Pēdējā pārbaude: 22/08/2022

Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) izveide

Jums ir uzņēmums un jūs vēlaties izvērst uzņēmējdarbību citā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis)? Eiropas uzņēmējsabiedrība, iespējams, jums ir labs risinājums. Eiropas uzņēmējsabiedrība (vai Societas Europea latīņu valodā) ir akciju sabiedrība, kas jums ļauj veikt uzņēmējdarbību vairākās Eiropas valstīs, izmantojot vienotu noteikumu kopumu.

Eiropas uzņēmējsabiedrībai ir vairākas priekšrocības.

Eiropas uzņēmējsabiedrības izveides nosacījumi

Lai izveidotu Eiropas uzņēmējsabiedrību, jums jāievēro visas turpmāk norādītās prasības:

  1. jūsu juridiskajai adresei un galvenajam birojam jābūt vienā un tajā pašā ES valstī.
  2. Jūsu sabiedrībai ir jābūt pārstāvētai citās ES valstīs (meitasuzņēmumi vai filiāles); pretējā gadījumā visām attiecīgajām sabiedrībām jādarbojas saskaņā ar vismaz divu dažādu ES valstu tiesību aktiem.
  3. Minimālajam parakstītajam kapitālam (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) jābūt 120 000 eiro.
  4. Jums ir jāgādā, lai ar darbinieku pārstāvjiem būtu panākta vienošanās par viņu iesaistīšanu sabiedrības struktūrās un par to, kā ar viņiem apspriedīsies un kā viņus informēs.

Uzmanību

Prasības dažādās valstīs var būt atšķirīgas. Dažās valstīs var būt augstākas kapitāla prasības, savukārt citas var prasīt, lai galvenais birojs atrastos juridiskajā adresē. Pārbaudiet, vai jūsu valsts ir noteikusi papildu prasības.

Kā izveidot Eiropas uzņēmējsabiedrību

Ir četri veidi, kā izveidot Eiropas uzņēmējsabiedrību. Izvēlieties savai situācijai atbilstošāko:

Kas Prasības
Apvienošanās (lai izveidotu Eiropas uzņēmējsabiedrību) Akciju sabiedrības Vismaz divas sabiedrības dažādās ES valstīs
Eiropas pārvaldītājsabiedrības izveide Akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vismaz divas sabiedrības dažādās ES valstīs

VAI

Iesaistītajām sabiedrībām vismaz 2 gadus ir piederējis meitasuzņēmums vai filiāle citā ES valstī
Eiropas meitasuzņēmuma izveide Uzņēmumi, sabiedrības vai citas juridiskās personas

Vismaz divas juridiskās personas (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) no dažādām ES valstīm

VAI

Iesaistītajām juridiskajām personām vismaz 2 gadus bijusi filiāle vai meitasuzņēmums citā ES valstī

Pārveide Akciju sabiedrība Sabiedrība, kurai citā ES valstī vismaz 2 gadus piederējusi filiāle vai meitasuzņēmums

Uzmanību

Atkarībā no tā, kā jūs veidojat Eiropas uzņēmējsabiedrību (sk. tabulu iepriekš), ir jāiesniedz dažādi dokumenti. Pārbaudiet attiecīgajās valsts iestādēs, kādi dokumenti ir nepieciešami.

Valsts iestādei jāinformē Publikāciju birojs par to, ka esat pieprasījis reģistrāciju, mēneša laikā pēc prasīto dokumentu publicēšanas. Valsts iestādei ir jāpaziņo:

Šī informācija tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Uzmanību

Kad būsiet reģistrējis savu Eiropas uzņēmējsabiedrību, pievienojiet saīsinājumu "SE" pirms vai pēc uzņēmējsabiedrības nosaukuma.

Juridiskās adreses pārcelšana uz citu ES valsti

Savas Eiropas uzņēmējsabiedrības juridisko adresi varat pārcelt uz citu ES valsti — to nelikvidējot — ja vien uz to neattiecas tādi tiesiskie procesi kā likvidācija vai maksātnespēja. Jums publiski jāpaziņo par nodomu pārcelt juridisko adresi 2 mēnešus pirms tam, un jūsu akcionāriem ir jāapstiprina lēmums par pārcelšanu. Kompetentajām iestādēm, pirms tās sniedz savu piekrišanu, ir jāpārliecinās, vai ir izpildītas visas formalitātes, tostarp lai aizsargātu kreditoru un citu tiesību turētāju intereses.

Uzmanību

Dažās ES valstīs attiecīgās valsts iestādes, pamatojoties uz vispārības interesēm, var iebilst pret pārcelšanu iepriekšējas paziņošanas 2 mēnešu periodā. Šīs valstis ir Beļģija, Bulgārija, Dānija, Francija, Grieķija, Kipra, Latvija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Spānija un Zviedrija.

Grāmatvedības noteikumi

Jums ir jāievēro grāmatvedības uzskaites noteikumi, kas akciju sabiedrībām ir piemērojami tajā ES valstī, kurā jūsu sabiedrība ir reģistrēta.

Ja Eiropas uzņēmējsabiedrība ir:

jums ir jāievēro valsts noteikumi, kas attiecas uz šī veida sabiedrībām.

Uzņēmējdarbības izbeigšana, likvidācija, maksātnespēja un maksājumu pārtraukšana

Attiecībā uz uzņēmējdarbības izbeigšanu, likvidāciju, maksātnespēju un maksājumu pārtraukšanu jūsu Eiropas uzņēmējsabiedrībai ir jāseko tās ES valsts noteikumiem, kurā jūsu uzņēmējsabiedrība ir reģistrēta.

Noteikumi katrā valstī

Principā visās ES valstīs ir spēkā vieni un tie paši noteikumi par Eiropas uzņēmējsabiedrību. Tomēr atkarībā no valsts, kurā ir reģistrēta jūsu Eiropas uzņēmējsabiedrība, dažos aspektos var būt atšķirīgi noteikumi. Piemēram, par to, ar kādām iestādēm jums ir jāsazinās vai kādiem noteikumiem par darba ņēmēju iesaistīšanu ir jābūt izpildītiem.

Bieži uzdotie jautājumi

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vienotie kontaktpunkti

Valstu informācija par uzņēmējdarbības paplašināšanu citā ES valstī.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: