Pēdējā pārbaude: 10/05/2019

Preču pārdošana ES

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Uzņēmumi, kas īsteno darbības Eiropas Savienībā, var izmantot ES vietotā tirgus priekšrocības, kā arī noteiktus tirdzniecības nolīgumus ar citām Eiropas valstīm. Šo uzņēmumu preces var brīvi pārvietot šajā teritorijā bez papildu izmaksām un daudzuma ierobežojumiem. To sauc par brīvu preču apriti.

Ir jākārto muitas formalitātes, ja preces tiek importētas vai eksportētasen starp ES un kādu ārpussavienības valsti (arī tām, kuras izmanto brīvas preču aprites priekšrocības, šajā gadījumā: EEZ, Šveici, Turciju, Andoru un Sanmarīno).

ES noteikumi precēm

Pirms preču laišanas ES tirgū jums ir jānodrošina, ka tās atbilst ES prasībām attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību, kā arī vides un patērētāju tiesību aizsardzību. Tie var būt noteikumi un specifikācijas, kas ir saskaņotas visā ES vai ko pārvalda katra ES valsts atsevišķi, taču atzīst ES (to sauc par prasību savstarpēju atzīšanu). Vairāk par to varat uzzināt sadaļā par precēm izvirzītajiem noteikumiem un specifikācijām.

Visā ES pret klientiem jāizturas vienādi

Jūs varat brīvi noteikt savus vispārīgos pārdošanas noteikumus, tostarp piegādes ierobežojumus, bet visiem klientiem, kas atrodas ES, ir jāspēj piekļūt precēm tāpat kā vietējiem klientiem.

Ja piedāvājat īpašu (noieta veicināšanas) cenu vai pārdošanas nosacījumus, visiem jūsu klientiem neatkarīgi no ES valsts, kurā viņi atrodas, no pilsonības, dzīves vietas vai uzņēmuma reģistrācijas vietas, ir jāspēj tos izmantot.

Šie noteikumi attiecas uz darbībām tiešsaistē un bezsaistē, ja vien pārdošana ir domāta gala lietotājam (privātpersonai vai uzņēmumam, kam nav nodoma atkārtoti pārdot, pārstrādāt, apstrādāt, izīrēt savus pirkumus).

Piekļuve saskarnēm tiešsaistē

Jūsu klientiem ir jāspēj piekļūt visām jūsu tīmekļa vietnes versijām. Piem., ja viņi ieraksta jūsu tīmekļa vietnes Spānijas adresi un ienāk tajā no Itālijas, tad viņi nedrīkst tikt automātiski novirzīti uz vietnes itāļu versiju. Viņiem jādod piekrišana, pirms viņus var novirzīt uz vietnes citu versiju, un viņiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Produktu pārdošana bez piegādes

Ja piedāvājat saņemšanas pakalpojumu, jums ir jānodrošina, ka klientiem no ES valstīm, kur nenodrošināt piegādi, ir tiesības pasūtīt produktus no jūsu tīmekļa vietnes, kā arī rīkoties, lai noorganizētu šo produktu piegādi vai saņemšanu.

Ziņošana par preču pārvietošanu

Ja preces importējat Eiropas Savienībā vai eksportējat no tās, pārsniedzot noteiktu vērtību, jums būs jāiesniedz statistikas pārskats par savu ES iekšējo tirdzniecības plūsmu.

Robežvērtības, kuras pārsniedzot šis pārskats ir obligāts, reizi gadā (parasti pēdējā ceturksnī) nosaka katra ES valsts, un tās ir spēkā visu nākamo kalendāro gadu. Eksportam (nosūtītās preces) un importam (saņemtās preces) ir atsevišķas robežvērtības, un tās var atšķirties.

Atbrīvojuma robežvērtības

INTRASTAT: atbrīvojuma robežvērtības (pa valstīm) 2019 - saņemtās preces - eiro 2019 - saņemtās preces - valsts valūta 2019 - nosūtītās preces - eiro 2019 - nosūtītās preces - valsts valūta
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Kad jums rodas pienākums iesniegt pārskatu?

"Jūsu" ES dalībvalsts nosaka robežvērtību, kas piemērojama attiecīgajā kalendārajā gadā.

Piemērs: "jūsu" ES dalībvalsts ir noteikusi 2016. gada importa robežvērtību 100 000 eiro apmērā. Ja 2015. gadā jūs importējāt preces vairāk nekā 100 000 eiro vērtībā, jums ir jāiesniedz pārskats, sākot no 2016. gada janvāra.

Piemērs: "jūsu" ES dalībvalsts ir noteikusi 2015. gada importa robežvērtību 100 000 eiro apmērā. No 2015. gada janvāra līdz jūnijam jūsu kopējais imports sasniedza 90 000 eiro. Jūlijā ievedāt preces vēl par 15 000 eiro. Tā kā esat pārsniedzis robežvērtību 2015. gada jūlijā, pārskatus jāsāk iesniegt no šī mēneša. Tādā gadījumā jūsu pirmā "Intrastat" deklarācija attieksies uz jūlija importu 15 000 eiro vērtībā.

Jums, iespējams, ir jāziņo par preču kustību no ES valstīm, kur jūsu uzņēmums nav reģistrēts, vai uz šādām valstīm.

Piemērs

Austrijā (AT) reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojas ar apģērbu tirdzniecību, iepērk preces no ASV un veic muitošanu Nīderlandē (NL) (tas drīkst tā rīkoties, iegūstot Nīderlandes PVN maksātāja identifikācijas numuru, un tam nav jāreģistrējas kā uzņēmumam NL).

Pēc preču muitošanas Austrijas uzņēmums preces pārvieto no NL uz AT, – tas tiek klasificēts kā pārvietošana ES iekšienē (NL). Ja atskaites periodā Austrijas uzņēmums no NL veic piegādes, kas pārsniedz ziņošanas robežvērtību (1 200 000 eiro), uzņēmumam ir jāiesniedz ziņojums par tirdzniecības plūsmu NL.

Tomēr, tā kā robežvērtības dažādās ES valstīs atšķiras, AT uzņēmumam, iespējams, nav pienākuma ziņot par ievešanu AT (šajā gadījumā EUR 750 000), kur uzņēmums ir reģistrēts.

Kam ir pienākums iesniegt pārskatu?

Uzņēmumiem un fiziskām personām, kas reģistrētas kā PVN maksātāji un kas nosūta vai saņem preces, kolīdz nosūtītās un/vai saņemtās preces pārsniedz noteikto gada robežvērtību.

Varat specializētam uzņēmumam uzticēt iesniegt pārskatu jūsu vārdā.

Kad ir jāiesniedz šis pārskats?

Par kurām tirdzniecības plūsmām ir jāziņo?

Par fizisku preču pārvietošanu no nosūtīšanas dalībvalsts uz saņemšanas dalībvalsti (un otrādi).

Ja jums ir atļauja muitas procedūrai " ievešana pārstrādeifrdeen" un neapstrādātās/pārstrādātās preces pārvieto starp ES valstīm, jums ir pienākums iesniegt pārskatu par šo pārvietošanu.

Piezīme: ja piedāvājat tikai pārrobežu pakalpojumus, kas neietver preču pārvietošanu pāri robežām, jums nav jāsniedz ziņojumi "Intrastat" sistēmai.

Kādi dati jāsniedz?

Jūsu ikmēneša "Intrastat" pārskatos jāiekļauj šādi dati:

(Ja vērtība attiecas uz apstrādes darbībām, jums jāiegūst apstrādātu preču vērtība un tad jāaprēķina neapstrādātu preču vērtība, kurai tiek pieskaitīta vērtība, kas pievienota apstrādes procesā, piemēram, par materiāliem un algām.)

Piemērs: jums ir noslēgts līgums par metāla cauruļu pārklāšanu, bet tās ir atsūtītas no citas dalībvalsts. Jūsu importa pārskatā norādāmā vērtība tad būs neapstrādāto cauruļu vērtība (pirms to saņemšanas pārklāšanai); attiecībā uz eksportu jums būs jāpaziņo apstrādātu, pārklātu cauruļu vērtība (šī vērtība ietver neapstrādāto cauruļu vērtību pirms to saņemšanas pārklāšanai, kurai pieskaitītas papildu izmaksas: maksa par pakalpojumu un materiāliem);

No jums var prasīt arī papildu informāciju, piemēram, piegādes noteikumus saskaņā ar jūsu līgumisko vienošanos (kā EXW, CIF, FOB) vai transporta veidu (jūras, auto, dzelzceļa transports).

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: