Pēdējā pārbaude: 12/08/2022

Piegāde un izpilde tiešsaistes pārdošanā

Piegādes pakalpojumi

Izvēloties piegādes risinājumu, jāņem vērā uzņēmuma lielums, produkta īpašības neatkarīgi no tā, vai darbojaties tikai iekšzemē vai arī pāri robežām, uzņēmējdarbības modelis un klientu vajadzības un vēlmes.

Pārbaudiet arī, vai pārzināt savas valsts un ES prasības, kas skar klientu tiesības, un normas, kas attiecas uz to produktu kategorijām, kurus taisāties sūtīt pa Eiropu.

Tiešsaistes pircēji vēlas iespēju izvēlēties kādu no vairākām elastīgām piegādes iespējām. Svarīgi ir šādi faktori:

Uzmanību

 Ņemiet vērā, ka valstu starpā var būt atšķirības klientu izraudzītajās piegādes iespējās un pieņemamajos pārvešanas laikos. Lai noskaidrotu, kāda ir vietējā prakse, sazinieties ar savas vai galamērķa valsts e-tirdzniecības apvienību en .

 Klientiem varat piedāvāt dažādas piegādes iespējas. Precīzi jānorāda katra piegādes pakalpojuma izmaksas. Neaizmirstiet skaidri norādīt, vai jūsu cenas piedāvājumā ir iekļautas piegādes izmaksas!

 Pirms pasūtīšanas noteikti informējiet klientus par piegādes nosacījumiem (ieskaitot atpakaļsūtīšanas kārtību un preču atpakaļsūtīšanas izmaksas)! Ja pienācīgi neinformēsit klientus par atpakaļsūtīšanas kārtību, jums būs jāsedz preču atpakaļsūtīšanas izmaksas.

Atkarā no sūtāmo paku svara, lieluma, apjoma (pa vienai vai noteiktā skaitā) un galamērķa varat atrast savām vajadzībām piemērotu piegādātāju:

Specializētie piegādes pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt labākas cenas, plašāku pakalpojumu klāstu un augstāku kvalitāti, kā arī piegādes pakalpojumu uzticamību:

Uzziniet ko vairāk par paku piegādes pakalpojumiem ES, kā arī par rīku, kas palīdz piemeklēt jūsu pārrobežu sūtījumam piemērotu pakalpojumu un cenu!

Piegādes papildpakalpojumi

Jums ir jāpiedāvā piegādes termiņš, kas nav ilgāks par 30 dienām pēc pirkuma, ja nav norādīts citādi. Jūs atbildat par kavēšanos un pārvedot sabojātām precēm. Uzziniet šeit vairāk par to, ko jūsu klienti var cerēt sagaidīt!

Produktu piegādes prasību ievērošana

Atkarā no preču un pakalpojumu veida, ko pārdodat tiešsaistē, daudzās dažādās jomās tiek piemēroti ES tiesību akti.

Piegādes pienākumi pret klientiem

Jūs atbildat ne tikai par salīgtā piegādes termiņa ievērošanu, bet arī par nozaudētām precēm un preču bojājumiem pirms to fiziskas nonākšanas pie klienta.

Bez tam jūs tieši atbildat par visām sūdzībām no klientiem, arī sūdzībām, kas attiecas uz preču piegādi.

Lai rastu klientam apmierinošu risinājumu, ar piegādi saistītās sūdzības parasti kārtojat ar piegādātāju, ar kuru jums ir līgumiska vienošanās (neatkarīgi no tā, cik apakšuzņēmēju ir sadarbojušies ar piegādātāju).

Ja jūsu piegādātājs nespēj piedāvāt apmierinošu risinājumu, var būt lietderīgi izmantot strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismus vai citādas Eiropas tiesu procedūras.

Ja izmantojat universālā pakalpojuma sniedzēju, tad, lai saņemtu papildu palīdzību un ieteikumus, varat sazināties ar attiecīgo valsts iestādi, kas izskata sūdzības en .

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: