Pēdējā pārbaude: 20/01/2023

Darbinieku norīkošana darbā ārzemēs

Norīkošanas noteikumi ir jāievēro šādos gadījumos:

Abos gadījumos starp jums un norīkoto darbinieku jābūt darba attiecībām.

Noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu ir spēkā arī tad, ja darbinieks sameklēts ar pagaidu darbiniekus nodrošinošas aģentūras starpniecību un dodas jūsu uzdevumā strādāt no citas ES valsts (nevis no tās, kur jūsu uzņēmums reģistrēts vai kur tas darbojas). Tādā gadījumā starp darba ņēmēju un jūsu izmantoto darbā iekārtošanas vai pagaidu darba aģentūru jābūt darba attiecībām.

Darba apstākļi uzņemošajā valstī

Jums uz visu norīkojuma laiku jāgarantē darbiniekiem tādi paši nodarbinātības noteikumi, kas atbilst spēkā esošajiem uzņemošās valsts tiesību normu vai vispārēji piemērojamu koplīgumu noteikumiem par:

Ja šie nodarbinātības noteikumi jūsu valstī darbiniekiem ir izdevīgāki nekā uzņemošajā valstī, jums šie nosacījumi būtu jāsaglabā arī norīkojuma laikā.

Nozarēs, kas nav celtniecība, darba samaksas un ikgadējā atvaļinājuma prasības nav obligāti jāizpilda šādos gadījumos:

Uzmanību

ES valstis, apspriedušās ar darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem, var pieņemt lēmumu, ka uzņemošās valsts prasības par darba samaksu un ikgadējo atvaļinājumu neattiecas, ja norīkojums ir īsāks par vienu mēnesi. Šis izņēmums neattiecas uz darba ņēmējiem, kas uz ārzemēm norīkoti ar tādu aģentūru starpniecību, kuras nodrošina pagaidu darbiniekus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk,​izlasiet praktiskos norādījumus par norīkošanu.

Ilgtermiņa norīkojums

Ja norīkojuma periods ir ilgāks par 12 mēnešiem (vai 18 mēnešiem, ja uzņemošajai valstij iesniedzat motivētu paziņojumu) jums saviem darbiniekiem jāgarantē visi obligātie uzņemošās valsts nodarbinātības noteikumi, izņemot par darba līguma izbeigšanu un papildu darba pensijām.

Sīkāku informāciju par motivētās paziņošanas procedūru meklējiet attiecīgās uzņemošās valsts tīmekļa vietnē.

Sociālā nodrošinājuma noteikumi uz ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem

Jūsu darbinieki, kas uz laiku norīkoti darbā uz citu ES valsti, vai jūs kā pašnodarbinātais varat saglabāt tās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas segumu, kurā strādājāt līdz norīkojumam.

Darba devējam ir pienākums iepriekš informēt uzņemošās valsts iestādes un lūgt veidlapu, ko sauc par portatīvo dokumentu A1 (PD A1) en , kuru izsniedz sociālās apdrošināšanas iestāde valstī, kurā darbinieki ir apdrošināti. PD A1 apliecina, ka norīkotais darba ņēmējs ir reģistrēts jūsu valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā un ka viņam nav jāveic iemaksas norīkojuma valstij.

Pieprasot PD A1, jums ir jānorāda norīkojuma uz citu ES valsti sākuma un beigu datums. Maksimālais periods, ko var norādīt veidlapā, ir 24 mēneši.

Ja norīkojuma periods ir ilgāks par 24 mēnešiem vai ir jāpagarina, jūs kā darba devējs varat rīkoties šādi:

Valsts kontaktpunkti un tīmekļa vietnes

Katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens kontaktpunkts, kas jums var sniegt sīku informāciju par darbinieku norīkošanu uz ārzemēm. Šie kontaktpunkti arī savstarpēji sadarbojas un dalās informācijā, pārrauga darba nosacījumus un apstākļus norīkojuma laikā un seko situācijai, ja rodas aizdomas par noteikumu pārkāpumiem.

Sīkāku informāciju meklējiet uzņemošās valsts tīmekļa vietnē.

Izvēlieties valsti:

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: