Pēdējā pārbaude: 01/04/2022

Kompleksie ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi

Jums kā atpūtniekam, kas rezervē komplekso ceļojumu un/vai saistītos ceļojuma pakalpojumus, ES regulējumā ir paredzēts augsts patērētāja tiesību aizsardzības līmenis. Ja iegādājaties pakalpojumu paketi, jums ir skaidri definētas tiesības gan pirms rezervēšanas procedūras, gan visā tās laikā un līdz pat ceļojuma beigām. Piemēram, jums ir tiesības saņemt informāciju pirms līguma slēgšanas, organizatoram ir pienākums pienācīgi sniegt jūsu kompleksajā ceļojumā iekļautos pakalpojumus, un jūs esat aizsargāts bankrota gadījumā. Šīs tiesības attiecas gan uz tīmeklī pirktiem, gan tādiem kompleksajiem ceļojumiem, kas iegādāti klātienē no tūrisma operatora, ceļojumu aģenta vai jebkāda cita tirgotāja, kas darbojas kā kompleksā ceļojuma organizators. Tiesības, kas jums pienākas saistītu ceļojuma pakalpojumu gadījumā, ir salīdzinoši ne tik plašas.

Uzmanību

Šie noteikumi neattiecas un individuāliem ceļojuma pakalpojumiem (piemēram, lidojumu vai naktsmājām, kas nav rezervēti reizē), dažiem darījumu braucienu veidiem un kompleksajiem ceļojumiem, kas ierobežotam ceļotāju lokam pārdoti atbilstīgi kādam pamatlīgumam kā atsevišķi gadījumi un bez peļņas. Tie neattiecas arī uz kompleksajiem ceļojumiem, kuru ilgums ir mazāks nekā 24 stundas (ja vien tajos nav iekļauta arī naktsmītne).

Lai arī komplekso ceļojumu veidi var būt atšķirīgi, jūsu tiesības neatšķiras

Kad rezervējat komplekso ceļojumu, jūs iegādājaties divu vai vairāku ceļojuma pakalpojumu kombināciju vienam un tam pašam ceļojumam vai atpūtas braucienam. Starp šiem pakalpojumiem var būt transports, naktsmītne, automašīnas īre un ar īpašiem noteikumiem arī jebkādi citi tūrisma pakalpojumi. Jūsu kompleksais ceļojums var būt iepriekš sagatavots, proti, tāds, kas sastāv no vairākiem pakalpojumiem, kurus sakombinējis tūrisma operators vai ceļojumu aģents. Otra iespēja ir tāda, ka jūsu kompleksais ceļojums ir vairāk pielāgots tieši jums, jo pakalpojumus pirms līguma noslēgšanas esat atlasījis pats. Abos gadījumos spēkā ir ES noteikumi, ja jūsu kompleksais ceļojums ir iegādāts zināmā veidā.

Kas ir kompleksais ceļojums?

Ceļojumu uzskata par komplekso ceļojumu, ja tas atbilst šādiem kritērijiem.

1. Jūs rezervējat ceļojuma pakalpojumus, kurus sakombinēt palīdzējis kāds tirgotājs, piemēram, tūrisma operators vai tiešsaistē vai parastā veidā strādājoša tūrisma aģentūra, un visi šie pakalpojumi iegādāti atbilstīgi vienam līgumam

vai

2. Jūs rezervējat ceļojuma pakalpojumus saskaņā ar atsevišķiem līgumiem un no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, un darījums atbilst kādam no šiem kritērijiem:

Ceļojuma pakalpojumu kombinācija, piemēram, naktsmītne un citi tūrisma pakalpojumi (piemēram, ekskursija, koncerta vai sporta pasākuma biļete) vai sporta aprīkojuma īre par komplekso ceļojumu ir uzskatāma tikai tad, ja citu tūrisma pakalpojumu īpatsvars ir 25 % vai vairāk no ceļojuma kopējās vērtības vai ja šis pakalpojums ir ceļojuma būtiska sastāvdaļa.

Piemērs

Kompleksā atpūtas ceļojuma iegāde

Mišels no Beļģijas nolēma savu vasaras atvaļinājumu organizēt ar internetā strādājošas ceļojumu aģentūras palīdzību. Viņš izvēlējās komplekso ceļojumu: 2 nedēļas ilgu atpūtu Itālijā, kurā bija iekļauti lidojumi, uzturēšanās viesnīcā un vairākas vienas dienas ekskursijas. Tā kā cena šai paketei, kurā bija iekļauti visi pakalpojumi, bija ļoti pievilcīga, Mišels nolēma rezervēt šo braucienu. Viņš pabeidza rezervēšanas procedūru, noslēdza līgumu un par braucienu samaksāja tiešsaistē strādājošajai tūrisma aģentūrai.

Kompleksie ceļojumi un jūsu tiesības uz skaidru un precīzu informāciju par tiem

Pirms rezervējat komplekso ceļojumu, pārdošanas punktam (piemēram, tīmekļa vietnei vai lietotnei, kurā var veikt rezervēšanu) vai jūsu ceļojumu aģentam ir pienākums jums sniegt visu standartinformāciju par šo ceļojumu, piemēram:

Jums ir arī tiesības saņemt skaidru informāciju par jūsu tiesībām, kas izklāstīta ES standartam atbilstīgā veidlapā un kurā izskaidrots, ka jums tiek piedāvāts kompleksais ceļojums un kādas ir jūsu tiesības.

Kompleksā ceļojuma līguma grozīšana vai izbeigšana

Cenas paaugstinājums:organizators drīkst paaugstināt kompleksā ceļojuma cenu tikai tad, ja ir pieaugušas kādas konkrētas izmaksas (piemēram, degvielas cena). Tam ir jābūt skaidri norādītam līgumā, un cenu nedrīkst paaugstināt vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā ceļojuma sākuma. Ja cenas pieaugums pārsniedz 8 % no kompleksā ceļojuma kopējās cenas, jums ir tiesības ceļojuma līgumu izbeigt, nemaksājot izbeigšanas maksu.

Ja nevarat ceļot, jums ir šādas iespējas:

Šīs tiesības nav atkarīgas no jebkādām citām tiesībām, kas jums pienākas atbilstīgi ceļojuma atcelšanas apdrošināšanas polisei, kuru jūs, iespējams, esat iegādājies.

Ceļojumu atceļ tā organizators: normālos apstākļos, ja organizators atceļ darījumu pirms jūsu kompleksā ceļojuma sākuma, jums ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto naudu (ja tas attiecas uz jūsu gadījumu), kā arī saņemt kompensāciju.

Atcelšana ārkārtas apstākļu dēļ: ja jūsu iecerētajā atpūtas galamērķī notiek dabas katastrofa vai ir nopietni apdraudēta drošība un ir ļoti ticams, ka šīs problēmas var ietekmēt jūsu komplekso ceļojumu, organizators drīkst atcelt ceļojumu. Arī jums kā ceļotājam ir tiesības šo pašu iemeslu dēļ par velti atcelt komplekso ceļojumu. Šādos gadījumos jums ir tiesības saņemt atpakaļ visu iemaksāto naudu, taču jums nav tiesību uz papildu kompensāciju.

Uzmanību

Pašreizējās koronavīrusa pandēmijas dēļ organizatori piedāvā vaučerus, kurus kā alternatīvu cenas atmaksai varat izmantot vēlāk. Tomēr jums kā klientam ir izvēle vai pieprasīt kompensāciju skaidrā naudā.

Jūsu tiesības uz kompleksā ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu

Organizators ir atbildīgs par visu jūsu kompleksajā ceļojumā iekļauto pakalpojumu pienācīgu sniegšanu.

Ja ceļojuma pakalpojumu nav iespējams sniegt atbilstīgi līgumam, piemēram, ja pakalpojuma sniedzējs nespēj nodrošināt nolīgto pakalpojumu vai nespēj to izdarīt nolīgtajā veidā (piemēram, nodrošināt transportu uz jūsu galamērķi un atpakaļ, nodrošināt nolīgto naktsmītnes veidu vai ekskursiju, kuru esat rezervējis), organizatoram ir pienākums problēmu atrisināt tā, lai jums nerastos nekādas papildu izmaksas.

Ja nav iespējams rast alternatīvu risinājumu vai ja jūs pamatotu iemeslu dēļ atsakāties no piedāvātajiem risinājumiem un ja kompleksajā ceļojumā ir iekļauts transports (piemēram, aviotransports), organizatoram ir pienākums piedāvāt jūs aizvest atpakaļ uz mītnes valsti. Ja ceļojuma pakalpojumi neatbilst nolīgtajiem standartiem un to nav iespējams atrisināt uz vietas, jums, iespējams, ir arī tiesības uz kompensāciju.

Palīdzība ceļotājiem, kuri iegādājušies kompleksos ceļojumus

Ja kompleksā ceļojuma laikā nonākat grūtībās, piemēram, jums rodas veselības problēmas vai pazaudējat pasi, organizatoram ir pienākums jums palīdzēt, piemēram, sniegt informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem vai konsulāro palīdzību. Vajadzības gadījumā viņam ir pienākums jums palīdzēt sameklēt alternatīvus ceļojuma pakalpojumus.

Saistīti ceļojuma pakalpojumi

Saistīti ceļojuma pakalpojumi ir viens vai vairāki ceļojuma pakalpojumi, kurus jūs nopērkat no dažādiem pārdevējiem atbilstīgi atsevišķiem līgumiem, bet kuri ir savstarpēji saistīti. Tos uzskata par saistītiem ceļojuma pakalpojumiem, ja viens tirgotājs atvieglo nākamo pakalpojumu rezervēšanu un tie ir nopirkti vienam un tam pašam ceļojumam vai atpūtas braucienam.

Par saistītiem ceļojuma pakalpojumiem runa ir tikai tad, ja ceļojuma pakalpojumu kombinācija nav kompleksais ceļojums (sk. augstāk) un ja tirgotājs jums atvieglo šādas darbības:

vai

Ceļojuma pakalpojumu kombinācija, piemēram, naktsmītne un citi tūrisma pakalpojumi (piemēram, ekskursija, koncerta biļete) par saistītu ceļojuma pakalpojumu ir uzskatāma tikai tad, ja papildu pakalpojumu īpatsvars ir 25 % vai vairāk no ceļojuma kopējās vērtības vai ja šis pakalpojums ir ceļojuma būtiska sastāvdaļa.

Piemērs

Saistītu ceļojuma pakalpojumu rezervēšana

Laura no Itālijas tieši no aviosabiedrības rezervēja un nopirka lidojumu savam atvaļinājuma ceļojumam. Drīz pēc tam, kad viņa bija saņēmusi apstiprinājuma e-pastu par lidojumu, viņa saņēma e-pastu, kurā bija saite uz viesnīcu ķēdi Īrijā ar labu cenas piedāvājumu periodam, kad Laura grasījās uzturēties Īrijā. Laura nolēma izmantot šo piedāvājumu un tajā pašā dienā noslēdza līgumu ar viesnīcu.

Skaidra un precīza informācija par saistītiem ceļojuma pakalpojumiem

Tirgotājam, kurš jums atvieglo saistītu ceļojuma pakalpojumu iegādi, ir pienākums jums sniegt skaidru informāciju par jūsu tiesībām, kas izklāstīta ES standartam atbilstīgā veidlapā un kurā izskaidrots, ka jums tiek piedāvāts saistīts ceļojuma pakalpojums (nevis kompleksais ceļojums) un kādas ir jūsu tiesības.

Atbildība par rezervācijas kļūdām

Šie noteikumi attiecas uz kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.

Kad rezervējat atpūtas braucienu, atbildīgajam tirgotājam (ceļojumu aģentam vai tiešsaistē strādājošai tūrisma aģentūrai) ir jāuzņemas atbildība, ja rezervēšanas laikā atgadās kāda no šīm problēmām:

Tirgotāji neatbild par kļūdām, ko rezervēšanas gaitā esat pieļāvis jūs pats, un par problēmām, kas atzītas par tādām, no kurām nevar izvairīties vai kuru iemesls ir ārkārtas apstākļi.

Aizsardzība bankrota gadījumā

Šie noteikumi attiecas uz kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.

Ja bankrotē tirgotājs, pie kura esat rezervējis atpūtas braucienu, jums tiek nodrošināta maksātnespējas aizsardzība. Tas var būt fonds, apdrošināšana vai jebkāds cits mehānisms, kas pastāv ES valstī, kur dzīvojat. Tas jums atdos visu naudu, ko, iespējams, esat iemaksājis, un pēc pieprasījuma jūs nogādās atpakaļ mītnes valstī, ja jūsu kompleksajā ceļojumā vai saistītajos ceļojuma pakalpojumos ir ietverts arī transports.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: