Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Pieprasījums pārskatīt publiskā iepirkuma procedūru

Publiskie iepirkumi

Ja esat piedalījies publiskajā iepirkumā un uzskatāt, ka esat diskriminēts vai ka procedūrā pieļauti pārkāpumi, jūs varat pieprasīt procedūras pārskatīšanu vai iesniegt sūdzību.

Lēmumus par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pārskata tiesas vai neatkarīgas pārskatīšanas struktūras tajā ES valstī, kur publicēts paziņojums par iepirkumu. Attiecīgo iestāžu kontaktinformāciju jūs varat atrast paziņojumā par līgumu attiecībā uz iepirkuma procedūru, kuru vēlaties apstrīdēt.

Pārskatīšanas ierosināšanas termiņš

Ja jūsu piedāvājums nebūs izraudzīts, jūs saņemsiet paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet pēc tam sāksies nogaidīšanas termiņš.

Šajā nogaidīšanas periodā, kas ilgst vismaz 10 dienas, līgumu nevar parakstīt. Tas ir periods, kurā varat ierosināt pārskatīšanas procedūru.

Pat ja nogaidīšanas termiņš būs beidzies, līguma slēgšanas tiesības nevienam nevar piešķirt, kamēr nav beigusies pārskatīšana.

Pārskatīšanas lēmums

Ja tiesa vai pārskatīšanas iestāde sūdzību atzīst par pamatotu, tā var:

Publiskie līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, neizsludinot publisko iepirkumu

Ja uzskatāt, ka iepirkums bija jāizsludina, jūs varat arī pieprasīt pārskatīt publiskā iepirkuma līgumu, kura slēgšanas tiesības piešķirtas, neizsludinot iepirkumu.

Jums ir vismaz 30 kalendārās dienas (bet ne vairāk par sešiem mēnešiem), kuru laikā pēc tam, kad publicēts paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai pēc tam, kad esat konstatējis līguma piešķiršanas faktu, varat informēt tiesu vai pārskatīšanas struktūru.

Pārskatīšanas lēmums

Tiesa vai pārskatīšanas struktūra līgumu pasludinās par spēkā neesošu, saīsinās līguma termiņu vai uzliks sodu pircējam, ja:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: