primer: „Vaša" država EU določi prag 100 000 evrov za uvoz za leto 2018. Skupni uvoz podjetja je od januarja do junija 2018 znašal 90 000 evrov. Julija je podjetje uvozilo še za dodatnih 15 000 evrov blaga. Ker je podjetje julija 2018 preseglo prag, mora poročati od tega meseca dalje. Prvo poročilo v sistemu Intrastat bo potemtakem vključevalo podatke za julij (uvoz v višini 15 000 evrov).

Mogoče boste morali poročati o gibanju blaga iz ene države EU v drugo, kjer podjetje nima sedeža.

Praktični primer

Poročanje o gibanju blaga

Avstrijsko podjetje z oblačili je v koledarskem letu prek portugalskega pristanišča Leixões odpremilo blago v vrednosti 400 000 evrov iz ZDA v Avstrijo.

Vrednost blaga, poslanega iz Portugalske v Avstrijo, je presegla prag za poročanje za pošiljke iz Portugalske (250 000 evrov), zato je moralo avstrijsko podjetje pripraviti poročilo za portugalske organe. O blagu, ki je v tem koledarskem letu prispelo v Avstrijo, ni bilo treba poročati, ker je avstrijski prag za poročanje o prejemu blaga 750 000 evrov, torej nad vrednostjo poslanega blaga.

Tudi če ima podjetje sedež v Avstriji, se v tem primeru poroča samo na Portugalskem.

Obveznost poročanja

Poročanje je obvezno za podjetja in zasebnike, prijavljene v sistemu DDV, ki odpremljajo ali prejemajo blago, kadar odpremljeno ali prejeto blago preseže določeni letni prag.

V imenu podjetja lahko poroča specializirano podjetje.

Kdaj je treba poročati

Katere blagovne tokove je treba sporočiti

Fizične premike blaga iz države članice odpreme v državo članico prejema (in obratno).

Če ima podjetje dovoljenje za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja ter za premike nepredelanega in predelanega blaga med državami EU, mora te premike tudi sporočiti.

Opomba: Če podjetje ponuja samo čezmejne storitve, ki ne vključujejo čezmejnih premikov blaga, poročanje v okviru sistema Intrastat ni potrebno.

Katere podatke je treba sporočiti

Mesečno poročilo Intrastat mora vsebovati naslednje podatke:

Če se vrednost nanaša na predelovalne dejavnosti, mora podjetje pridobiti vrednost predelanega blaga ter na podlagi tega izračunati vrednost nepredelanega blaga, kateri se doda kakršna koli vrednost, ki nastane med predelavo (denimo stroški za material, plače).

Primer: podjetje ima sklenjeno pogodbo za obdelavo kovinskih cevi, ki jih uvaža iz druge države članice. Pri uvozu je treba sporočiti vrednost neobdelanih cevi; pri izvozu je treba sporočiti vrednost obdelanih cevi – v tem primeru vrednost neobdelanih cevi skupaj z vsemi morebitnimi dodatnimi stroški: stroški storitev in materiala).

Včasih je treba zagotoviti dodatne informacije, denimo pogoje za dostavo proizvodov, ki so navedeni v pogodbi (npr. EXW, CIF, FOB) ali vrsto prevoza (npr. morski, cestni ali železniški).

Nacionalni organi z orodji pomagajo podjetjem izpolnjevati njihove obveznosti poročanja Intrastat. Informacije o tem, kako so različne države uporabile sistem Intrastat, na spodnjih spletnih straneh:

Izberite državo

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Reševanje sporov z dobavitelji in strankami iz druge države EU v zvezi s terjatvami v vrednosti do 2 000 evrov.

Kontaktna točka za proizvode

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: