Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Šoferi: transportlīdzekļa vadīšanas laiks un atpūtas laikposmi

Nedēļas darba laiks

Darba devējiem, kuri nolīgst darbiniekus darbam autotransporta nozarē, jāgarantē, ka šie darbinieki ievēro vidējo 48 stundu nedēļas darba laiku.

Darba ņēmējs tiek uzskatīts par transporta darbinieku, ja:

Uzmanību

Ja esat pašnodarbināts šoferis, par darba laiku varat uzskatīt laiku, kad atrodaties darba vietā vai transporta līdzeklī un esat klienta rīcībā vai kad veicat ar transportu saistītas darbības.

Ja esat darba devējs, jums jāatceras, ka darbinieki drīkst vadīt transportlīdzekli maksimums 9 stundas dienā. Tomēr drīkstat ikdienas autovadīšanas laiku pagarināt līdz maksimums 10 stundām (ne vairāk kā divas reizes nedēļā). Jūsu autovadītāji nedrīkst vadīt transportlīdzekli vairāk kā 56 stundas nedēļā, un kopējais uzkrātais braukšanas laiks divu secīgu nedēļu laikā nedrīkst pārsniegt 90 stundas.

Vajadzības gadījumā darba laiku var pagarināt līdz maksimums 60 stundām nedēļā. Tomēr šis pagarinājums ir iespējams tikai tad, ja jūsu darbinieki strādā vidēji 48 stundas nedēļā 4 mēnešu laikposmā.

Piemērs

Jūs nolīgstat šoferi preču transportēšanai uz citu ES valsti. Vienas nedēļas laikā viņš brauc 56 stundas un 4 stundas apkopj transportlīdzekli — kopā 60 stundas. Lai ievērotu ES noteikumus par vidējo 48 stundu darba laiku nedēļā, pēc šā norīkojuma transportlīdzekļa vadītājam četru mēnešu atsauces periodā ir jāstrādā mazāk nekā 48 stundas nedēļā.

Uzmanību

ES noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku un atpūtas laikposmiem attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri:

  • pārvadā preces un kuru maksimālā pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas, vai

  • kuri pārvadā pasažierus un kuros ir vismaz 10 sēdvietas (ieskaitot autovadītāja vietu).

Pārtraukumi darba dienas laikā

Jūsu darbinieki nedrīkst strādāt vairāk nekā 6 secīgas stundas bez pārtraukuma. Ja jūsu darbinieki strādā 6 līdz 9 stundas, viņiem pienākas vismaz 30 minūšu pārtraukums. Ja viņi strādā vairāk nekā 9 stundas, viņiem pienākas vismaz 45 minūšu pārtraukums.

Pēc 4,5 stundu ilgas transportlīdzekļa vadīšanas šoferim ir jāapstājas un jāizmanto vismaz 45 minūšu ilgs vienlaidu pārtraukums, ja vien viņš nesāk ikdienas atpūtu. Nepieciešamības gadījumā šo pārtraukumu var sadalīt divās daļās: pirmais pārtraukums, kas ilgst vismaz 15 minūtes, kam vēlāk seko otrais pārtraukums, kas ilgst vismaz 30 minūtes.

Darbs naktīs

Darbs naktīs ir jebkurš darbs, ko veic nakts laikā. Saskaņā ar ES noteikumiem par nakts darbu uzskata vismaz 4 stundas ilgu periodu laikā no 24.00 līdz 07.00. Tomēr dažādās ES valstīs šis periods atšķiras.

Ja jūsu darbinieki vismaz 4 stundas strādā kādā konkrētā posmā no 24.00 līdz 07.00, viņus uzskata par nakts darbiniekiem. Ja darbinieki strādā naktī, viņi nedrīkst strādāt vairāk kā 10 stundas katrā 24 stundu periodā.

Atpūtas laikposmi

Dienas atpūtas laiks

Jums ir jānodrošina darbiniekiem regulārais ikdienas atpūtas laiks — vismaz 11 secīgas stundas. Šo atpūtas periodu var samazināt līdz 9 stundām, bet ne biežāk 3 reizes nedēļā un šādiem saīsinātiem atpūtas laikposmiem ir jābūt starp jebkuriem diviem iknedēļas atpūtas laikposmiem. Šoferis regulāro ikdienas atpūtas laikposmu var sadalīt divās daļās: pirmajai daļai jābūt vismaz trīs stundas, otrajai — vismaz deviņas stundas, lai abu daļu summa būtu vismaz 12 stundas.

Uzmanību

Šoferiem ikdienas atpūtas laikposms jāpabeidz 24 stundu laikā no darba dienas sākuma.

Iknedēļas atpūta

Šoferiem, kuri izmanto 45 stundu vai ilgākus nepārtrauktas atpūtas laikposmus, atpūtas laiks jāpavada atbilstošā un savam dzimumam piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļamvietas un sanitārās telpas, un nevis transportlīdzeklī. Jums kā darba devējam ir jāsedz šādas izmitināšanas izmaksas.

Darba devējiem jānodrošina darbiniekiem 45 stundu nepārtraukts iknedēļas atpūtas laikposms, kuru var samazināt līdz 24 stundām katru otro nedēļu. Ja saīsināt iknedēļas atpūtas laikposmu, jums ar darbiniekiem jāvienojas par kompensējošu atpūtas laikposmu.

Veidojot savu darbinieku darba grafiku, jums jāgādā, lai viņiem būtu 45 stundas ilga nepārtraukta atpūta pēc 6 transportlīdzekļa vadīšanas dienām un vismaz 24 atpūtas stundas katru otro nedēļu.

Jūsu darbinieki drīkst izmantot saīsināto atpūtas laiku tikai katru otro nedēļu, ja viņiem šo samazinājumu kompensējat ar līdzvērtīgu vienreizēju atpūtas laikposmu pirms trešās nedēļas beigām. Šī kompensējošā atpūta ir jāpievieno citam vismaz 9 stundas ilgam atpūtas periodam.

Īpaši noteikumi autovadītājiem, kas pārvadā preces

Īpaši noteikumi autovadītājiem, kas veic starptautiskus preču pārvadājumus:

Īpaši noteikumi autovadītājiem, kas pārvadā pasažierus

Ja jūsu autobusu šoferi dažkārt pārvadā pasažierus vismaz 24 secīgas stundas citā ES valstī vai ārpussavienības valstī, viņi var atlikt savu iknedēļas atpūtu uz vēlāku laiku, tomēr raugoties, lai atpūta sāktos ne vēlāk kā 12 dienas pēc pēdējā izmantotā iknedēļas atpūtas laikposma. Šis noteikums ir pazīstams arī kā “12 dienu noteikums”, un to piemēro tikai tad, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar digitālu vai viedo tahogrāfu.

Jūsu šoferi var izmantot savus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus šādi:

Jūsu darbinieki drīkst izmantot saīsināto atpūtas laiku tikai katru otro nedēļu, ja viņiem šo samazinājumu kompensējat ar līdzvērtīgu vienreizēju atpūtas laikposmu pirms trešās nedēļas beigām. Šī kompensējošā atpūta ir jāpievieno citam vismaz 9 stundas ilgam atpūtas periodam.

Ja jūsu transportlīdzekļiem ir tikai viens šoferis, jūsu šoferim ir laikā no 22.00 līdz 6.00 ir jāpaņem pauze ik pēc 3 braukšanas stundām.

Piemērs

Jums pieder tūrisma aģentūra Slovēnijā un jūs vēlaties organizēt 10 dienu braucienu ar autobusu uz Portugāli ar vairākām pieturām citās ES valstīs. Brauciens sākas 11. aprīlī un beidzas 21. aprīlī. Jūsu autobusa šoferim ir 48 stundu atpūtas laiks nedēļas nogalē 9. un 10. aprīlī, un viņš sāk darbu 11. aprīlī. Saskaņā ar noteikumiem par atpūtas periodiem viņš var sākt savu nedēļas atpūtu pēc ceļojuma beigām. Tomēr viņa atpūtas laikposmam jāsākas ne vēlāk kā 12 dienas pēc 11. aprīļa, t.i., ne vēlāk kā 23. aprīlī.

Transportlīdzekļa vadītāja atgriešanās

Darba devējam ir pienākums šofera darbu un atpūtas laiku organizēt tā, lai šoferis neatrastos ceļā ilgāk par četrām nedēļām pēc kārtas.

Saskaņā ar ES noteikumiem transportlīdzekļa vadītāja atgriešanās vieta var būt:

Šoferis var pats izvēlēties atgriešanās vietu. Ja šoferis nepauž savas vēlmes, lēmumu par atgriešanās vietu var pieņemt darba devējs.

Tahogrāfs

Tahogrāfs ir ierīce, kas reģistrē:

Darba devējam ir jānodrošina, ka šoferi ir apmācīti pareizi izmantot tahogrāfu. Tahogrāfu ieraksti jāglabā vismaz vienu gadu. Transportlīdzekļa vadītājs vai vietējās iestādes pēc pieprasījuma var saņemt šo ierakstu kopijas.

Jautājumi un atbildes par robežšķērsošanas manuālu reģistrēšanu tahogrāfos en

Uzmanību

Vietējās iestādes var pārbaudīt tahogrāfu jebkurā laikā, veicot pārbaudes uz ceļa. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas.

Uz norīkoti autovadītāji attiecas īpaši noteikumi.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: