Pēdējā pārbaude: 20/10/2022

Produktu pārdošana ES

Ja esat uzņēmums, kas nodarbojas ar tirdzniecību Eiropas Savienībā, varat izmantot ES vienotā tirgus priekšrocības, kā arī vairākas vienošanās par tirdzniecību ar citām Eiropas valstīm. Proti, drīkstat preces brīvi pārvadāt šajā teritorijā bez papildu izmaksām un daudzuma ierobežojumiem. To sauc par brīvu preču apriti. Tomēr uz dažām precēm, tādām kā akcīzes preces un ķīmiskie produkti, attiecas papildu noteikumi. Atkarībā no tā, ko jūs pārdodat, kam pārdodat un uz kurieni preces tiek transportētas, jums ir arī dažādi pienākumi attiecībā uz PVN.

Uzmanību

Muitas formalitātes ir jākārto, ja preces tiek importētas vai eksportētas en starp ES un kādu ārpussavienības valsti (tostarp valstīm, kuras izmanto brīvas preču aprites priekšrocības, proti: EEZ, Šveici, Turciju, Andoru un Sanmarīno).

ES noteikumi, kas piemērojami produktiem

Pirms preču laišanas ES tirgū jums ir jānodrošina, ka tās atbilst ES prasībām attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību, kā arī vides un patērētāju tiesību aizsardzību. Tie var būt noteikumi un specifikācijas, kas ir saskaņotas visā ES vai ko pārvalda katra ES valsts atsevišķi, taču atzīst ES (to sauc par prasību savstarpēju atzīšanu). Vairāk par to varat uzzināt sadaļā par produktus regulējošajiem noteikumiem un tehniskajām specifikācijām.

Visā ES pret klientiem jāizturas vienādi

Jūs varat brīvi noteikt vispārīgos pārdošanas noteikumus (tostarp arī piegādes noteikumus), tomēr visiem jūsu klientiem, kas atrodas ES, jābūt tādām pašām iespējām izmantot pakalpojumus, kādas ir pieejamas jūsu vietējiem klientiem.

Ja piedāvājat īpašu (noieta veicināšanas) cenu vai pārdošanas nosacījumus, visiem jūsu klientiem neatkarīgi no ES valsts, kurā viņi atrodas, no pilsonības, dzīves vietas vai uzņēmuma reģistrācijas vietas, ir jāspēj tos izmantot.

Noteikumi attiecas uz tiešsaistes un bezsaistes darījumiem, ja vien preces vai pakalpojumi tiek pārdoti galalietotājam (fiziskai vai juridiskai personai, kam nav nolūka savu pirkumu pārdot tālāk, pārveidot, apstrādāt, izīrēt vai nodot lietošanā ar apakšlīgumu).

Piekļuve saskarnēm tiešsaistē

Jūsu klientiem jābūt iespējai piekļūt visām jūsu tīmekļa vietnes versijām; piemēram, ja viņi no Itālijas vēlas atvērt lapu ar Spānijas URL adresi, viņus nedrīkst automātiski novirzīt uz Itālijas lapu. Viņiem vispirms jāsniedz sava piekrišana, un tikai tad jūs varat viņus pārvirzīt, turklāt viņi savu piekrišanu drīkst atsaukt jebkurā laikā.

Produktu pārdošana bez piegādes

Ja piedāvājat iespēju klientiem pašiem saņemt preci, jums ir jānodrošina, ka klientiem no ES valstīm, kur nenodrošināt piegādi, ir tiesības pasūtīt preces no jūsu tīmekļa vietnes, kā arī rīkoties, lai noorganizētu šo preču piegādi vai saņemšanu.

Ziņošana par preču pārvadāšanu

Ja preces importējat Eiropas Savienībā vai eksportējat no tās, pārsniedzot noteiktu vērtību, jums būs jāiesniedz statistikas pārskats par savu ES iekšējo tirdzniecības plūsmu.

Robežvērtības, kuras pārsniedzot šis pārskats ir obligāts, reizi gadā (parasti pēdējā ceturksnī) nosaka katra ES valsts, un tās ir spēkā visu nākamo kalendāro gadu. Eksportam (nosūtītās preces) un importam (saņemtās preces) ir atsevišķas robežvērtības, un tās var atšķirties.

Atbrīvojuma robežvērtības

INTRASTAT: atbrīvojuma robežvērtības (pa valstīm) 2021 - saņemtās preces - eiro 2021 - saņemtās preces - valsts valūta 2021 - nosūtītās preces - eiro 2021 - nosūtītās preces - valsts valūta
Atbrīvojuma robežvērtības: 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Kad jums ir pienākums iesniegt pārskatu?

Jūsu ES dalībvalsts nosaka robežvērtību, kas piemērojama attiecīgajā kalendārajā gadā.

Piemērs: jūsu ES dalībvalsts ir noteikusi 2019. gada importa robežvērtību 100 000 eiro apmērā. Ja 2018. gadā jūs importējāt preces vairāk nekā 100 000 eiro vērtībā, jums ir jāiesniedz pārskats, sākot no 2019. gada janvāra.

Piemērs: jūsu ES dalībvalsts ir noteikusi 2018. gada importa robežvērtību 100 000 eiro apmērā. No 2018. gada janvāra līdz jūnijam jūsu kopējais imports sasniedza 90 000 eiro. Jūlijā ievedāt preces vēl par 15 000 eiro. Tā kā esat pārsniedzis robežvērtību 2018. gada jūlijā, jums jādeklarē savi ievedumi, sākot no šī mēneša. Tādā gadījumā jūsu pirmā "Intrastat" deklarācija attieksies uz jūlija importu 15 000 eiro vērtībā.

Jums, iespējams, ir jāziņo par preču transportu no ES valstīm, kur jūsu uzņēmums nav reģistrēts, vai uz šādām valstīm.

Piemērs

Ziņošana par preču pārvadājumiem

Austrijā reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojas ar apģērbu tirdzniecību, kalendārā gada laikā ir caur Leišoišas ostu (Portugālē) no ASV uz Austriju nogādājis preces 400 000 eiro vērtībā.

No Portugāles uz Austriju pārsūtīto preču vērtība ir lielāka par Portugālē noteikto robežvērtību nosūtītām precēm (250 000 eiro), tāpēc Austrijas uzņēmumam bija jāiesniedz Portugāles iestādēm pārskats. Nebija vajadzības iesniegt pārskatu par precēm, kas šajā kalendārajā gadā tika ievestas Austrijā, jo Austrijā noteiktā robežvērtība ievestām precēm ir 750 000 eiro, tātad lielāka par nosūtīto preču vērtību.

Tātad, lai arī uzņēmums ir reģistrēts Austrijā, šajā gadījumā pārskats tika iesniegts tikai Portugālē.

Kam ir pienākums iesniegt pārskatu?

Uzņēmumiem un fiziskām personām, kas reģistrētas kā PVN maksātāji un kas nosūta vai saņem preces, kolīdz nosūtītās un/vai saņemtās preces pārsniedz noteikto gada robežvērtību.

Varat specializētam uzņēmumam uzticēt iesniegt pārskatu jūsu vārdā.

Kad ir jāiesniedz šis pārskats?

Par kurām tirdzniecības plūsmām ir jāziņo?

Par fizisku preču pārvietošanu no nosūtīšanas dalībvalsts uz saņemšanas dalībvalsti (un otrādi).

Ja jums ir atļauja muitas procedūrai " ievešana pārstrādei" un neapstrādātās/pārstrādātās preces pārvieto starp ES valstīm, jums ir pienākums iesniegt pārskatu par šo pārvietošanu.

Piezīme: ja piedāvājat tikai pārrobežu pakalpojumus, kas neietver preču pārvietošanu pāri robežām, jums nav jāsniedz ziņojumi sistēmai Intrastat.

Kādi dati jāsniedz?

Jūsu ikmēneša Intrastat pārskatos jāiekļauj šādi dati:

(Ja vērtība attiecas uz apstrādes darbībām, jums jāiegūst apstrādātu preču vērtība un tad jāaprēķina neapstrādātu preču vērtība, kurai tiek pieskaitīta vērtība, kas pievienota apstrādes procesā, piemēram, par materiāliem un algām.)

Piemērs: jums ir noslēgts līgums par metāla cauruļu pārklāšanu, bet tās ir atsūtītas no citas dalībvalsts. Jūsu importa pārskatā norādāmā vērtība tad būs neapstrādāto cauruļu vērtība (pirms to saņemšanas pārklāšanai); attiecībā uz eksportu jums būs jāpaziņo apstrādātu, pārklātu cauruļu vērtība (šī vērtība ietver neapstrādāto cauruļu vērtību pirms to saņemšanas pārklāšanai, kurai pieskaitītas papildu izmaksas: maksa par pakalpojumu un materiāliem);

No jums var prasīt arī papildu informāciju, piemēram, piegādes noteikumus saskaņā ar jūsu līgumisko vienošanos (kā EXW, CIF, FOB) vai transporta veidu (jūras, auto, dzelzceļa transports).

Valstu iestādes piedāvā rīkus, lai palīdzētu uzņēmumiem izpildīt savus pienākumus attiecībā uz Intrastat deklarācijām. Tīmekļa vietnes tepat zemāk skaidro, kā dažādas valstis piemēro Intrastat sistēmu.

Izvēlieties valsti

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: